La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

1 Fp dual al CFGM Farmàcia i parafarmàcia. 2 Índex Què és? Avantatges de la fp dual Quina serà la vostra situació a l’oficina de farmàcia? Qui ho pot.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "1 Fp dual al CFGM Farmàcia i parafarmàcia. 2 Índex Què és? Avantatges de la fp dual Quina serà la vostra situació a l’oficina de farmàcia? Qui ho pot."— Transcripción de la presentación:

1 1 Fp dual al CFGM Farmàcia i parafarmàcia

2 2 Índex Què és? Avantatges de la fp dual Quina serà la vostra situació a l’oficina de farmàcia? Qui ho pot fer? Temporització Com es fa?(organització) Com em queda l’horari setmanal? Com m’avaluaran? Assistència Què passa si suspenc? 1.- Característiques personals 2.- Característiques acadèmiques

3 3 Què és? Formació que combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica. Contracte o beca

4 4 Avantatges de la fp dual Compaginar la formació al centre i l’activitat remunerada a l’oficina de farmàcia. Una part dels aprenentatges s’obtenen amb l’activitat productiva a l’oficina de farmàcia. Foment de l’emprenedoria i la iniciativa Fer currículum. Recorda que NO significa que et quedis a treballar

5 5 Quina serà la vostra situació a l’oficina de farmàcia? Contracte Beca màxim, 30 anys NO hi ha edat màxima Màxim 40 h/setmana (inclou la formació realitzada al centre, mínim 25% de la jornada el 1r any) Referència mínima: SMI, proporcional a les hores de treball efectiu. 645,30 €/mes en 2014 proporcional a les hores de treball a l’empresa Referència mínima: IPREM, proporcional al nombre d’hores efectivament realitzades. 532, 51 €/mes en 2014 proporcional a les hores de treball a l’empresa Cotització SSCotització SS. No dret a atur

6 6 Qui ho pot fer? Tenir els papers en regla NO estar cobrant cap ajuda, pensió ni atur Disponibilitat No estar treballant Aquelles persones que compleixin les següents característiques 1.- Característiques personals  Permís de residència NIE que autoritzi a treballar  Permís de treball

7 7 A més, l’alumnat ha d’estar matriculat a 2n. curs del cicle formatiu corresponent, per primera vegada, per a poder accedir a la DUAL, per tant, l’alumne que repeteixi 2n. curs perdrà el dret a la beca o contracte. 2.- Característiques acadèmiques

8 8 Temporització La primera quinzena maig L’alumnat ha de presentar un currículum vitae en català o castellà i anglès* al tutor/a, Anglès si a l’Agueda ho vol, si l’empresa no ho demana no cal Per ser valorat per a l’equip docent i el/la Coordinador/a del projecte. Al maig L’empresa portarà a terme: Una pre-selecció ( dependrà de l’empresa), abans de començar les FCT, per tal de seleccionar els alumnes que faran l’FCT i l’estada a l’empresa en format Dual. Finalitzada l’FCT al primer curs, L’alumnat seleccionat que estigui en condicions d’incorporar-se a l’empresa al projecte de Formació Dual, ha de signar l’acord individual. Aquest acord se signa a tres bandes: empresa, alumne/a i centre educatiu.  Dinàmica de grup  Entrevista personal i presentació

9 9 Com es fa?(organització) 1r CURS 1r i 2n TRIMESTRE, estada de l’alumne al centre educatiu 3r TRIMESTRE, estada de l’alumne al centre educatiu i a l’empresa. FCT (pràctiques), 100 hores, i un cop finalitzada,juny/juliol s’inicia l’estada de l’alumnat a l’empresa (beca o contracte laboral). 1 er trimestre2n trimestre3r trimestre classe Classe Pràctiques (4h/dia)

10 10 2n CURS 1r, 2n i 3r TRIMESTRE, estada de l’alumnat al centre educatiu i estada remunerada a l’oficina de farmàcia (beca o contracte laboral). Cicle de Farmàcia : 2000 h. Reconeixement del 33% de la durada del cicle. 664 hores. FCT: 350 hores (100 h fetes + 250 h exemptes per treballar a la farmàcia). Resta d’hores: 314 h/curriculars equivalents a 628 h d’activitat a l’empresa. Hores totals mínimes d’activitat en l’empresa en modalitat d’alternança amb formació dual: mínim 978 hores. (100 h+ 250 h + 628 h).

11 11 cicles 2000 h 660* hores 33% FCT: 350 hores *D’on provenen aquestes 660 hores? 100 h 250 h amb possibilitat d’exempció per haver estat treballant a la farmàcia 318 h/curriculars *2 620 978 h A l’empresa

12 12 HoresMP1DUAL Hores curriculum UF2. Control d’existències 11 42 UF3. Documents de compravenda 11 42 UF4. Documents de dispensació 11 48 MP2 UF1. Protocols de dispensació 33 56 UF5. Homeopatia 33 38 UF6. Fitoteràpia 33 38 MP3 UF2. Dermofarmàcia 44 77 UF3. Dietètica 33 55 MP4 UF1. Normes de correcta elaboració 35 UF2. Elaboració de fórmules 97 MP5 UF3. Comunicació amb l’usuari i col·laboració en el consell farmacèutic22 66 MP6 UF1. Atenció a l’usuari22 33 UF2. Organització i venda de productes11 33 MP11 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora49 66

13 13 Com em queda l’horari setmanal? Durant una setmana la suma de les hores de classe i les hores treballades seran de 40 hores màximes A classe faràs 12 hores, la resta es faràn a l’oficina de farmàcia

14 14 Com m’avaluaran? L’avaluació dels coneixements adquirits a l’empresa i que tenen relació amb algun crèdit, és potestat del professorat del centre docent que tingui assignada la docència de la mateixa. L’oficina de farmàcia i l’institut, acorden que per tal de fer les valoracions de les activitats professionalitzadores realitzades al llarg de l’estada a l’empresa les persones encarregades del seguiment de l’alumnat recolliran la informació necessària amb: El full de seguiment Valoració de l’activitat formativa a l’empresa

15 15 Assistència Assistència i puntualitat a l’Institut Si les faltes injustificades superen el 10% de les hores a la quinzena, la primera vegada suposarà l’amonestació a l’alumne/a per part del tutor/a del centre. La reiteració d’aquest fet i la no puntualitat a les entrades a classe suposarà, a més de la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, el cessament de la relació contractual (pèrdua del dret a continuar en la Formació Dual).

16 16 Assistència i puntualitat a l’empresa: Es obligació de l’alumnat ser puntual i fer l’horari pactat complint amb diligència i bona fe totes les tasques que li són encomanades per l’empresa. Aspectes a tenir en compte per l’assistència a l’empresa: Els permisos per inassistències i sortides en hores de treball s’han d’obtenir del/la tutor/a de l’empresa. Quan la persona responsable de l’empresa li atorga a l’alumne/a aquest permís, ha d’avisar al/la tutor/a de l’Institut. En cas de no poder assistir a l’empresa, s’ha d’avisar al tutor/a de l’empresa i de l’Institut, indicant el motiu de la no assistència. En cas de malaltia, l’alumne/a ha de portar el certificat mèdic corresponent, l’original a l’empresa i una còpia a l’Institut. En cas de retard, s’ha d’avisar al/la tutor/a de l’empresa i més tard, comunicar-lo al/la tutor/a de l’Institut.

17 17 El fet que l’alumne/a no compleixi el seu horari ( al centre o a l’empresa) o falti més del 10% de les hores quinzenals a l’empresa, suposarà el cessament de la relació contractual (pèrdua de continuitat en la Formació Dual).

18 18 Què passa si suspenc? Es torna a l’aula i es finalitza el cicle en format NO dual S’haurà de recuperar les unitats formatives no superades amb activitats alternatives proposades pel professorat d’aula Una cosa és suspendre la Dual, i una altra cosa és que, a petició de l’alumne o de l’empresa, l’alumne abandoni el projecte.

19 19 Alguna pregunta mès?


Descargar ppt "1 Fp dual al CFGM Farmàcia i parafarmàcia. 2 Índex Què és? Avantatges de la fp dual Quina serà la vostra situació a l’oficina de farmàcia? Qui ho pot."

Presentaciones similares


Anuncios Google