La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

INTRODUCCIÓ A L’ELECTRICITAT

Presentaciones similares


Presentación del tema: "INTRODUCCIÓ A L’ELECTRICITAT"— Transcripción de la presentación:

1 INTRODUCCIÓ A L’ELECTRICITAT
1er cicle d'ESO

2 INTRODUCCIÓ L’electricitat és una de les formes d’energia més utilitzades per l’ésser humà. L’emprem pràcticament per a tot, actualment seria impossible viure sense l’electricitat. Gràcies a l’electricitat podem il·luminar ca nostra, fer funcionar els nostres electrodomèstics, màquines ... L’èxit de l’electricitat com a font d’energia es troba en la facilitat per a obtenir-la, transportar-la i transformar-la en altres energies.

3 EL CORRENT ELÈCTRIC (1) Les coses estan formades per àtoms.
El centre de l’àtom s’anomena nucli on hi ha els protons (partícules de càrrega positiva) i els neutrons (partícules sense càrrega). Al voltant del nucli giren els electrons, partícules de càrrega negativa que són els responsables de l’energia que s’anomena electricitat.

4 EL CORRENT ELÈCTRIC (2) La electricitat és un fenomen originat pel moviment dels electrons que es troben al voltant del nucli. En determinats materials, es possible fer anar els electrons d’un extrem a l’altre, provocant un corrent elèctric.

5 CIRCUIT ELÈCTRIC (1) Un circuit elèctric és un conjunt d’elements units de tal forma que permeten el pas del corrent elèctric (generalment per produir algun efecte útil). Un circuit està format per : elements necessaris elements complementaris.

6 CIRCUIT ELÈCTRIC (3) Elements necessaris d’un circuit (com a mínim):
UN GENERADOR O ACUMULADOR: És l’element que proporciona l’energia elèctrica. Exemples: piles, bateries... MATERIAL CONDUCTOR: És l’element que transporta l’energia elèctrica. Exemple: cables. UN O MÉS RECEPTORS: Són els elements que transformen l’energia elèctrica rebuda en un altra tipus d’energia. Exemple: Energia lluminosa, energia acústica , energia mecànica.

7 CIRCUIT ELÈCTRIC (4)

8 CIRCUIT ELÈCTRIC (5) Elements complementaris d’un circuit :
ELEMENTS DE MANIOBRA: Són aquells elements que permeten governar a voluntat el circuit. Exemples: interruptors, polsadors, commutadors. ELEMENTS DE PROTECCIÓ: Són aquells elements destinats a la protecció de les instal·lacions (fusibles) o dels usuaris o d’ambdós al mateix temps (diferencials). Exemples: fusibles, diferencials.

9 ELEMENTS DE MANIOBRA (1)
POLSADORS: Els polsadors són elements elèctrics destinats a obrir i tancar el circuit. Disposen d’una posició de repòs i d’una d’accionament, la qual es mantindrà mentre duri l’efecte que ha produït l’activació (pressió).

10 ELEMENTS DE MANIOBRA (2)
INTERRUPTORS: Són elements que realitzen la mateixa funció que els polsadors però amb la diferència que aquests disposen de dues posicions estables de funcionament, una que obri el circuit i una altra que el tanca (deixa passar el corrent).

11 EL SÍMBOL ELÈCTRIC

12 ESQUEMES ELÈCTRICS A la representació d’un circuit se l’anomena esquema elèctric i està format pels símbols dels seus elements units entre si. Per dissenyar els esquemes s’utilitzen símbols normalitzats.

13 ESQUEMES ELÈCTRICS Exemples d’esquemes elèctrics:

14 CIRCUIT OBERT O TANCAT ? Es diu que un circuit està tancat quan tots els components d’un circuit estan connectats entre sí i el corrent pot circular.

15 CIRCUIT OBERT O TANCAT ? Es diu que un circuit està obert quan es presenta una discontinuïtat en el circuit (com un cable trencat, un component desconnectat o un interruptor apagat) i el corrent no pot circular.

16 SENTIT DEL CORRENT El corrent elèctric surt del pol positiu del generador i va cap el pol negatiu. Aquest és l’ anomenat sentit convencional del corrent.

17 CONDUCTORS I AÏLLANTS S’anomenen conductors aquells materials que permeten el pas del corrent elèctric en un circuit. Per exemple: Tots els metalls (coure,alumini, or). Els conductors més utilitzats són els cables i estan formats de fils de coure envoltats per una capa de plàstics.

18 CONDUCTORS I AÏLLANTS S’anomenen aïllants aquells materials que impedeixen el pas del corrent elèctric. Per exemple: plàstic, vidre, llenya...

19 INTENSITAT Intensitat (I) és la quantitat de corrent elèctric que travessa un conductor per unitat de temps. La intensitat es mesura en ampers (A). La intensitat en el circuit hidràulic seria la quantitat d’aigua que cau.

20 TENSIÓ ELÈCTRICA La tensió elèctrica (V) indica la diferència de potencial que hi ha entre dos conductors. La tensió es mesura en volts (V). La tensió elèctrica en el circuit hidràulic seria l’altura des de la que cau l’aigua.

21 RESISTÈNCIA La resistència ( R ) expressa la major o menor dificultat que presenta un conductor al pas del corrent elèctric. La resistència en mesura en ohm (Ω). La resistència en el circuit hidràulic seria la la obstrucció de la canonada.

22 LLEI D’OHM (1) Al segle XIX , Georg Simon Ohm va descobrir que en els circuits la intensitat, tensió i resistència es relacionaven segons la llei d’ohm. Ohm va descobrir que: - Al augmentar la tensió d’un circuit passa més corrent. - Al augmentar la resistència d’un circuit passa menys corrent.

23 TRIANGLE DE LA LLEI DE OHM
El triangle permet calcular la intensitat , tensió i la resistència d’un circuit.

24 CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS
Els circuits en sèrie són aquells que disposen d’un o més receptors (bombeta, motors...) connectats un darrere l’altre, compartint el mateix cable.

25 CONNEXIÓ EN SÈRIE DE RECEPTORS
CARACTERÍSTIQUES: - Els receptors en sèrie es reparteixen la tensió del generador. - Si un receptor en sèrie falla (per avaria, desconnexió, etc.) , els altres deixen de funcionar.

26 CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS
Els circuits en paral·lel són aquells que disposen d’un o més receptors (bombeta, motors...) connectats en diferents cables.

27 CONNEXIÓ EN PARAL·LEL DE RECEPTORS
CARACTERÍSTIQUES: - La tensió del generador arriba a tots els receptors connectats en paral·lel. - Si un receptor en paral·lel falla (per avaria, desconnexió, etc.) , els altres segueixen funcionar.

28 CONNEXIÓ MIXTE DE RECEPTORS
Els circuits mixtos són aquells que disposen de receptors connectats en sèrie i en paral·lel.

29 CONNEXIÓ MIXTA DE RECEPTORS
CARACTERÍSTIQUES: - Combina al mateix temps les característiques dels circuits en sèrie i en paral·lel.

30 CURTCIRCUIT El curtcircuit és un cas de circuit en paral·lel en què un dels camins possibles del corrent elèctric no té cap receptor. Evitar sempre el curtcircuit en un circuit !!! Problemes del curtcircuit: El generador es descarrega ràpidament. Degut al pas massiu de corrent pel conductor, aquest arriba a fondre’s.

31 EINES I ESTRIS PER A L’ELECTRICITAT

32 ALICATES

33 MATERIAL DE NECESSARI

34

35

36

37

38


Descargar ppt "INTRODUCCIÓ A L’ELECTRICITAT"

Presentaciones similares


Anuncios Google