La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

MANUAL NOMINAPLUS.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "MANUAL NOMINAPLUS."— Transcripción de la presentación:

1 MANUAL NOMINAPLUS

2 ÍNDEX Dades cotització Seguretat Social
Resum components Bases de Cotització Dades per calcular el percentatge de retenció IRPF Guió a seguir per càlcul nòmines Annexe: Gràfic contractacions a Catalunya mesos de Gener i Febrer. El quart apartat GUIO A SEGUIR és el més important de cara a saber utilitzar el programa.

3 DADES COTITZACIÓ SEGURETAT SOCIAL
BASES COTIT. ANY 2007 MENÚ SISTEMA : Comprovar dades de Bases i Tipus de Cotització segons normativa vigent. Per actualitzar prem el següent botó Grup B. Mínima €/mes B. Màxima 1 929,70 2996,10 2 771,30 3 670,80 665,70 €/dia 22,19 99,87

4 RESUM COMPONENTS BASES DE COTITZACIÓ
BASE DE CONTINGÈNCIES COMUNES PROFESSIONALS BASE ADDICIONAL D’HORES EXTRAORDINÀRIES SOU BASE MENSUAL COMPLEMENTS MENSUALS PRORRATA MENSUAL PAGUES EXTRES BASE CONT. COMUNES HORES EXTRES QUOTA EMPRESARIAL TREBALLADOR Aquest esquema és molt important a l’hora d’introduir nous conceptes de sou al programa i activar si formen part d’alguna base.

5 DADES PER CALCULAR EL PERCENTATGE DE RETENCIÓ A COMPTE DE L’IRPF
MENU SISTEMA : Actualitzar dades segons la normativa vigent. Es pot descarregar la informació de la pàgina web de l’Agència Tributària: Al descarregar el programa de retencions, es pot imprimir fulls resum de com es calcula.

6 GUIÓ A SEGUIR Alta d’empresa Dades empresa Dades treballador
Introducció d’hores extraordinàries Introducció baixes malaltia Càlcul nòmines Consulta nòmines Configuració impressora Impressió fulls de salari Càlcul i impressió TC1 i TC2

7 ALTA D’EMPRESA MENÚ GLOBAL Empreses: Afegir empresa. Tornar guió

8 DADES EMPRESA Continuació de dades al MENU GLOBAL:
Dades fiscals Activitat Conveni laboral Entitat asseguradora Calendari Es poden donar d’alta al menú SISTEMA: nous convenis, noves entitats asseguradores, i nous calendaris. Al final tancar finestra i fer doble click al nom de l’empresa nova.

9 DADES EMPRESA Menú SISTEMA: Empresa Dades Nòmina Dades cotització
Activar TC1 amb TC2 abreujat en cas d’un sol treballador. Format impressió nòmines: Número 7 Conceptes salarials. Tots els necessaris per pagar el salari a tots els treballadors. Pagues extraordinàries. Antiguitat. Tornar guió

10 CONCEPTES SALARIALS Especial atenció en: Si marquem paga Tornar
Dades Empresa

11 PAGUES EXTRAORDINÀRIES
A CONCEPTE podem entrar fórmula per calcular la quantia, per exemple: Sou Base + Antiguitat A PAGAS introduir període de meritació Tornar Dades Empresa

12 ANTIGUITAT En el concepte, si la quantia és el resultat d’aplicar un percentatge sobre un concepte, a la fórmula indicar quin concepte. A l’indicar tipus de concepte: antiguitat, cal donar d’alta el tipus d’antiguitat a: Cada període determinat de temps: pot ser un % sobre el sou o bé un import fix Tornar Dades Empresa

13 DADES TREBALLADOR Menú SISTEMA: Treballadors Dades treballador
Dades personals Introduir fotografia Dades professionals Contracte laboral: omplir i imprimir Conceptes salarials: introduir quantitats Càlcul del percentatge de retenció IRPF Tornar guió

14 CÀLCUL RETENCIÓ IRPF Introduir situació personal i nombre de fills
Dades econòmiques: càlcul automàtic segons conceptes Tornar Dades Treballador

15 HORES EXTRAORDINÀRIES
Menú NÒMINES: INCIDÈNCIES Afegir incidència Altres conceptes Si marquem hores, indicar de quin tipus No cotitzen conting.comunes Tornar guió

16 BAIXES PER MALALTIA Menú NÒMINES: INCIDÈNCIES Afegir incidència
Tipus IT Veure primer els tipus IT que hi ha donats d’alta al programa. Tornar guió

17 CÀLCUL NÒMINES Menú NÒMINES: Calcular Marcar any i mes
Marcar treballadors Tornar guió

18 CONSULTA NÒMINES Menú NÒMINES: Nòmines
(es poden consultar dades abans d’imprimir) Tornar guió

19 CONFIGURACIÓ IMPRESSORA
Menú UTIL: Perfil d’usuaris i perifèrics Perifèrics Full de salari: Vertical TC1 i TC2: Horitzontal Tornar guió

20 IMPRESSIÓ FULLS DE SALARI
Menú NÒMINES : Nòmines Rebuts de salari Tornar guió

21 TC1 Menú: IMPRESOS OFICIALS: Assegurances socials TC1
Introduir any i mes Si hi ha un sol treballador, format del document: 2 Abreujat

22 HEM ACONSEGUIT TENIR TOTS ELS DOCUMENTS
TC2 Introduir any i mes HEM ACONSEGUIT TENIR TOTS ELS DOCUMENTS Tornar guió


Descargar ppt "MANUAL NOMINAPLUS."

Presentaciones similares


Anuncios Google