La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

DIRULAGUNTZAK JUSTIFIKATZEA ETA EGIAZTATZEA JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SUBVENCIONES.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "DIRULAGUNTZAK JUSTIFIKATZEA ETA EGIAZTATZEA JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SUBVENCIONES."— Transcripción de la presentación:

1

2 DIRULAGUNTZAK JUSTIFIKATZEA ETA EGIAZTATZEA JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SUBVENCIONES

3 Justifikazioa (*)Justifikazioa (*) Diruz lagungarri diren gastuak (*)Diruz lagungarri diren gastuak (*) Dirulaguntzak egiaztatzeaDirulaguntzak egiaztatzea Baloreak egiaztatzeaBaloreak egiaztatzea Justificación (*)Justificación (*) Gastos subvencionables (*)Gastos subvencionables (*) Comprobación subvencionesComprobación subvenciones Comprobación valoresComprobación valores 30/2003 Legea Ley 30/2003 (*) Oinarrizkoa / Básico

4 Aurrekontuzko- urtekoaren printzipioaAurrekontuzko- urtekoaren printzipioa Aurrekontuen egokitasunaren printzipioaAurrekontuen egokitasunaren printzipioa Dirulaguntzaren helburuzko izaeraren printzipioaDirulaguntzaren helburuzko izaeraren printzipioa Principio de anualidad presupuestariaPrincipio de anualidad presupuestaria Principio de adecuación presupuestariaPrincipio de adecuación presupuestaria Principio del carácter finalista de la subvenciónPrincipio del carácter finalista de la subvención JUSTIFIKAZIOAJUSTIFICACIÓN

5 Gastuak zehazten dituen kontuaGastuak zehazten dituen kontua ModuluakModuluak Finantza egoerakFinantza egoerak Cuenta justificativa del gastoCuenta justificativa del gasto MódulosMódulos Estados financierosEstados financieros JUSTIFIKAZIOAJUSTIFICACIÓN

6 Oinarri-arau erregulatzaileen araberaOinarri-arau erregulatzaileen arabera Ez badago, gutxienez:Ez badago, gutxienez: –Jarduerak –Gastuen xehekapena –Hiru hilabeteko epea Según las bases reguladorasSegún las bases reguladoras Si no hay, mínimoSi no hay, mínimo –Actividades –Detalle de gastos –Plazo, 3 meses GASTUAK ZEHAZTEN DITUEN KONTUA CUENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO

7 Ekintzei buruzko txostenaEkintzei buruzko txostena Udal zerbitzu kudeatzalearen txostenaUdal zerbitzu kudeatzalearen txostena FacturakFacturak Ordain-agiriakOrdain-agiriak Memoria sobre actividadesMemoria sobre actividades Informe del servicio gestor municipalInforme del servicio gestor municipal FacturasFacturas Justificantes de los pagosJustificantes de los pagos GASTUAK ZEHAZTEN DITUEN KONTUA (*) CUENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO (*) * Zaragozako Udala / Ayuntamiento de Zaragoza

8 Faktura elektronikoak onartzen diraFaktura elektronikoak onartzen dira Balioztatzeko eta zigilu- marka jartzeko sistemaBalioztatzeko eta zigilu- marka jartzeko sistema Se admiten las facturas electrónicasSe admiten las facturas electrónicas Sistema de estampillado y validaciónSistema de estampillado y validación FAKTURAK FACTURAS

9 UnitateakUnitateak KostuaKostua Beste batzukBeste batzuk UnidadesUnidades Coste unitarioCoste unitario OtrosOtros MODULUAKMÓDULOS

10 Helburu orokorrak edo ustietaketa-defizitakHelburu orokorrak edo ustietaketa-defizitak Finantzaren kontrola: auditoretzakFinantzaren kontrola: auditoretzak Finalidades genéricas o déficits de explotaciónFinalidades genéricas o déficits de explotación Control financiero: auditoríasControl financiero: auditorías FINANTZA EGOERAKESTADOS FINANCIEROS

11 Gainerako diru-fondoen zenbatekoa, jatorria eta erabilera justifikatuko diraGainerako diru-fondoen zenbatekoa, jatorria eta erabilera justifikatuko dira Se justificará el importe, la procedencia y la aplicación de los otros fondosSe justificará el importe, la procedencia y la aplicación de los otros fondos ELKARFINANTZATUTAK O JARDUEREN JUSTIFIKAZIOA JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COFINANCIADAS

12 TasazioaTasazioa TasaciónTasación ONDASUN HIGIEZINAKBIENES INMUEBLES

13 Egoera egiaztatzeaEgoera egiaztatzea Emakidarako betekizunaEmakidarako betekizuna Acreditación situaciónAcreditación situación Requisito para la concesiónRequisito para la concesión EGOERA JAKIN BATEN ONDORIOZ EMANDAKO DIRULAGUNTZEN JUSTIFIKAZIOA JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR SITUACIÓN DETERMINADA

14 Onuradunei fondoak eman izana justifikatzeaOnuradunei fondoak eman izana justifikatzea Onuradunen justifikagiriak aurkeztea:Onuradunen justifikagiriak aurkeztea: –Fondoen erabilera –Kobrantzarako betekizunak betetzea Justificación entrega fondos a beneficiariosJustificación entrega fondos a beneficiarios Presentación justificaciones beneficiarios:Presentación justificaciones beneficiarios: –Aplicación fondos –Cumplimiento condiciones cobro ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK ENTIDADES COLABORADORAS

15 Irizpide kualitatiboaIrizpide kualitatiboa Irizpide kuantitatiboaIrizpide kuantitatiboa Denborazko irizpideaDenborazko irizpidea Irizpide finantzarioaIrizpide finantzarioa Criterio cualitativoCriterio cualitativo Criterio cuantitativoCriterio cuantitativo Criterio temporalCriterio temporal Criterio financieroCriterio financiero DIRUZ LAGUNGARRI DIREN GASTUAK GASTOS SUBVENCIONABLES

16 Hiru eskaintza egiteko eskatu behar da:Hiru eskaintza egiteko eskatu behar da: –Diru-kopurua > 30.000 euro (obrak) edo 12.000 euro (hornidurak eta zerbitzuak) –Aukeraketa justifikatu behar da Exigencia de petición 3 ofertasExigencia de petición 3 ofertas –Importe > 30.000 euros (obras) o 12.000 euros (suministros y servicios) –Obligación de justificar la elección DIRUZ LAGUNGARRI DIREN GASTUAK GASTOS SUBVENCIONABLES

17 Gutxienekoa, {2, 5} urteGutxienekoa, {2, 5} urte Ezbetetzea: dirulaguntza itzultzeaEzbetetzea: dirulaguntza itzultzea Mínimo, {2, 5} añosMínimo, {2, 5} años Incumplimiento, reintegroIncumplimiento, reintegro XEDEA MANTENDU BEHAR DA MANTENIMIENTO DESTINO

18 Betekizunak:Betekizunak: –Diruz lagundu gabeko erosketak –Oro har onartutako kontularitzako arauak –Diruz lagungarri den epean zorpetutako gastua Condiciones:Condiciones: –adquisición no subvencionada –normas de contabilidad generalmente aceptadas –gasto devengado en el periodo subvencionable AMORTIZAZIO GASTUAKGASTOS AMORTIZACIÓN

19 BAI:BAI: –Finantzarioak –Aholkularitza –Notaritzakoak, erregistrokoak eta perituarenak –Administrazio gastuak –Banku-bermea EZ:EZ: –Banku kontuetako interesak –Zigorrak –Epaibidezko prozedurak SI:SI: –Financieros –Asesoría –Notariales, registrales y periciales –Gastos de administración –Garantía bancaria NO:NO: –Intereses cuentas bancarias –Sanciones –Procedimientos judiciales BESTE GASTU BATZUK OTROS GASTOS

20 Salbuespenak:Salbuespenak: –Errentari buruzko zergak –Zeharkako zergak, berreskuratu edo konpentsatu daitezkenean Excepciones:Excepciones: –Impuestos sobre la renta –Impuestos indirectos, cuando son susceptibles de recuperación o compensación ZERGAK TRIBUTOS

21 Hainbat jarduerari egotz daitezkeen gastuak edo egiturazkoakHainbat jarduerari egotz daitezkeen gastuak edo egiturazkoak Oro har onartutako konturarizako arauen araberaOro har onartutako konturarizako arauen arabera Diruz lagungarri den aldiari dagozkionakDiruz lagungarri den aldiari dagozkionak Costes imputables a varias actividades o de estructuraCostes imputables a varias actividades o de estructura Según normas de contabilidad generalmente aceptadasSegún normas de contabilidad generalmente aceptadas Que correspondan al periodo subvencionadoQue correspondan al periodo subvencionado ZEHARKAKO KOSTUAKCOSTES INDIRECTOS

22 Atal emaileaAtal emailea Erakunde laguntzaileaErakunde laguntzailea Órgano concedenteÓrgano concedente Entidad colaboradoraEntidad colaboradora DIRULAGUNTZAK EGIAZTATZEA COMPROBACIÓN DE SUBVENCIONES

23 Balorazio-sistemakBalorazio-sistemak Onuradunak bidera dezake perituaren aurkako tasazioaOnuradunak bidera dezake perituaren aurkako tasazioa Métodos de valoraciónMétodos de valoración El beneficiario puede promover tasación pericial contradictoriaEl beneficiario puede promover tasación pericial contradictoria BALOREEN EGIAZTAKETA COMPROBACIÓN DE VALORES


Descargar ppt "DIRULAGUNTZAK JUSTIFIKATZEA ETA EGIAZTATZEA JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SUBVENCIONES."

Presentaciones similares


Anuncios Google