La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Avda. Josep Llobet i Bonastre, s/n

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Avda. Josep Llobet i Bonastre, s/n"— Transcripción de la presentación:

1 Avda. Josep Llobet i Bonastre, s/n
INS Montserrat Colomer Sessió informativa famílies: orientació estudis post-obligatoris Avda. Josep Llobet i Bonastre, s/n Telf Fax: E mail: Preinscripció i matrícula Maig 2017 1

2 Educació Secundària Obligatòria
El SISTEMA EDUCATIU Ed. Sup + 18 Universitat FP Grau Superior + 18 Batxillerat FP Grau Mitjà Educació Secundària Obligatòria Educació Bàsica 6 - 12 Educació Primària 0 - 6 Educació Infantil 2

3 Accés per proves , sense requisits acadèmics Certificat Escolaritat
L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Universitat Títol Tècnic/a Sup. Prova d'accés C. Formatiu Grau Superior Títol de Batxiller (19 anys) Accés per proves , sense requisits acadèmics 2n 18 EL BTX I CF. Títol de Tècnic/a Ciències i Tecnol. Humanitats i Ciències Soc Arts 1r C. Formatiu Grau Mitjà 16 (17 anys) Títol de Graduat ESO Certificat Escolaritat 16 Quart d’ ESO Programes de formació i inserció L’ESO Tercer d’ ESO Segon d’ ESO 12 Primer d’ ESO 3

4 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Ensenyaments reglats professionals. Un o dos cursos acadèmics. Finalitat: La formació professional inclou un conjunt d'ensenyaments que capaciten per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent. Comprenen crèdits teoricopràctics en el centre de formació i un crèdit de formació en centres de treball. S’obté el títol de tècnic. Accés: En possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o bé després de superar una prova d’accés específica (per fer aquesta prova cal tenir 17 anys o més) o bé després de superar el curs d’accés a cicles de GM (CAM). Permet accedir a: Món laboral. Batxillerat. Un altre CFGM. Preparar la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior. 4

5 EL BATXILLERAT Educació Secundària Post-obligatòria.
Dos cursos acadèmics. Finalitats: Proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats, tant per incorporar-se a la vida activa com per accedir a ensenyaments superiors. Accés: En possessió del títol de Graduat en Educació Secundària. Permet accedir a: La Universitat. Cicles Formatius de Grau Superior. Estudis de música i dansa. Món laboral. 5

6 BATXILLERAT - IDEES FORÇA
Llengua catalana, vehicular i d’aprenentatge. Preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació o per a la incorporació a la vida activa. Afavorir la capacitat d’aprendre per si mateix, per treballar en equip, per aplicar els mètodes d’investigació apropiats i per seguir formant-se al llarg de la vida. Capacitat d’expressar-se correctament en públic. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. B

7 ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT
MODALITATS: Arts escèniques i arts plàstiques. Ciències i Tecnologia. Humanitats i Ciències Socials. ORGANITZACIÓ DE MATÈRIES: Matèries comunes. Matèria comuna d’opció. Matèries de modalitat. Matèries específiques.

8 MATÈRIES COMUNES (1r i 2n curs)
Llengua catalana i literatura I i II. Llengua castellana i literatura I i II. Llengua estrangera I i II. Filosofia. Ciències per al món contemporani. Educació física. Història. Tutoria. Treball de recerca.

9 MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ

10 MATÈRIES DE MODALITAT Modalitat de ciències i tecnologia:

11 MATÈRIES DE MODALITAT Modalitat d’humanitats i ciències socials:

12 Currículum

13 Currículum BATXILLERAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC: (PROVISIONAL)
1r BATXILLERAT ITINERARI CIENTÍFIC ITINERARI TECNOLÒGIC MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ MATEMÀTIQUES MATÈRIES MODALITAT (Escollir 2) QUÍMICA DIBUIX TÈCNIC BIOLOGIA TECNOLOGIA INDUSTRIAL MATÈRIES ESPECÍFIQUES (Escollir 1) FÍSICA CTM I PSICOLOGIA-SOCIOLOGIA 2n BATXILLERAT ITINERARI CIENTÍFIC ITINERARI TECNOLÒGIC MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ MATEMÀTIQUES II MATEMÀTIQUES II MATÈRIES MODALITAT QUÍMICA II DIBUIX TÈCNIC II ELECTROTÈCNIA BIOLOGIA II TECNO INDUSTRIAL II MATÈRIES ESPECÍFIQUES (Escollir 1) FÍSICA II CTM II

14 Currículum BATXILLERAT SOCIAL-HUMANÍSTIC: (PROVISIONAL, PROBABLE DOBLE TITULACIÓ EN BATXILLERAT ESPANYOL I BACCALAURÉAT FRANCÈS) L’alumnat que vulgui cursar el BATXIBAC haurà d’escollir TOTES les matèries que estan en francès. 1er BATXILLERAT ITINEARI SOCIAL ITINERARI HUMANISTIC MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ MATEMÀTIQUES CCSS LLATÍ MATÈRIES MODALITAT (Escollir 2) ECONOMIA D’EMPRESA I LITERATURA UNIVERSAL HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI L’Histoire comtemporaine GREC I MATÈRIES OPTATIVES (Escollir 1) ECONOMIA PSICOLOGIA-SOCIOLOGIA Littérature française (2h) Histoire française (2h) RELIGIÓ (2H) EE I (2H) 2n BATXILLERAT ITINEARI SOCIAL ITINERARI HUMANISTIC MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ MATEMÀTIQUES CCSS II LLATÍ II MATÈRIES MODALITAT (Escollir 2) ECONOMIA D’EMPRESA II LITERATURA CASTELLANA GEOGRAFIA Géographie GREC II MATÈRIES OPTATIVES (Escollir 1) HISTÒRIA DE L’ART Histoire de l’art LITERATURA CATALANA

15 HORARI MARC ( 30 hores / setmana) Batxillerat DILLUNS DIMARTS DIMECRES
DIJOUS DIVENDRES 8:00- 8:30  LECTURA   LECTURA 8:30-9:25 9:25-10:20 10:20- 10:40  ESBARJO 10:40-11:35 11:35-12:30 12:30-12:40  ESBARJO  12:40-13:35 13:35-14:30 15

16 AVALUACIÓ I PROMOCIÓ Contínua i diferenciada segons les matèries.
Els resultats de l’avaluació de cada matèria s’expressen mitjançant qualificacions numèriques compreses entre zero i deu sense decimals. Es consideren superades les qualificacions iguals o superiors a cinc. Amb posterioritat a l’avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves extraordinàries de recuperació. Els alumnes i les alumnes passen al segon curs amb un màxim de dues matèries suspeses. Amb tres o quatre matèries suspeses poden repetir tot primer o bé només cursar aquestes matèries. Superades positivament totes les matèries dels dos cursos, s’obté el títol de Batxiller.

17 Pre-inscripció Matriculació Sol·licitar plaça en un centre educatiu.
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ( Curs ) Pre-inscripció Sol·licitar plaça en un centre educatiu. Matriculació Un cop s‘ha obtingut una vacant, formalitzar la matrícula en el centre adjudicat. 17

18 LA PREINSCRIPCIÓ Documentació (per batxillerat en un altre centre o CFGM i per alumnat de fora): Imprès de sol·licitud Certificat de notes de 1r a 3r (expedient acadèmic). Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne/a. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare,mare, tutor/a,...) i de l'alumne/a. Original i fotocòpia del llibre de família. Carnet de família nombrosa si s’escau. 2 fotos carnet (només per alumnat de fora). 18

19 LA PREINSCRIPCIÓ Documentació (per alumnat que continua en el nostre centre): Imprès de sol·licitud. Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a actualitzat. Es lliurarà la documentació als alumnes per tal de fer una confirmació de matrícula, igual que s’ha fet durant els 4 cursos de l’ESO.

20 Calendari de Preinscripció 2017-18
Presentació de sol·licituds: Del 16 al 24 de maig ( per Internet fins 23 de maig a les 24:00 h) Publicació relació baremada provisional de sol·licituds : 6 de juny Termini de reclamacions: Del 7 al 9 de juny Publicació relacions baremades definitives: 14 de juny Publicació oferta final : 30 de juny Publicació relació d’alumnat admès : 3 de juliol 20

21 Calendari i documentació de Matriculació 2017-18
Recollida de documentació i hora d’entrevista: Darrera setmana de juny, es farà la tria d’optatives. Període de matrícula nou alumnat Del 4 al 11 de juliol de 2017 Període de matrícula extraordinària Del 6 al 8 de setembre de 2017 Documentació: Resguard pre-inscripció Original i fotocòpia carnet vacunacions on figurin les dosis amb les dates Documentació complimentada carpeta matriculació. 21

22 Sessió informativa famílies: orientació estudis post-obligatoris
Gràcies per la vostra assistència. INS Montserrat Colomer Sessió informativa famílies: orientació estudis post-obligatoris Preinscripció i matrícula Maig 2017 22


Descargar ppt "Avda. Josep Llobet i Bonastre, s/n"

Presentaciones similares


Anuncios Google