La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Com accedir a la documentació

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Com accedir a la documentació"— Transcripción de la presentación:

1 La simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATXILLERAT amb estudis de Música o Dansa Curs 2014/15

2 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Com accedir a la documentació
DOCUMENTS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ xxx

3 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Com accedir a la documentació
COM ARRIBAR-HI? xxx

4 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Com accedir a la documentació
COM ARRIBAR-HI? xxx

5 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Com accedir a la documentació
COM ARRIBAR-HI? xxx

6 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Com accedir a la documentació
COM ARRIBAR-HI? xxx

7 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Com accedir a la documentació
CATÀLEG DE MODELS xxx

8 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Com accedir a la documentació
COM ARRIBAR-HI? xxx

9 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Com accedir a la documentació
COM ARRIBAR-HI? xxx

10 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Com accedir a la documentació
COM ARRIBAR-HI? xxx Simultaneïtat d’estudis amb música i dansa

11 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Consideracions generals (I)
Els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa: art. 48 a 50 de la LOE (text consolidat) Els ensenyaments elementals de música i dansa tindran les característiques i l’organització que les administracions educatives determinin. Els ensenyaments professionals de música i dansa s’organitzaran en un grau de sis cursos de duració. Amb independència d’allò establert en els apartats anteriors es podran cursar estudis de música o dansa que no condueixin a l’obtenció de titulacions amb validesa acadèmica o professional en escoles específiques, amb organització i estructura diferents i sens límit d’edat. Aquestes escoles seran regulades per les administracions educatives. xxx 11

12 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Consideracions generals (II)
Els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa: art. 48 a 50 de la LOE (text consolidat) Per accedir als ensenyaments professionals de música i dansa serà precís la superació d’una prova específica d’accés regulada i organitzada per les administracions educatives. La superació dels ensenyaments professionals de música o dansa donarà dret a l’obtenció del títol de Técnic corresponent. L’alumnat que tingui un títol de tècnic dels ensenyaments professionals de música o de dansa pot obtenir el títol de batxillerat per la superació de l’avaluació final de batxillerat en relació amb les matèries del bloc d’assignatures troncals que com a mínim s’hagin de cursar en la modalitat i l’opció que esculli l’alumne o alumna. El títol de batxillerat ha de fer referència al fet que el títol s’ha obtingut de la forma indicada en el paràgraf anterior, així com la qualificació final de batxillerat, que és la nota obtinguda en l’avaluació final de batxillerat. xxx 12

13 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Centres d’Ensenyaments Artístics – Música i Dansa
PROGRAMES DE MÚSICA PER A LES ESCOLES AUTORITZADES Programes adreçats a infants i joves de 4 a 18 anys: A) PROGRAMES DEL TIPUS SENSIBILITZACIÓ: Amb l’objectiu d’iniciar l’educació musical, l’alumnat assistent a aquest tipus de programes tindrà una dedicació setmanal d’un mínim d’una hora, integrant a l’alumnat en els conjunts instrumentals i corals en la mesura que el seu progrés ho permeti. B) PROGRAMES DEL TIPUS APRENENTATGE BÀSIC: L’alumnat assistent a programes d’aquest tipus rebrà la formació necessària, per tal de garantir-li l’adquisició d’una competència instrumental o vocal necessàries per a la seva participació en conjunts. Aquest alumnat rebrà ensenyament instrumental que, com a mínim, serà ¼ part de les hores de classe corresponents a la dedicació total d’aquest tipus de programes. C) PROGRAMES DEL TIPUS APROFUNDIMENT: L’alumnat assistent a programes d’aquest tipus rebrà la formació necessària, per tal de garantir-li l’adquisició d’una competència instrumental o vocal necessàries per a la seva participació en conjunts. La intensitat horària serà major que la de l’alumnat assistent als programes de tipus Aprenentatge Bàsic, a fi d’atendre a la seva diversitat. Aquest alumnat rebrà ensenyament instrumental que, com a mínim, serà ¼ part de les hores de classe corresponents a la dedicació total d’aquest tipus de programes. ¼ ens. instrumental Nivell Elemental (1, 2, 3 i 4rt) xxx D) PROGRAMES DEL TIPUS APRENENTATGE AVANÇAT: L’alumnat assistent a programes d’aquest tipus rebrà la formació necessària per tal de garantir-li els coneixements que es puguin exigir a les proves d’accés als cursos professionals del sistema reglat. Aquest alumnat rebrà ensenyament instrumental que, com a mínim, serà ¼ part de les hores de classe corresponents a la dedicació total d’aquest tipus de programes. Nivell Mitjà (1, 2, 13

14 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Centres d’Ensenyaments Artístics – Música i Dansa
PROGRAMES DE DANSA PER A LES ESCOLES AUTORITZADES Programes adreçats a infants i joves de 4 a 18 anys: A) PROGRAMES DEL TIPUS SENSIBILITZACIÓ: mínim una hora/setmana d’expressió corporal-musical (sense dissociar música i moviment) i/o tècniques de dansa (obert a totes les tècniques/estils en general). B) PROGRAMES D’APROFUNDIMENT amb 2 d’aquestes 3 matèries: expressió corporal, llenguatge musical, tècniques de dansa (similar a l’antic nivell elemental però obert a totes les tècniques/estils de dansa en general). xxx C) PROGRAMES D’APRENENTATGE AVANÇAT, per garantir els coneixements necessaris per optar a les proves d’accés als ensenyaments professionals de dansa: expressió corporal, llenguatge musical i dansa clàssica (és el més semblant a l’antic nivell elemental i que estableix el Decret 179/1993 de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa. 14

15 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Algunes consideracions
Les instruccions són les mateixes pels centres de secundària públics que privats Les escoles de dansa/música, i el conservatori haurien de divulgar aquesta informació entre els estudiants susceptibles de poder acollir-se a aquestesCONVALIDACIONS i RECONEIXEMENTS També han de facilitar aquesta informació els centres de secundària que tinguin alumnes que duen a terme estudis de música i/o dansa en CENTRES AUTORITZATS. La persona interessada presenta al centre on cursa l’ESO o el BAT, durant els dos primers mesos de classe, la Sol·licitud acompanyada del Certificat que acrediti el curs que fa l’alumne. En cas que l’alumne deixi els estudis de música o dansa durant el PRIMER TRIMESTRE, el conservatori o centre professional de dansa o música ho ha de comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes. Amb una periodicitat quatrimestral, els dos centres estableixen el “Pla de seguiment (…)” L’alumne que repeteix estudis de dansa o música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries d’ESO o BAT de què hagués gaudit en cursos acadèmics anteriors. Ara bé, en el cas dels alumnes de BAT es contempla la possibilitat que no sigui així, a menys que hi hagi un INFORME POSITIU de l’equip docent del conservatori, centre professional o escola de música o dansa. xxx

16 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Algunes consideracions
CONVALIDACIONS (Ensenyaments reglats) i RECONEIXEMENTS (Ensenyaments no reglats) CATÀLEG DE MODELS CONVALIDACIÓ: per a ENSENYAMENTS REGLATS. Les matèries convalidades no tenen qualificació ni efectes a l’hora de computar el càlcul de la nota mitjana. RECONEIXEMENTS: per a ENSENYAMENTS NO REGLATS. Hi haurà algunes matèries que no s’hauran de cursar als centres de secundària perquè ja les fan a les escoles de dansa i música. Les matèries que es reconeixen no tenen qualificació ni efectes a l’hora de computar el càlcul de la nota mitjana. Cal que hi hagi una coordinació entre els dos centres. xxx

17 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Consideracions prèvies
Els ensenyaments de grau professional de dansa i música de la LOE, es corresponen amb el GRAU MITJÀ de la LOGSE. Les instruccions són les mateixes per als centres de secundària públics i privats. xxx 17

18 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Algunes consideracions ESO
Els alumnes que estiguin cursant ESO i, simultàniament, cursin estudis de dansa o música en conservatoris, centres professionals o escoles de música o dansa autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries en els termes que s’indiquen en el document que figura al document per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació secundària pel curs 2014/15. Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultanejar estudis ordinaris amb els estudis de dansa o música, la sol·licitud ha de renovar-se cada curs. Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què tenen dret. L’alumne que repeteix estudis de dansa o música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries d’ESO de què hagués gaudit en cursos acadèmics anteriors. Les hores d’atenció educativa alternativa a la religió es consideren dins el còmput global d’hores de les matèries optatives. La relació dels centres autoritzats (conservatoris de dansa o música, centres professionals de Dansa o música, i escoles de dansa o música autoritzades) es pot consultar al cercador de centres del Departament. Les convalidacions i reconeixements de matèries no són d’aplicació als alumnes que estudien en centres integrats, ja que el currículum impartit en aquests centres ja té en compte la simultaneïtat dels estudis. En el cas d’una escola de dansa o música en fase d’autorització, l’alumne haurà de fer la sol·licitud dins el termini previst i la convalidació o reconeixement es farà efectiu a partir de la data d’autorització de l’escola. xxx

19 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Convalidació, Documentació i procés ESO
MÚSICA Reglat (Conservatoris i centres autoritzats grau professional) Convalidació:  La matèria comuna de Música de 1r, 2n i 3r d’ESO  Matèries optatives de 1r, 2n i/o 3r d’ESO; màxim 4h per curs.  1 matèria optativa específica de 4t d’ESO. L’alumne/a cursarà només 2 optatives específiques, cap de les quals serà la música. No són convalidables els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r, ni el projecte de recerca de 4t. Documentació: Model CMU1: certificació centre música on s’acredita el curs en què està matriculat l’alumne/a. Model EMU1: sol·licitud al centre de secundària. Procés: L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de l’ESO (EMU1) acompanyada de la certificació del centre de música (CMU1), durant els dos primers mesos de classe. La direcció del centre de secundària resol (EMU2). Es notifica per escrit i amb copia compulsada, la resolució del centre a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs, en cas de disconformitat, davant el director/a dels SSTT o gerència del Consorci d’Educació de Barcelona) . Es fa constar l’adaptació curricular com PI (Pla Individualitzat). en la columna Atenc. Div. La matèria comuna Música ha de constar com a convalidada; en el bloc d’optatives no hi ha de constar cap matèria concreta com a convalidada. En els apartats d’observacions es farà constar la resolució del director del centre En el cas que l’alumne deixi els estudis de música durant el primer trimestre del curs, el conservatori o centre professional ho ha de comunicar al centre de secundària que prendrà les mesures oportunes xxx 19

20 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Convalidació, Documentació i procés ESO
MÚSICA No Reglat (Escoles autoritzades) Reconeixement: Situació 1: Si fan a partir de 3 hores i menys de 4 hores setmanals:  Mat. optatives de 1r, 2n i/o 3r d’ESO; màxim 4h per curs.  1 matèria optativa específica de 4t d’ESO. L’alumne/a cursarà només 2 optatives específiques, cap de les quals serà la música. No són susceptibles de reconeixement els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r, ni el projecte de recerca de 4t.  Situació 2: Si fan 4 hores setmanals o més:  La matèria comuna de Música de 1r, 2n i 3r d’ESO  Mat. optatives de 1r, 2n i/o 3r d’ESO; màxim 4h per curs  1 matèria optativa específica de 4t d’ESO. L’alumne/a cursarà només 2 optatives específiques, cap de les quals serà la música.  Documentació: . Model CMU2: certificació centre música on s’acredita el curs en què està matriculat l’alumne/a i les hores . Model EMU1: sol·licitud al centre de Secundària Procés: L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de l’ESO (EMU1) acompanyada de la certificació del centre de música (CMU2), durant els dos primers mesos de classe amb copia compulsada i registre d’entrada de tota la documentació La direcció del centre de secundària resol (EMU3) Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs, en cas de disconformitat, davant el director/a dels SSTT o gerència del Consorci a Barcelona) Es fa constar com PI (Pla Individualitzat). A l’apartat d’observacions es farà constar la Resolució del director Els 2 centres establiran seguiment quadrimestral (EMU4) El centre de l’ESO assigna un professor responsable de la coordinació (professor música o membre equip directiu) i pel centre de música, el director/a El reconeixement estarà condicionat a la valoració favorable del Pla de seguiment. En cas que la valoració no sigui positiva, no es concedeix el reconeixement i les matèries es consideren suspeses. En el cas que l’alumne deixi els estudis de música durant el primer trimestre del curs , l’escola de música ho ha de comunicar al centre de secundària que prendrà les mesures oportunes xxx 20

21 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Convalidació, Documentació i procés ESO
DANSA Reglat (Conservatoris i centres autoritzats grau professional) Convalidació:  EF  La matèria comuna de música de 1r, 2n i 3r d’ESO  Mat. optatives de 1r, 2n i/o 3r d’ESO; màxim 4h per curs  1 matèria optativa específica de 4t d’ESO. L’alumne/a cursarà només 2 optatives específiques, cap de les quals serà la música. NO són convalidables els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r, ni el projecte de recerca de 4t. Documentació: . Model CDA1: certificació centre dansa on s’acredita el curs en el que està matriculat l’alumne/a . Model EDA1: sol·licitud al centre de secundària. Procés: L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de l’ESO (EDA1) acompanyada de la certificació del centre de dansa (CDA1), durant els dos primers mesos de classe amb copia compulsada i registre d’entrada de tota la documentació. La direcció del centre de secundària resol (EDA2) Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs, en cas de disconformitat, davant el director/a dels SSTT o gerència del Consorci d’Educació de Barcelona) Es fa constar com PI (Pla Individualitzat). En els corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució del director En el cas que l’alumne deixi els estudis de dansa durant el primer trimestre, el conservatori o centre professional ho ha de comunicar al centre de secundària que prendrà les mesures oportunes xxx 21

22 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Convalidació, Documentació i procés ESO
DANSA No Reglat (Escoles autoritzades) Reconeixement: Situació 1: Si fan entre 5 i menys de 7 hores setmanals:  EF Situació 2: Si fan 7 hores setmanals o més:  Mat. optatives de 1r, 2n i/o 3r d’ESO; màxim 4h per curs  1 matèria optativa específica de 4t d’ESO. L’alumne/a cursarà només 2 optatives específiques, cap de les quals serà la música. No són susceptibles de reconeixement els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r, ni el projecte de recerca de 4t. Documentació: . Model CDA2: certificació centre dansa on s’acredita el curs en el que està matriculat l’alumne/a i les hores . Model EDA1: sol·licitud al centre de Secundària Procés: L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de l’ESO (EDA1) acompanyada de la certificació del centre de dansa (CDA2), durant els dos primers mesos de classe amb còpia compulsada i registre d’entrada de tota la documentació La direcció del centre de secundària resol (EDA3) Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs, en cas de disconformitat, davant el director/a dels SSTT o gerent Consorci) Es fa constar com PI (Pla Individualitzat). En les actes finals s’introduirà el codi PI en la columna Atenc. Div. Les matèries comunes Música i EF han de constar com a convalidades, en el bloc d’optatives no hi ha de constar cap matèria concreta com a convalidada Els 2 centres establiran seguiment quadrimestral (EDA4) El centre de l’ESO assigna un professor responsable de la coordinació (professor EF o membre equip directiu) i pel centre de dansa, el director/a El reconeixement estarà condicionat a la valoració favorable del Pla de seguiment. En cas que la valoració no sigui positiva, no es concedeix el reconeixement i les matèries es consideren suspeses. En el cas que l’alumne deixi els estudis de dansa durant el primer trimestre, el conservatori o centre professional ho ha de comunicar al centre de secundària que prendrà les mesures oportunes xxx 22

23 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Quadre estudis ESO i MÚSICA
SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS ESO i MÚSICA CONSERVATORI O CENTRE PROFESSIONAL ESCOLA AUTORITZADA SITUACIÓ A Cursant a partir de 3 hores i menys de 4 SITUACIÓ B Cursant 4 hores o més Reducció màxima per curs: 4 hores matèries optatives de 1r a 3r curs i una matèria optativa específica de 4t (*) Música (m. comuna de 1r a 3r) 4 hores matèries optatives de 1r a 3r curs i una matèria optativa específica de 4t (*) (*) La matèria específica de 4t d’ESO ha de ser la matèria de música o, en el cas que l’itinerari escollit per l’alumne/a no la inclogui, podrà correspondre a una altra matèria optativa específica. Reducció –convalidació- segons models: Reducció –reconeixement- segons models: CMU1- Certificat conservatori o centre professional EMU1- Sol·licitud alumnes EMU2- Resolució del director del centre de secundària CMU2- Certificat EM EMU3 - Resolució del director del centre de secundària EMU4 - Pla de seguiment quadrimestral xxx 23

24 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Quadre estudis ESO i DANSA
SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS ESO i DANSA xxx 24

25 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Algunes consideracions BATXILLERAT
Els alumnes que estiguin cursant batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de dansa o música en conservatoris, centres professionals o escoles autoritzades poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries corresponents a la franja d’optativitat del batxillerat i, segons els casos, d’una matèria de modalitat en un dels dos cursos, i de l’educació física (en el cas dels estudis de Dansa) Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els ensenyaments de dansa o música , la sol·licitud s’ha de renovar cada curs. Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què tenen dret. Els alumnes que en cada curs de batxillerat cursin més de tres matèries de modalitat, per haver triat com a optativa una quarta matèria de modalitat, poden demanar la convalidació d’una matèria, encara que sigui de modalitat, si aquesta matèria excedeix de tres el nombre de matèries de modalitat que cursen. En el segon curs de batxillerat els alumnes podran acumular les hores que corresponien al primer curs sempre que no haguessin demanat aleshores la convalidació o el reconeixement de totes o d’una part de les hores que pertocaven, tot i reunir els requisits per fer-ho. L’alumne que repeteix ensenyaments de dansa o música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries de batxillerat de què hagués gaudit en cursos acadèmics anteriors, si no és que hi ha un informe positiu de l’equip docent del conservatori, centre de dansa o música, o escola autoritzada. La relació dels centres autoritzats (conservatoris de dansa o música, centres professionals de Dansa o música, i escoles de dansa o música autoritzades) es pot consultar al cercador de centres del Departament. Les convalidacions i reconeixements de matèries no són d’aplicació als alumnes que estudien en centres integrats. En el cas d’una escola de dansa o música en fase d’autorització, l’alumne haurà de fer la sol·licitud en el termini previst i la convalidació o reconeixement es farà efectiu a partir de la data d’autorització. xxx 25

26 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Convalidació, Documentació i procés BATXILLERAT
MÚSICA Reglat (Conservatoris i centres autoritzats grau professional) Convalidació:  Matèries de la franja optativa (un màxim de 4 h)  1 matèria de modalitat d’un dels 2 cursos Documentació: . Model CMU1: certificació centre música on s’acredita el curs en el que està matriculat l’alumne/a . Model BMU1: sol·licitud al centre de Secundària Procés: . L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de Secundària (BMU1) acompanyada de la certificació del centre de música (CMU1), durant els dos primers mesos de classe. . La direcció del centre resol (BMU2) . Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs en contra al director/a dels ST o gerent al Consorci de Barcelona) amb copia compulsada i registre d’entrada de tota la documentació . Es fa contar com PI (Pla individual). En els corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució del director . En el cas que l’alumne deixi els estudis de música durant el primer trimestre del curs, el conservatori o centre professional ho ha de comunicar al centre de secundària que prendrà les mesures oportunes xxx

27 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Convalidació, Documentació i procés BATXILLERAT
MÚSICA No Reglat (Escoles autoritzades) Reconeixement: Requisit: . Haver superat la prova d’accés al grau professional en un conservatori o centre autoritzat de grau professional. . Cursar, com a mínim: Llenguatge musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup Situació 1: Si fan entre 3 i 5 h/set com a mínim:  matèries de la franja optativa (un màxim de 4 h)   Situació 2: Si fan mínim 5 h/set:  1 matèria de modalitat d’un dels 2 cursos Documentació: . Model CMU3: certificació centre música on s’acredita el curs en el que està matriculat l’alumne/a i les hores. . Model BMU3: sol·licitud al centre de Secundària. Procés: L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de Secundària (BMU3) acompanyada de la certificació del centre de música (CMU3), durant els dos primers mesos de classe, amb copia compulsada i registre d’entrada de tota la documentació. La direcció del centre de secundària resol (BMU4). Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs, en cas de disconformitat, davant el director/a dels SSTT o gerència del Consorci de Barcelona) Es fa constar com PI (Pla individualitzat). En els corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució del director. En el cas que l’alumne deixi els estudis de música durant el primer trimestre del curs, el conservatori o centre professional ho ha de comunicar al centre de secundària que prendrà les mesures oportunes xxx 27

28 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Convalidació, Documentació i procés BATXILLERAT
DANSA Reglat (Conservatoris i centres autoritzats grau professional) Convalidació:  EF  matèries de la franja optativa (un màxim de 4 h)  1 matèria de modalitat d’un dels 2 cursos Documentació: . Model CDA1: certificació centre dansa on s’acredita el curs en el que està matriculat l’alumne/a . Model BDA1: sol·licitud al centre de Secundària Procés: L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de ESO (BDA1) acompanyada de la certificació del centre de dansa (CDA1), durant els dos primers mesos de classe, amb copia compulsada i registre d’entrada de tota la documentació. La direcció del centre de secundària resol (BDA2) Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs, en cas de disconformitat davant el director/a dels SSTT o gerència del Consorci de Barcelona) Es fa constar com PI (Pla individualitzat). En l’apartat d’observacions es farà constar la resolució del director. En cas que l’alumne deixi els estudi de dansa durant el primer trimestre del curs al conservatori o centre professional de dansa ho ha de comunicat al centre de secundària que prendrà les mesures oportunes xxx 28

29 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Convalidació, Documentació i procés BATXILLERAT
DANSA No Reglat (Escoles autoritzades) Reconeixement: . Situació 1 i situació 2: haver superat la prova d’accés al grau professional en un conservatori o centre autoritzat de grau professional. . cursar, com a mínim: dansa clàssica, música i tècniques de dansa contemporània o dansa espanyola. Situació 1: Si fan entre 12 i menys de 15 hores setmanals:  EF  matèries de la franja optativa (un màxim de 4 h)   Situació 2: Si fan 15 hores setmanals o més:  EF  matèries de la franja optativa (un màxim de 4 h) 1 matèria de modalitat d’un dels 2 cursos   Situació 3: Si fan entre 7 i menys de 12 hores setmanals (no cal haver superat la prova d’accés): Documentació: . Model CDA3: certificació centre dansa on s’acredita el curs en el que està matriculat l’alumne/a i les hores . Model BDA3: sol·licitud al centre de secundària Procés: L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de secundària(BDA3) acompanyada de la certificació del centre de dansa (CDA3), durant els dos primers mesos de classe, amb copia compulsada i registre d’entrada de tota la documentació. La direcció del centre de secundària resol (BDA4). Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs,en cas de disconformitat, davant el director/a dels SSTT o gerència del Consorci de Barcelona). Es fa constar com PI (Pla Individualitzat). En l’apartat d’observacions es farà constar la resolució del director. En cas que l’alumne deixi els estudi de dansa durant el primer trimestre del curs al conservatori o centre professional de dansa ho ha de comunicat al centre de secundària que prendrà les mesures oportunes xxx 29

30 SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS BATXILLERAT i MÚSICA
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Quadre estudis BATXILLERAT i MÚSICA SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS BATXILLERAT i MÚSICA CONSERVATORI O CENTRE PROFESSIONAL ESCOLA AUTORITZADA SITUACIÓ A Cursant entre 3 i menys de 5 hores SITUACIÓ B Cursant 5 hores o més Reducció màxima: 4 hores franja d’optativitat per curs 4 hores d’una matèria de modalitat en un dels dos cursos 4 hores franja d’optativitat per curs Requisits: Cursar estudis en una escola de música autoritzada Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional Cursar estudis que incloguin, com a mínim, llenguatge musical o harmonia, instrument, i pràctica instrumental en grup Reducció –convalidació- segons models: Reducció –reconeixement- segons models: CMU1- Certificat conservatori o centre professional BMU1- Sol·licitud alumnes BMU2- Resolució CMU3- Certificat EM BMU3- Sol·licitud alumnes BMU4- Resolució xxx

31 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Quadre estudis BATXILLERAT i DANSA
SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS BATXILLERAT i DANSA CONSERVATORI O CENTRE PROFESSIONAL ESCOLA AUTORITZADA SITUACIÓ 1 Entre 12 i menys de 15 hores SITUACIÓ 2 15 hores o més SITUACIÓ 3 Entre 7 hores i menys de 12 Reducció màxima : - 4 hores franja d’optativitat per curs - educació física - 4 hores una matèria de modalitat en un dels dos cursos - 4 hores franja d’optativitat per curs - 4 hores franja d’optativitat per curs - una matèria de modalitat en un dels dos cursos -educació física Requisits: cursar ensenyaments en una escola de dansa autoritzada haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional cursar, com a mínim: dansa clàssica, música i tèniques de dansa contemporània o de dansa espanyola. - cursar ensenyaments en una escola de dansa autoritzada Reducció –convalidació- segons els models: Reducció –reconeixement- segons els models: CDA1 – Certificat conservatori BDA1 - Sol·licitud alumnat BDA2 - Resolució CDA3 – Certificat ED BDA3 – Sol·licitud alumnat BDA4 - Resolució CDA2 – Certif ED BDA3 – Sol· licitud alumnat BDA5 - Resolució xxx

32 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Batxillerat d’arts (música)
Convalidació de determinades matèries de batxillerat de la modalitat d’arts (via arts escèniques, música i dansa) amb determinades matèries dels ensenyaments professionals de música Sense perjudici dels apartats anteriors: Els alumnes que cursen ensenyaments de música en un conservatori o en un centre professional i el batxillerat de la modalitat d’arts en la seva via d’arts escèniques, podran obtenir de la direcció del centre la convalidació de determinades matèries de la modalitat del batxillerat RD 242/2009, de 27 de febrer (BOE 28 de febrer). Procediment per a la convalidació: Certificat acadèmic emès pel conservatori o centre professional de música que acrediti la superació de les matèries dels ensenyaments professionals equivalents a les matèries de batxillerat. Les matèries objecte de convalidació no es tenen en compte en el càlcul de la nota mitjana L’alumne/a ha de cursar, com a mínim, una matèria de modalitat en cadascun dels dos cursos de batxillerat, excepte en els centres integrats xxx 32

33 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Batxillerat d’arts
xxx 33

34 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Batxillerat art 50.2 de la LOE
Substitució de la modalitat de batxillerat pels ensenyaments professionals de música (“batxillerat de música”) S'entén per “batxillerat de música” el que es compon de les matèries següents: Matèries comunes de batxillerat (cursades en qualsevol centre que imparteixi batxillerat) Matèries d’ensenyaments professionals de música (cursades en un conservatori o en un centre professional de música) Alumnes de 5è o 6è d’ensenyaments professionals de música: Poden cursar només les matèries comunes de batxillerat (El treball de recerca no es considera matèria comuna) La inscripció es pot fer en qualsevol centre que imparteixi batxillerat L’alumne/a ha d’indicar que no vol cursar una modalitat concreta Ha de presentat el certificat de matrícula a 5è o 6è d’ensenyaments professionals (model CMU1) En superar les matèries comunes i completar els estudis professionals de música pot sol·licitar el títol de batxillerat (no té el dret al reconeixement de modalitat) El càlcul de la qualificació final de batxillerat l’estableix la DGESOIBAT, prèvia presentació per part del centre on l’alumne/a ha cursat el batxillerat dels certificats acadèmics del batxillerat i dels ensenyaments professionals.(Per accedir a les PAU són d’aplicació les condicions establertes en la normativa) xxx 34

35 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Batxillerat art 50.2 de la LOE
Substitució de la modalitat de batxillerat pels ensenyaments professionals de música (“batxillerat de música”) b) Alumnes d’altres cursos d’ensenyaments professionals de música anteriors a 5è: També poden cursar només les matèries comunes de batxillerat en les condicions del punt anterior En aquest cas han de demanar la corresponent autorització a la DGESOIBAT. El càlcul de la qualificació final de batxillerat es fa igual que en el cas d’alumnes de 5è i 6è c) Canvi d’opció L’alumne/a que a primer curs de batxillerat hagi iniciat una de les modalitat de batxillerat podrà canviar a l’opció de “batxillerat de música” en iniciar el segon curs, tal i com s’estableix en els dos apartats anteriors. L’alumne/a que a primer curs de batxillerat hagi iniciat l’opció de “batxillerat de música” i vulgui canviar d’opció i fer una de les modalitats establertes, haurà de cursar les matèries de modalitat corresponents a primer curs. xxx 35

36 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Batxillerat d’arts (dansa)
Convalidació de determinades matèries de batxillerat de la modalitat d’arts (via arts escèniques, música i dansa) amb determinades matèries dels ensenyaments professionals de dansa Sense perjudici dels apartats anteriors: Els alumnes que cursen ensenyaments de dansa en un conservatori o en un centre professional i el batxillerat de la modalitat d’arts en la seva via d’arts escèniques, podran obtenir de la direcció del centre la convalidació de determinades matèries de la modalitat del batxillerat RD 242/2009, de 27 de febrer (BOE 28 de febrer). Procediment per a la convalidació: Certificat acadèmic emès pel conservatori o centre professional de dansaque acrediti la superació de les matèries dels ensenyaments professionals equivalents a les matèries de batxillerat. Les matèries objecte de convalidació no es tenen en compte en el càlcul de la nota mitjana. L’alumne/a ha de cursar, com a mínim, una matèria de modalitat en cadascun dels dos cursos de batxillerat, excepte en els centres integrats. xxx 36

37 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Batxillerat d’arts
xxx 37

38 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Batxillerat d’arts
xxx 38

39 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Batxillerat art 50.2 de la LOE
Substitució de la modalitat de batxillerat pels ensenyaments professionals de dansa (“batxillerat de dansa”) S’enten per “batxillerat de dansa” el que es compon de les matèries següents: Matèries comunes de batxillerat (cursades en qualsevol centre que imparteixi batxillerat) Matèries d’ensenyaments professionals de dansa (cursades en un conservatori de dansa o en un centre professional de dansa) Alumnes de 5è ó 6è d’ensenyaments professionals de dansa: Poden cursar només les matèries comuns de batxillerat (El treball de recerca no es considera matèria comuna). La inscripció es pot fer en qualsevol centre que imparteixi batxillerat. L’alumne/a ha d’indicar que no vol cursar una modalitat concreta Ha de presentat el certificat de matrícula a 5è o 6è d’ensenyaments professionals (model CDA1) En superar les matèries comunes i completar els estudis professionals de dansa pot sol·licitar el títol de batxillerat (no té el dret al reconeixement de modalitat) El càlcul de la qualificació final de batxillerat l’estableix la DGESOIBAT, prèvia presentació per part del centre on l’alumne/a ha cursat el batxillerat dels certificats acadèmics del batxillerat i dels ensenyaments professionals. (Per accedir a les PAU són d’aplicació les condicions establertes en la normativa). xxx 39

40 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Batxillerat art 50.2 de la LOE
Substitució de la modalitat de batxillerat pels ensenyaments professionals de música (“batxillerat de dansa”) b) Alumnes d’altres cursos d’ensenyaments professionals de dansa anteriors a 5è: També poden cursar només les matèries comunes de batxillerat en les condicions del punt anterior En aquest cas han de demanar la corresponen autorització a la DGAFCE. c) Canvi d’opció L’alumne/a que a primer curs de batxillerat hagi iniciat una de les modalitat de batxillerat podrà canviar a l’opció de “batxillerat de dansa” en iniciar el segon curs, tal i com s’estableix en els dos paràgrafs anteriors. L’alumne/a que a primer curs de batxillerat hagi iniciat l’opció de “batxillerat de dansa” i vulgui canviar d’opció i fer una de les modalitats establertes, haurà de cursar les matèries de modalitat corresponents a primer curs. xxx 40

41 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Batxillerat
Tramitació del títol de batxiller i proves d’accés a la universitat Alumnes d’ensenyaments professionals de música o dansa que han cursat una modalitat de batxillerat Els/les alumnes que, tot i haver obtingut convalidacions o reconeixement, han cursat una de les modalitats de batxillerat establertes i han superat totes les matèries que conformen el seu currículum, poden sol·licitar la tramitació del títol de batxiller, independentment del fet que hagin completat o no els estudis d’ensenyaments professionals de música Alumnes d’ensenyaments professionals de música que no han cursat cap modalitat de batxillerat (alumnes de “batxillerat de música” o de “batxillerat de dansa”) Els /les alumnes d’ensenyaments professionals de música o dansa que només han cursat les matèries comunes de batxillerat no poden sol·licitar el títol de batxillerat fins que no hagin superat, a més de les matèries comunes de batxillerat, els estudis d’ensenyaments professionals de música ( es poden presentar a les PAU d’acord amb les condicions que s’estableixi a la normativa que les regula) xxx 41

42  Inspecció d’Educació Novembre 2014


Descargar ppt "Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT Com accedir a la documentació"

Presentaciones similares


Anuncios Google