La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Taula 1: «Més que una casa»

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Taula 1: «Més que una casa»"— Transcripción de la presentación:

1 Taula 1: «Més que una casa»
JORNADES HABITATGE I COOPERATIVISME Taula 1: «Més que una casa» El model cooperatiu que s’inicia a Barcelona Dolors Clavell Nadal El Prat de Llobregat, 16 de maig 2017

2 Model cooperatiu Quin és el model?
Parlem del model amb implicació pública, tot i que cal recordar que es poden fer operacions en el mercat privat.

3 Model cooperatiu tradicional
Promoció+construcció Adjudicació en propietat Desaparició cooperativa Manteniment cooperativa *Lloguer és molt minoritari

4 Model cooperatiu de transició a BCN
Operació Princesa (SOSTRE CÍVIC): - Cessió municipal de sòl, mitjançant dret de superfície. Adjudicació directa. Rehabilitació. Operació Can Batlló (LA BORDA): - Cessió municipal de sòl, mitjançant dret de superfície. Adjudicació directa. Nova construcció.

5 Model cooperatiu incipient a BCN
Què ens trobem en el concurs de “COHABITATGE”: 7 solars (finalment 5) Promocions petites-mitjanes Resolució 15/05/2017

6 Model cooperatiu incipient a BCN
Promoció+construcció+gestió Adjudicació: cessió de la possessió Manteniment cooperativa 6

7 Model cooperatiu incipient a BCN
Característiques: 1) Dret de superfície 2) Cooperativistes no són propietaris dels habitatges que usen 3) Estabilitat en la tinença 4) Preu inferior al mercat 5) Projectes innovadors: criteris arquitectònics, ambientals, energètics, socials. 7

8 Model cooperatiu incipient a BCN
1) Dret de superfície: 75 anys prorrogables a 90. Cànon anual. Transcorregut el termini tot reverteix a l’Ajuntament. Finançament: risc i ventura de la cooperativa. Hipoteca sobre el dret de superfície. Possible divisió horitzontal. Si impagament cooperativista 5 venciments, extinció de drets sobre aquell pis i Ajuntament pot subrogar-se. Fons de reserva obligatori.

9 Model cooperatiu incipient a BCN
2) Cooperativistes no són propietaris dels habitatges que usen: Són propietaris de la cooperativa, que és la titular del dret de superfície. Són usuaris dels pisos. La cooperativa fa la cessió només de la possessió. Dret real o personal. Còpia a l’Ajuntament.

10 Model cooperatiu incipient a BCN
3) Estabilitat en la tinença dels usuaris: Lloguer estable o altres fórmules de cessió d’ús Llibertat fixació terminis (màxim 75 anys) Ha de ser domicili habitual i permanent

11 Model cooperatiu incipient a BCN
4) Preu inferior al mercat: Qualificació HPO règim general de lloguer: Ingressos:aprox euros/any Preu lloguer 7,28 euros/m2 Usuaris hauran d’estar inscrits RSHPO Pagament de l’operació: promoció, construcció i gestió/manteniment de l’immoble. ULL!! No és un model especialment social des del punt de vista econòmic. Projecte experimental per a persones amb: Capacitat econòmica i de risc Capacitat autogestió i afinitats

12 Model cooperatiu incipient a BCN
5) Projectes innovadors: - Interacció social: Capacitat de fer barri, pla col·laboratiu amb elements d’ús compartit, serveis i activitats en espais comunitaris. - Qualitat arquitectònica. Certificació energètica: mínim B - Proposta tècnica obres. - Proposta tècnica manteniment. - Responsables directes amb coneixements específics. Gestora professional.

13 Model cooperatiu incipient a BCN
Terminis: Des de l’adjudicació: 4 mesos: constituir-se en cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús. (Renúncia si no es fes) Des de constitució del dret de superfície: 6 mesos: sol·licitud llicència d’obres 6 anys: acabar obres i obtenir qualificació HPO. Condició resolutòria.

14 Model cooperatiu incipient a BCN
Reptes i incògnites Cultura propietat (?) Preservació afinitats i interès general alhora. Pau en l’adopció d’acords. El context influeix en les actituds. Viabilitat econòmica. Finançament i fiscalitat Eficiència en la gestió espais i activitats. Retorn -i acceptació- social. Recordar que sòl es cedeix pràcticament gratuït. Evitar desvirtuar model (experiència altres països) Construcció de model futur: LLOGUER?

15 D @Dolorsclavell Moltes gràcies!


Descargar ppt "Taula 1: «Més que una casa»"

Presentaciones similares


Anuncios Google