La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Aproximació amb valoració dels errors

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Aproximació amb valoració dels errors"— Transcripción de la presentación:

1 Aproximació amb valoració dels errors
Ves a concepte Ves a exemples Funciona amb “clics”

2 Error absolut Error relatiu Ea = v - a
Quocient entre el error absolut (Ea) i valor exacte (v) Diferència en valor absolut entre el valor exacte (v) i el valor obtingut (a) Si es vol el resultat en percentatge es multiplica el quocient per 100. Er = Ea = v - a L’Er dóna força informació doncs ens relaciona el valor de l’error amb el valor real. No és el mateix equivocar-se 1 cm en una mesura de 10 cm que en una de 10 km. Com més petit és el valor de l’Er més precisa és l’aproximació. L’Ea no dóna gaire informació doncs únicament ens diu quin ha estat el valor de l’error comés Inici Anterior

3 Una piscina té una longitud de 25 metres i en mesurar-la
Ex 1 : Una piscina té una longitud de 25 metres i en mesurar-la cometem un error i ens dóna 24,75 m. Quin ha estat l’error absolut? Quin ha estat l’error relatiu? a) Ea = v - a Ea = 25– 24,75 Ea = 0.25m b) Er = Er = Er = 0,01 Er = 1 % X 100 Inici Anterior

4 Quin ha estat l’error absolut? Quin ha estat l’error relatiu?
Ex 2 : Una carretera té una longitud de metres i en mesurar-la cometem un error i ens dóna ,75 m. Quin ha estat l’error absolut? Quin ha estat l’error relatiu? a) Ea = v - a Ea = – ,75 Ea = 0.25m. b) Er = Er = Er = 0,00001 Er = 0,001 % X 100 OBSERVA: L’error absolut dels exemples 1 i 2 ha estat el mateix 0,25 m, però el relatiu de l’exemple 2 és molt més petit que el de l’exemple 1, doncs l’hem comés en mesurar una cosa molt més gran i per tant no té la mateixa repercussió. Inici Anterior


Descargar ppt "Aproximació amb valoració dels errors"

Presentaciones similares


Anuncios Google