La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

OPOSICIONS Pas del cos B a l’A

Presentaciones similares


Presentación del tema: "OPOSICIONS Pas del cos B a l’A"— Transcripción de la presentación:

1 OPOSICIONS Pas del cos B a l’A
Maig 2007

2 QUE REGULA EL RD? El sistema d’accés a : Inspectors
Canvi de cos B a l’A Adquisició de noves especialitats. Accés a un cos: mestres, Secundària, Catedràtics

3 TEMPS QUE REGULA Període transitori 4 convocatòries Període ordinari
Després del període transitori

4 CALENDARI DE L’ OPOSICIÓ
RD accés publicat el 2 de març de 2007 . Inici de l’oposició 22 de juny ( prova de llengües ) El Departament té intenció de fer les valoracions en els mesos d’ abril/maig de 2007.

5 PROCEDIMENT pas del B a L’A
Concurs de mèrit i una prova. Mèrits : Treball realitzat, Formació. Valoració positiva. Investigació...

6 CONDICIONS Titulació superior 6 anys de permanència en el cos
d’ origen com a funcionari de carrera. Coneixement de la llengua cooficial. Els aspirants no podran concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d'ingrés lliure.

7 Mèrits Treball realitzat, Formació. Valoració positiva.
Investigació... *Es puntua de 0 a 10, no és eliminatori

8 INFORME DE VALORACIÓ DE LA CAPACITAT DOCENT
Les Administracions que convoquen podran valorar en fase d’oposició el treball que realitzen . No s’ ha explicat com es farà.

9 EXERCICI PRÀCTIC S’HA ELIMINIAT EN LA MAJORIA DE LES ESPECIALITATS.
En les especialitats de dibuix, música i tecnologia del cos de professors d’ensenyament secundari la prova incorporarà la realització d’un exercici de contingut pràctic propi de l’especialitat.

10 LES PROVES Exposició d’un tema d’ especialitat.
El tribunal tria 8 temes i el opositor desenvolupa un tema si concurses per una plaça d’ un altre especialitat.

11 TEMPS D’ EXPOSICIÓ Per a l'exposició del tema l'aspirant disposarà d'un temps màxim de quaranta-cinc minuts.

12 CONCORDANÇA ENTRE LA TITULACIÓ I L’ESPECIALITAT
el tema serà l’escollit per l’aspirant d’entre nou escollits a l’atzar pel tribunal. A l’exposició del tema s’atendrà tant el coneixements sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants.

13 PRESENTACIÓ ORAL * Cal donarà una visió dels trets fonamentals del tema triat. * Fer referència a la relació del tema amb el currículum establert pel Departament d'Educació i, d'acord amb el cicle o curs lliurement escollit .

14 PLANTEJAMENT DIDÀCTIC
Completar l'exposició amb el plantejament didàctic del tema indicant: els objectius, continguts, activitats d'ensenyament, aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

15 MATERIAL COMPLEMENTARI
Es podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú. Es disposarà d’ un guió que no excedirà d'un foli i que es lliurarà al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició. El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'haurà d'aportar ell mateix.

16 LA NOTA Els tribunals qualificaran aquesta prova de zero a deu punts. Per a la seva superació caldrà obtenir una puntuació mínima de cinc punts. els tribunals faran públiques al tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista de les puntuacions obtingudes per tots els aspirants. Els aspirants que la superin, accediran a la fase de concurs. Ponderació de la nota : 1/3 fase oposició i 2/3 fase concurs.

17 PER VEURE PLACES DE TOTES LES ESPECIALITATS
Consulta la pagina web Apartat oposicions També podeu trobar oferta de cursos de formació i orientació per les oposicions.

18 VALORACIÓ DE CCOO ASPECTES POSITIUS : Increment optativitat.
Prova única. Eliminació de l’exercici pràctic (en la majoria d’ especialitats ). Increment del pes de mérits en la fase de concurs. Negociació en l’ Estatut Docent accés a través de Concurs de Mèrits.

19 ASPECTES INSUFICIENTS
Impossibilitat de treure tots els exercicis pràctics. Demanaven un Concurs de mérits. Major optativitat en la prova d’oposició.


Descargar ppt "OPOSICIONS Pas del cos B a l’A"

Presentaciones similares


Anuncios Google