La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

ESTRUCTURA I COMPONENTS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES “UUDD”

Presentaciones similares


Presentación del tema: "ESTRUCTURA I COMPONENTS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES “UUDD”"— Transcripción de la presentación:

1 ESTRUCTURA I COMPONENTS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES “UUDD”
Professor: Jaume Casamort Ayats

2 CONCEPTE D’UNITAT DIDÀCTICA  “UD”
La UD és un conjunt de sessions pedagògicament programades, i que fan referència a un procés d’ensenyament/aprenentatge, més o menys llarg, tancat, complet i que s’articula al voltant d’un eix temàtic integrador. La UD ha de respectar les prescripcions normatives de l’àrea o matèria a la que pertany i ha de contemplar tots els elements curriculars fonamentals.

3 CONCEPTE D’UNITAT DIDÀCTICA  “UD”
La “UD” es pot dividir en parts o subunitats més petites, concretes i específiques. UD BÀSQUET (15 Sessions) 1.- Tècnica individual (10 Sessions) 2.- Tàctica elemental i principis competitus (5 Sessions) La “UD” pot agrupar-se amb altres unitats de la mateixa naturalesa formant unitats de programació més amples. UNITATS DIDÀCTIQUES CURS SESSIONS UNITAT DE PROGRAMACIÓ UD VOLEIBOL UD BÀSQUET UD FUTBOL SALA UD HANBOL 1R ESO 2N ESO 3R ESO 4T ESO 15 ESPORT COL·LECTIUS 60 SESSIONS/280

4 Legislació educativa i decrets curriculars vigents.
EL DEPARTAMENT O SEMINARI D’EDUCACIÓ FÍSICA ÉS EL RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE L’ÀREA DE L’EF I DEL DESENVOLUPAMENT I LA IMPLEMENTACIÓ DE LES “UUDD” PRIMER NIVELL CONCRECCIÓ: “Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya” Legislació educativa i decrets curriculars vigents. SEGON NIVELL DE CONCRECCIÓ: “IES/Centre Docents” Projecte Curricular de Centre (PCC) Projectes Curriculars d’etapa/cicle/curs  PC d’ESO, BAT, CF, ERE. TERCER NIVELL CONCRECCIÓ: “Departaments Didàctics/Seminaris” Projecte Curricular d’Àrea  PC de Matemàtiques, PC de Ciències Naturals, ... “Departament o Seminari d’EDUCACIÓ FÍSICA ” “Projecte Curricular de l’Àrea de l’Educació Física” PC d’etapa/cicle/curs  ESO, Batxillerat, CF, Estudis tècnics esportius UUDD  UNITATS DE PROGRAMACIÓ QUART NIVELL DE CONCRECCIÓ: “ PROFESSORAT”  LES SESSIONS

5 ESTRUCTURA DE LA UNITAT DIDÀCTICA
I.- TÍTOL / NOM II- JUSTIFICACIÓ III.- OBJECTIUS/COMPETÈNCIES IV.- CONTINGUTS V.- METODOLOGIA VI.- ACTIVITATS VII.- AVALUACIÓ VIII.- ADAPTACIONS CURRICULARS IX.- DOCUMENTACIÓ I BIBLIOGRAFIA X.- SESSIONS SESSIONS UNITATS D’APRENENTATGE Pràctiques/teòriques/avaluatives/especials

6 TÍTOL O NOM DE LA “UNITAT DIDÀCTICA”
La UD ha d’identificar-se amb un nom o títol. Això ens permetrà DIFERENCIAR i RELACIONAR la “UD” amb les altres “UUDD” de l’àrea o matèria. Establir els OBJECTIUS i les COMPETÈNCIES de la “UD”, tant generals com específiques. Determinar la DURADA de la “UD”. Número de sessions  X/280. TEMPORITZAR la “UD dins de l’etapa: curs, trimestre, setmanes i dies. Proposar les ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES i DOCIMOLÒGIQUES de la UD. Estructurar internament i seleccionar LES ACTIVITATS FORMATIVES de la UD

7 JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA El “perquè” de la seva elecció
Aspectes pedagògics Contribució a l’educació i a la formació de l’alumnat Adequació al perfil individual i social de l’alumnat Característiques físiques, motrius, psicològiques, socials, interessos, actituds, necessitats, etc. Relacions amb el marc curricular Currículum oficial, projecte educatiu, projecte curricular de centre, projecte curricular d’àrea, etc. Possibilitats i límits. Equip docent. Geografia. Clima. Pressupost. Equipaments, instal·lacions, materials, etc. (Propis / aliens)

8 OBJECTIUS/COMPETÈNCIES DE LA “UD”
Especificació dels objectius d'aprenentatge de la UD en relació a: 1. FETS, CONCEPTES, SISTEMES CONCEPTUALS SABERS 2. PROCEDIMENTS SABER FER Habilitats motrius, tècniques esportives, etc. 3. ACTITUDS VALORS I NORMES SABER ESTAR - SABER ACTUAR – SABER COMPORTAR-SE B. Relació amb altres objectius d’etapa i d’àrea C. Especificació de les competències de la UD i la seva relació amb les competències de l’àrea de l’Educació Física i les generals i bàsiques de l’etapa

9 CONTINGUTS DE LA UNITAT DIDÀCTICA
ESPECIFICACIÓ DELS CONTINGUTS INTERNS DE LA “UD” DISCIPLINARS RELACIO AMB CONTINGUT D’ALTRES UUDD DE L’ÀREA DE L’EF INTRADISCIPLINARS RELACIÓ AMB ALTRES CONTINGUTS D’ALTRES ÀREES O MATÈRIES (Geografia/Història/Filosofia/Anglès/Matemàtiques/etc) INTERDISCIPLINARS RELACIÓ AMB CONTINGUTS TRANSVERSALS (Actituds, valors, normes, conductes i habilitats socials, etc.) TRANSDISCIPLINARS

10 METODOLOGIA DE LA UNITAT DIDÀCTICA
ESTABLIR I DETERMINAR ELS MÈTODES DIDÀCTICS Globals, analítics, mixtes. LES FORMES DIDÀCTIQUES Exposició, demostració, descobriment guiat, plantejament de problemes, etc. ELS MEDIS DIDÀCTICS Pissarra, projeccions, murals, pòsters, material, equipament, etc.

11 ACTIVITATS DE LA UNITAT DIDÀCTICA
TIPUS D’ACTIVITATS GLOBALS / ANALÍTIQUES DEFINIDES / OBERTES DESENVOLUPAMENT / APRENENTATGE EXPERIMENTACIÓ / CREACIÓ PROGRESSIÓ I ALTERNÀNCIA INTENSITAT, VOLUM, CÀRREGA, REPETICIONS, ADEQUACIÓ, DURADA, ETC. CARÀCTER TEÒRIQUES, PRÀCTIQUES, MOTIVACIONALS, D’INICIACIÓ, DE SÍNTESI, D’AVALUACIÓ, DE REFORÇAMENT, ETC.

12 AVALUACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA
INICIAL / FORMATIVA / FINAL INDIVIDUAL / GRUPAL CRITERIAL / NORMATIVA AUTOAVALUACIÓ / COEVALUACIÓ PROCEDIMENTS/ CONCEPTES / ACTITUDS

13 ADAPTACIONS CURRICULARS DE LA UNITAT DIDÀCTICA
OBJECTIUS I CONTINGUTS ACTIVITATS MATERIAL AVALUACIÓ ALTRES

14 BIBLIOGRAFIA DE LA UNITAT DIDÀCTICA
LLIBRES APUNTS REVISTES AUDIOVISUALS PÀGINES WEB Etc.

15 “Nom” de la Unitat Didàctica
Sessions “Nom” de la Unitat Didàctica SESSIÓ: 1,2,3 / N OBJECTIUS de la SESSIÓ PROCEDIMENTALS: CONCEPTUALS: ACTITUDINALS: COMPETÈNCIES: MATERIAL PART INICIAL Controls/ Presentació/ Explicació / Motivació / Activació / Escalfament, ... PART PRINCIPAL Exercicis Activitats Orientacions Adaptacions Feed-backs Etc. Exercicis/Activitats Variacions Temps/Grups Incidir en .... Feed-back Adaptar ... Observacions PART FINAL Revisió i valoració de la sessió / Constatació de dificultats / Progrés individual / Desactivació / Estiraments / Tornada a la normalitat / .... Dibuix Esquema


Descargar ppt "ESTRUCTURA I COMPONENTS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES “UUDD”"

Presentaciones similares


Anuncios Google