La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Les Emergències Mèdiques Vitals a l’Atenció Primària.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Les Emergències Mèdiques Vitals a l’Atenció Primària."— Transcripción de la presentación:

1 Les Emergències Mèdiques Vitals a l’Atenció Primària.
Institut Català de la Salut Barcelona, 27 de març de 2006 Pere Subirana i García Director SAP Atenció Urgent de Barcelona

2 EMV AP 2002 2003 2004 2005 PAICI Alguns Plans EMV Codis activació 061
Equimaments +/- Formació +/- Processos EMV +/- PAICI Formació Equipament Alguns Plans EMV Codis activació 061

3 EMV AP març 2006 Què Sabem ? Quins objectius ? Què necessitem ?
Quina estratègia ?

4 Sabem: La identificació de certa“semiologia de risc” és determinant el el pronòstic de l’ACR emv ap

5 Sabem: Les accions efectuades en els primers minuts d’una ACR són decissives Si el testimoni d’una ACR inicia de seguida RCP la supervivència és 2 a 3 vegades més alta emv ap

6 Sabem: Les accions efectuades en els primers minuts d’una ACR són decissives Una RCP correcta aconsegueix una supervivència 20 vegades més gran que una incorrecta emv ap

7 Sabem: Les accions efectuades en els primers minuts d’una ACR són decissives Si RCP+DE s’inicien > 8’ = supervivència < 5% + greus seqüeles emv ap

8 formació adequada i específica
Sabem: Incorporació de nous mitjans AP formació adequada i específica PAICI ha format més de 1.300 professionals d’AP a Barcelona 86% emv ap

9 Objectiu: Identificació Resposta Evaquació Alerta Procediments Cures
DEA RCP Precoç Alerta Procediments Cures Identificació Resposta Evaquació emv ap

10 Apropar l’expertesa en les habilitats per a RCP a la comunitat
Objectiu: Apropar l’expertesa en les habilitats per a RCP a la comunitat emv ap

11 Líders de procés Necessitem: R E F E R E N T S
Implicació dels professionals de primària Generar un canvi cultural Experts en EMV Líders de procés R E F E R E N T S emv ap

12 Augment de coneixements Manteniment d’habilitats
Necessitem: Avançar en la identificació dels processos de risc Preparar als professionals per a resoldre les contingències Augment de coneixements Manteniment d’habilitats F O R M A C I Ó emv ap

13 Planificació de les activitats extraordinàries
Necessitem: Integrar resposta a EMV dins de l’activitat del Centre de Salut Preparar el nostre entorn per a poder donar resposta ràpida / efectiva Coordinació amb altres dispositius (061-SUH) Planificació de les activitats extraordinàries P L A E S T R A T È G I C emv ap

14 Estratègia: Constitució del Grup de Referents Planificació Àmbit
Representació SAP Actuació CS Elaboració del Pla de Formació Sostenible Qualitat acreditada Elaboració dels Plans d’EMV dels EAP emv ap

15 1. Grup de referents Informació relativa a EMV dels centres
Homogènia Sistemàtica Lideratge EMV centres Mantenir el nivell de coneixements en EMV (formació, simulacres...) Noves incorporacions Coordinació entre nivells (SEM, SUH) Elaboració / avaluació dels Plans d’EMV emv ap

16 1. Grup de referents 3D 3G 3A 2A 2C 4A 2D 2E 4B 5C 4C 9C 6E 6C 10I 10H
2K 10F 10J 7A 7E 8A 7F 9E 8C 8F 8E 8H 8I 8G 10B 10D 1B 10A 6A 2J

17 Grup de referents de Barcelona
emv ap

18 2. Formació continuada en EMV
Punt de partida: formació PAICI Pla de formació per a referents (Formació per a formadors) Formació en cascada Acreditació de professionals de l’EAP Acreditació de professionals nova incorporació Reacreditacions periòdiques Tallers habilitats i simulacres emv ap

19 2. Formació continuada en EMV
Periòdica (1 cop l’any) Actualitzada Rigorosa Avalada i homologada (CCR-ERC) Incloure habilitats i aspectes organitzatius En el mateix CAP Adreçada a tot el personal emv ap

20 Pla de formació Curs de SVB+DEA (1) abril 2006
Curs de monitors (2) abril 2006 Curs de directors (1) maig 2006 emv ap

21 3. Elaboració del Pla d’EMV
Definició de processos integrats a activitat normal Definició del rols i funcions del personal Definició d’objectius molt clars Avaluables. Revisables. Oberts En funció recursos estructurals Definició d’usos i necessitats de recursos materials emv ap

22 PROTOCOLS COORDINACIÓ
PLA ESTRATEGIC D’EMV ELEMENTOS ESTRUCTURA UBICACIÓN MATERIALES MEDICACIÓN ELEMENTS ESTRUCTURALS UBICACIÓ MATERIALS MEDICACIÓ ASPECTES D’ ORGANITZACIÓ PROTOCOLS INTERNS PROTOCOLS COORDINACIÓ HABILITATS PROFESSIONALS FORMACIÓ CONTINUADA RECICLATGE SEGUIMENT - QUALITAT

23 EMV AP setem 2006 març 2006 maig 2006 R E A C R E D I T A C I O N S
F O R M A C I Ó D E F O R M A D O R S R E A C R E D I T A C I O N S I n f o r m a c i ó E Q U I P A M E N T S

24 El Protocol ACR als Centres d’Assistència Primària
Una Proposta Metodològica Pedro M Cabrero SAP d’Atenció Urgent de Barcelona de l’ICS 27 de març del 2006 Protocol i codi d’activació del malalt amb aturada cardiorespiratòria


Descargar ppt "Les Emergències Mèdiques Vitals a l’Atenció Primària."

Presentaciones similares


Anuncios Google