La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

7 de maig de 2015 ACCÉS CICLES GRAU SUPERIOR. Superat un cicle formatiu de grau mitjà Món laboral Un altre cicle formatiu de grau mitjà CAS Prova restringida.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "7 de maig de 2015 ACCÉS CICLES GRAU SUPERIOR. Superat un cicle formatiu de grau mitjà Món laboral Un altre cicle formatiu de grau mitjà CAS Prova restringida."— Transcripción de la presentación:

1 7 de maig de 2015 ACCÉS CICLES GRAU SUPERIOR

2 Superat un cicle formatiu de grau mitjà Món laboral Un altre cicle formatiu de grau mitjà CAS Prova restringida d’accés al setembre Cicles de GRAU SUPERIOR Universitat Itinerari formatiu continuar estudiant Grau Superior

3 ESO PFI PACF GM Cicle formatiu de grau mitjà SMX Sistemes microinformàtics i xarxes GAD Gestió Administrativa COM Comerç (proper curs Activitats Comercials) CAS Batxillerat PACF GS Cicle formatiu de grau superior ASIX Administració de sistemes informàtics i xarxes DAM Desenvolupament d’aplicacions multiplataformes DAW Desenvolupament d’aplicacions web ADFI Administració i Finances CIT Comerç Internacional TiL Transport i logística GVEC Gestió de vendes i espais comercials A l’Institut Carles Vallbona

4 Per continuar estudiant desprès de cursar un grau mitjà Prova restringida d'accés al grau superior de formació professional (nou d’aquest any) Curs específic per a l'accés als cicles de grau superior Prova d’accés a grau superior

5 Prova restringida d'accés al grau superior de formació professional

6 El Departament d’Ensenyament convoca proves restringides d’accés a cicles de grau superior per als alumnes que es graduïn d’un cicle de grau mitjà el juny de 2015 Cal complir tots aquests requisits de participació: 1.Tenir 18 anys o més (o complir-los l'any 2015). 2.Haver obtingut un títol de tècnic d'un cicle formatiu de la mateixa opció que el cicle formatiu al qual es vol accedir, el juny de 2015. 3.No haver-se presentat a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior durant el 2015 a cap comunitat autònoma. 4.Voler cursar un cicle de grau superior de la mateixa opció http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_acces/prova_restringida_acces_fp_grau_superior/

7 Calendari Inscripció: des de les 9 h de l'1 de juliol fins al 7 de juliol de 2015 Últim dia de pagament de la taxa: 8 de juliol de 2015 (abans de les 22 h) Últim dia de pagament de la taxa: fins a les 22h del 8 de juliol de 2015. Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 17 de juliol de 2015 Presentació de la documentació addicional a l'institut: del 20 al 23 de juliol de 2015 (dins de l'horari del centre) Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 24 de juliol de 2015 Publicació dels centres on es realitza la prova: no més tard del 15 de juny de 2015 Termini de sol·licitud d’exempcions de la llengua catalana: 30 juny 2015 Prova restringida d'accés al grau superior de formació professional

8 Prova: 2 de setembre de 2015, a les 16 h (cal ser-hi 30 minuts abans) Qualificacions provisionals: a partir del 9 de setembre de 2015 Termini per presentar reclamacions: del 10 al 14 de setembre de 2015 (dins l'horari de registre del centre) Qualificacions definitives: a partir de 15 de setembre de 2015 Taxa d'inscripció a la prova: 35,10 euros (31,60 euros si la inscripció es fa per Internet). Prova restringida d'accés al grau superior de formació professional

9 Taxa amb bonificació del 50% de l’import per a les persones que tenen un títol de família nombrosa de categoria general o de família monoparental: 17,55 euros Estan exemptes del pagament de la taxa d'inscripció, amb la presentació de la documentació oficial que ho acredita: –els membres d'una família nombrosa de categoria especial –les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%. –les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. –les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills. Les persones que volen sol·licitar la devolució de la taxa d'inscripció han d'emplenar el formulari (document original), signar-lo i presentar-lo en algun dels llocs següents:formulari –registre del Departament d’Ensenyament registre del Departament d’Ensenyament –registres de qualsevol òrgan de l'Administració general de l'Estat –registres de qualsevol Administració de les comunitats autònomes –registres dels ens locals (si s’ha subscrit el conveni corresponent) –oficines de correus Prova restringida d'accés al grau superior de formació professional

10 Estructura de la prova La prova restringida només consta dels exàmens de la part comuna, és a dir: 1.llengua catalana, 2.llengua castellana, 3.llengua estrangera (anglès, francès o alemany) 4.matemàtiques. El temps disponible per fer aquesta part és de 4 hores (repartides en 2 blocs de 2 hores cada un) primer bloc: prova de llengua catalana i llengua castellana segon bloc: llengua estrangera i la de matemàtiques. Totes les persones inscrites i admeses a aquesta prova estan exemptes de la part específica; això no obstant, per tal d'indicar l’opció escollida, en el formulari d’inscripció cal triar les matèries específiques. Les persones que es volen inscriure al cicle formatiu d'animació d'activitats físiques i esportives i trien la matèria d'educació física, només poden accedir al cicle formatiu esmentat i als cicles d'ensenyaments esportius. Prova restringida d'accés al grau superior de formació professional

11 Exempció de la part específica La inscripció a la prova restringida comporta automàticament la sol·licitud de l'exempció de la part específica per disposar d'un títol de tècnic de la mateixa opció que el cicle formatius de grau superior a què es vol accedir. La informació al·legada per l'aspirant es validarà mitjançant les bases de dades del Departament. Si no es valida, a les llistes provisionals d'admesos i excloses, la persona afectada constarà com a exclosa i haurà de presentar la documentació següent: Una fotocòpia del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què es va inscriure a les proves. Una còpia del resguard del títol de tècnic al·legat en la inscripció, obtingut el curs 2014-2015. La documentació s'ha de presentar del 20 al 23 de juliol de 2015 a l'institut triat per fer la prova (dins l'horari de registre del centre). Prova restringida d'accés al grau superior de formació professional

12 CAS Curs específic per a l’accés als cicles de grau superior

13 Què és el CAS ? Curs específic per a l’accés als cicles de grau superior Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior. En el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés En el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general. La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores. Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà

14 CAS Tutoria: Acompanyar a l’alumne en tot el seu procés d’aprenentatge. Seguiment / acompanyament Treball de coordinació amb l’Equip docent Control assistència, promoció, i nombre de convocatòries Orientació en tot el procés d’aprenentatge.

15 CAS Pla de formació Part comuna Català Castellà Anglès Part específica Segons cicle a cursar científicotecnologicahumanística i socialartísticaesportiva Informàtica i comuniccions Activitats físico i esportives Electricitat electrònica Fusta, moble i suro Imatge personal Sanitat Instal·lació i manteniment etc Administració i gestió Comerç i màrqueting Activitats físiques i esportives Serveis socioculturas i a la comunitat...etc Arts gràfiques Arts i artesanies Fusta, moble i suro...etc Activitats físiques i esportives

16 CAS Pla de formació 20 hores setmanals Part comuna 3 matèries 11 hores Català (3h) Castellà (3h) Anglès (5h) Part específica 2 matèries: * Matemàtiques * 1 matèria de la branca escollida 8 hores Tutoria: 1 hora Matemàtiques (obligatòria) (4 h) Científico tecnologica Humanística i social artísticaesportiva Física (4h) Química (4h) Economia d’empresa (4h) Psicologia i sociologia (4h) Física tecnologia (4h) Expressió gràfica i plàstica (4h) Quimica. Biologia (4h) Ciències de l’esport (4h)

17 CAS Horaris De dilluns a dijous en horari de matí. De 08:00 a 14:30

18 CAS Tràmits Per cursar aquest curs cal formalitzar-ne la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament. ORDRE ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament. L'import de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament és de 240 euros. El centre cobra una quota de material.

19 WEBs interès Institut Carles Vallbona http://www.iescarlesvallbona.cat/http://www.iescarlesvallbona.cat/ www.gencat.cat/ensenyament CAS Presentació de sol·licituds de preinscripció Matrícula Cada centre publica les dates, places i llistes al tauler d’anuncis Centres i aules de formació d'adults : del 22 al 29 de juny de 2015 Instituts i d’altres centres: del 6 al 10 de juliol de 2015.

20 CAS Documentació Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en el termini estabert, la documentació : Si l'alumne és menor d'edat: Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si l'alumne és major d'edat: Original i fotocòpia del DNI de l'alumne Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).

21 P roves d'accés a cicles formatius de grau superior

22 Proves d’accés Part comuna: Català, castellà, idioma, matemàtiques Part comuna: Català, castellà, idioma, matemàtiques/història Part comuna: Català, castellà, idioma, matemàtiques

23 Proves d’accés

24

25 Proves d’accés Terminis inscripció Terminis Inscripció: de l'11 de març (a partir de les 9 h) al 23 de març de 2015 Pagament de la taxa d’inscripció: fins al 24 de març de 2015 (abans de les 22 h) Presentació de la documentació: del 10 al 17 d’abril de 2015 Llistes d’admesos grau superior: 27 d’abril de 2015

26 Gràcies per la vostra atenció


Descargar ppt "7 de maig de 2015 ACCÉS CICLES GRAU SUPERIOR. Superat un cicle formatiu de grau mitjà Món laboral Un altre cicle formatiu de grau mitjà CAS Prova restringida."

Presentaciones similares


Anuncios Google