La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Les «Lleis òmnibus» i la seva influència en l’àmbit agroambiental

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Les «Lleis òmnibus» i la seva influència en l’àmbit agroambiental"— Transcripción de la presentación:

1 Les «Lleis òmnibus» i la seva influència en l’àmbit agroambiental
Aranzazu Colom Advocada de la Generalitat Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació jurídica Gabinet Jurídic

2 Introducció: Les 5 Lleis

3 Llei 9/2011, de promoció de l'activitat econòmica
suposa la revisió i actualització de determinats aspectes de l’estructura del teixit productiu català permetrà l’agilització i impuls de l'activitat emprenedora Les mesures responen als objectius del Pla de Govern Augmentar la productivitat i Facilitar la nova implantació competència d’empreses

4 Llei 10/2011de simplificació i millorament de la regulació normativa
Simplificació administrativa Reducció de tràmits Simplificació dels procediments Eliminació règims autoritzatoris Supressió de registres no imprescindibles Simplificació normativa i millora de la regulació Adaptació de l’ordenament jurídic a decisions judicials i normativa comunitària Precisions a l’articulat Correcció d’errors Millora de la regulació en aplicació del Pla “Legislar mejor” de la UE.

5 Millora dels mecanismes de gestió
Llei 11/2011, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa Simplificació i aprimament real de l’Administració i del sector públic vinculat o dependent Millora dels mecanismes de gestió Administració àgil i sostenible al servei del ciutadà i dels objectius de desenvolupament econòmic i social del país

6 Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme
Canvis instrumentals i tècnics Millorar, precisar i rectificar la regulació existent Model urbanístic sostenible: utilització racional del territori que compatibilitza el creixement econòmic amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida

7 Llei 2/2012 de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
Respondre als nous reptes tecnològics i socioculturals I Mantenir el model de comunicació de caràcter independent Llei 11/2007: Reestructuració i redistribució de funcions Llei 22/2005: Impuls del sector audiovisual Llei 2/2012 de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual

8 Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica
Modificacions de caire agroambiental

9 Llei 9/2011 Títol I: àmbit agroambiental
Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn ampliació del termini d’adaptació dels ajuntaments Llei 1/2008 de contractes de conreu supressió del dret d’adquisició preferent de la Generalitat i del registre corresponent Dl 2/2008 que aprova la llei de protecció dels animals adaptació a normativa estatal i comunitària

10 Llei 9/2011( continuació) Dl 1/2009 que aprova la llei reguladora de residus reducció de tràmits i unificació de la gestió Llei 20/2009, prevenció i control ambiental de les activitats règim de comunicació prèvia per instal·lacions ramaderes quan la normativa europea no requereix autorització. Llei 22/2009 d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals reclassificació de trams i masses d’aigua continental per no restringir l’aprofitament piscícola Llei 2/2010 de pesca i acció marítimes regulació de la pesca o marisqueig sense embarcació o embarcació auxiliar per permetre la pesca de corall

11 Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

12 Principals modificacions
Declaració d’impacte ambiental Canvi en els annexos Controls periòdics

13 Marc normatiu Directiva 2008/1/CE. Règim d’autorització
RDL 1/2008. Declaració d’impacte RD 100/2011. Règim autoritzatori de la Llei 34/2007 ( atorgat per les CCAA en les condicions que les CCAA estableixin) Instal·lacions que superin: aviram 2.000 porcs d’engreix 750 truges gallines i aviram pollastres 750 truges de cria 2.000 oví i cabrum 300 vacum de llet 600 vacum d’engreix conills gallines ponedores i aviram pollastres 2.500 Porcs 3.300 Oví i cabrum 500 Vacum de llet 600 Vacum 500 cavalls 550 equins

14 Comparació annexos Règim anterior Règim actual Autorització
Instal•lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin més de : gallines i aviram pollastres; Fins a autorització sense declaració d’impacte ambiental 2.000 porcs d’engreix autorització + declaració d’impacte ambiental 750 truges de cria; autorització + declaració d’impacte ambiental 2.000 oví i cabrum: autorització sense declaració d’impacte ambiental 300 vacum de llet: autorització sense declaració d’impacte ambiental 600 vacum d’engreix: autorització sense declaració d’impacte ambiental conills: autorització sense declaració d’impacte ambiental gallines i aviram: 2.000 porcs d’engreix 750 truges de cria

15 Comparació annexos Activitats abans sotmeses a règim d’autorització
Llicència + declaració d’impacte ambiental Instal•lacions ramaderes per a la cria intensiva de més de : 2000 places de porcs d’engreix ( + 20 kg) fins a 2500 600 places de vacum d’engreix 300 places de vacum de llet 2000 places d’oví i cabrum 20000 places de conills. Aqüicultura intensiva 500 tones 500 equins 55,000 places de pollastres d’engreix fins a 85,000 500 places + d’una de les espècies animals Cria semiintensiva Llicència Instal·lacions per al tractament de dejeccions ramaderes líquides amb capacitat de fins a 100,000 tones per any Instal·lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals no recollits selectivament, amb una capacitat de fins a 100,000 tones per any Instal·lacions per al tractament biològic de residus d’alta fermentabilitat amb una capacitat de fins a 100,000 tones per any. Emmagatzematge col·lectiu de dejeccions ramaderes

16 Comparació annexos Activitats sotmeses abans a llicència Comunicació
Matèria primera animal ( no llet) amb capacitat d’elaboració de fins a 75 tones/dia Matèria primera vegetal, amb capacitat de producció de fins a 300 tones/dia Instal·lacions ramaderes de cria intensiva fins a : 40,000 gallines ponedores 2000 places de porcs d’engreix 750 truges reproductores 600 places de vacum d’engreix 300 places de vacum de llet 500 Places d’equins 2000 places d’oví i cabrum 20000 places de conills a partir de 1000 55,000 places de pollastres d’engreix Aqüicultura intensiva 500 tones Aqüicultura extensiva Cria semiintensiva Instal·lacions d’eliminació i aprofitament de canals fins a 10 tones/dia Deshidratació artificial de farratges Assecat del pòsit del vi Assecat del llúpol amb sofre Assecat de gra i altres matèries vegetals per procediments artificials Desmuntatge de cotó

17 Altres modificacions Article 15 bis: procediment de decisió prèvia
Controls addicionals : arts. 63, 67, 72 bis Exercici de funcions de comprovació i verificació documental per a l’Administració per part de col·legis professionals Controls periòdics ( llei de mesures)

18 Llei 10/2011, de simplificació i millorament de la regulació normativa
Modificacions de caire agroambiental

19 Llei 10/2011 Títol I àmbit agroambiental:
Llei 9/1995 de regulació de l’accés motoritzat al medi natural delimitació dels vials de circulació i recorreguts de competicions esportives Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària l’organització i funcionament del Registre d'Envasadors i Embotelladors s’establirà per reglament Dl 3/2003 text refós en matèria d’aigües de Catalunya Supressió de l’ens d'abastament d’aigua Simplificació del procés d’execució d’obres de regadiu

20 Llei 10/2011 ( continuació) Llei 4/2009, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària simplificació dels sistema de nomenament dels membres de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes Simplificació dels tràmits exigits per a la incorporació del procediment de decisió prèvia No subjecció a avaluació ambiental del planejament urbanístic derivat, en sòl no urbanitzable quan és estrictament projectual Eliminació de presentació successiva de documentació ambiental Llei 12/1981 de normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives reordenació de la fiança i del règim sancionador

21 Exemples:

22 OBERTURA D’INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PRODUCTE ALIMENTARI A PARTIR DE MATERIAL VEGETAL O ANIMAL
Règim anterior a la Llei 9/2011 Règim actual Subjecte a llicència ambiental ( annex II de la llei) Presentació de la documentació davant l’Ajuntament: El cost de l’elaboració de la documentació és aproximadament de euros Tràmits: Informació pública Proposta de resolució provisional Audiència a les parts interessades Resolució definitiva El termini per tot el procediment és, d’acord amb la llei, de 6 mesos a comptar de la data de la sol•licitud. TOTAL COST mínim ( pot variar en funció del municipi i dels m2) euros ( aprox dels controls periòdics) La documentació es presenta a l’Ajuntament corresponent, un cop finalitzades les obres i instal•lacions necessàries La documentació és la següent: a) Descripció de l’activitat per mitjà d’un projecte bàsic euros b) Certificació de personal tècnic que acrediti que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental euros No existeix control inicial TOTAL COST TOTAL mínim euros A més cal considerar que les activitats sotmeses a règim de comunicació, no tenen controls periòdics.

23 Obertura d’explotació de pollastres d’engreix de 60.000 places
Règim actual Règim anterior Tramitació davant de l’OGAU i avaluació per part de la Ponència Ambiental presentació de documentació euros informe favorable del DARPAM sobre el pla de gestió de dejeccions ramaderes, euros Tràmits Informació pública   Informe municipal  Informes preceptius ( Agència de Residus, ACA,)  Declaració d’impacte ambiental +Proposta de resolució provisional  Audiència a les parts interessades Resolució definitiva El termini per tot el procediment és d’acord amb la llei de 10 mesos a comptar de la data de la sol·licitud. TOTAL COST mínim ( pot variar pels m2) euros ( € del control periòdic cada 4 anys) Tramitació: Es fa davant de l’OGAU Presentació documentació euros informe favorable del DARPAM sobre el pla de gestió de dejeccions ramaderes, euros Tràmits Informació pública Proposta de resolució provisional Audiència a les parts interessades Resolució definitiva El termini de tot el procediment és, d’acord amb la Llei, de 6 mesos a comptar de la data de la sol·licitud TOTAL COST mínim ( pot variar pel Municipi i pels m2) euros ( del control periòdic)

24 Conclusions: Simplificació i millora de la normativa
Eliminació de tràmits Reducció de costos Beneficis per als ciutadans i operadors

25 Moltes gràcies


Descargar ppt "Les «Lleis òmnibus» i la seva influència en l’àmbit agroambiental"

Presentaciones similares


Anuncios Google