La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Convocatòria d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Convocatòria d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació."— Transcripción de la presentación:

1 Convocatòria d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

2 Marc normatiu Real Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de las competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral. RESOLUCIÓ ENS/2580/2011, de 20 d’octubre de 2011 per la qual es convoca el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n’estableixen les bases.

3 Finalitat de la convocatòria
Avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació d’alguns dels àmbits convocats.

4 Finalitat de la convocatòria
Facilitar la mobilitat dels treballadors en l’àmbit de la Unió Europea i contribuir a cobrir las necessitats d’oferta i demanda en el mercat europeu de treball. Tots els Països membres estan obligats a participar en el procediment d’acreditació de competències. En Espanya s’han convocat al voltant de places de les quals 8181 s’han convocat en Catalunya Reconèixer i utilitzar les qualificacions professionals a nivell nacional i comunitari Es per això qué existeix un Catàleg de qualificacions professionals (Conjunt de qualificacions professionals, ordenades segons les diferents famílies professionals i nivells de competència, són aproximadament 600)

5 Acreditació de competències 1.1
S’acreditaran aquelles Unitats de Competència (UC) de la/les Qualificació/ns Professional/s (QP) que hagin estat avaluades positivament, que permetrà obtenir una certificació acumulable per a l’obtenció, segons correspongui, d’un certificat de professionalitat, d’un títol de formació professional o d’ambdós. Unitats de competències: Agrupament de competències amb valor i significat en el treball. 5

6 Teniu en compte qué: Aquest reconeixement no implica l'expedició del títol o certificat en qüestió, sinó que caldrà revisar si l'aspirant posseeix els requisits acadèmics exigibles i/o superats tots els mòduls formatius.

7 Acreditació de competències 1.2
Àmbit Dependència Qualificació Professional (QP) QP1 · Atenció sociosanitària a persones en el domicili QP2 · Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials Unitats de Competència UC1 UC5 UC2 UC3 UC4 UC6 UC7 7

8 Acreditació de competències 1.3
UC acreditades 8

9 (Administració laboral) (Administració educativa)
Acreditació de competències 1.4 Certificat de professionalitat (Administració laboral) Catàleg Qualificacions Títols i PQPI (Administració educativa) CFGS Qualificació N3 Certificat Professionalitat Qualificació N3 CFGS Certificat Professionalitat Qualificació N3 Qualificació N2 DOMICILI Certificat Professionalitat CFGMASSO Qualificació N2 INSTITUCIONS Certificat Professionalitat Certificat Professionalitat Qualificació N1 PQPI Certificat Professionalitat Qualificació N1 9

10 Certificat de professionalitat
Acreditació de competències 1.5 Convalida els Mòduls Professionals derivats d’UC1, si té els requisits acadèmics Certificat de professionalitat UC1, UC2, UC3 MF1,MF2,MF3,MF4 UC1 certificada Cicle formatiu UC1, UC2, UC3, UC4 MP1,MP2,MP3,MP4 Queda exempt del Mòdul formatiu derivat d’UC1. Si certifiquen totes les UC es pot sol·licitar el Certificat de Professionalitat Certificat de professionalitat Document acreditatiu de la competència adquirida per la via de la formació professional, gestionada per l’administració laboral. 11 10

11 Àmbits que es convoquen
1. Àmbit: Dependència QP: Atenció sociosanitària a persones en el domicili QP: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 2. Àmbit: Educació Infantil QP: Educació infantil 3. Àmbit: Sanitat QP: Transport sanitari 4. Àmbit: Condicionament físic QP: Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent QP: Condicionament físic en grup amb suport musical 5. Àmbit: Hoteleria QP: Cuina 6. Àmbit: Automoció QP: Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de vehicles QP: Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars 7. Àmbit: Biocides QP: Serveis per al control de plagues QP: Gestió de serveis per al control d’organismes nocius 8. Àmbit: Aigua QP: Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua

12 Fases del procediment Preinscripció telemàtica i assignació d’aspirants als centres Sessió informativa en el centre assignat i lliurament de la documentació Etapa d’assessorament Inscripció i pagament Etapa d’avaluació Etapa d’acreditació Aquest procediment suposa, en general, que la persona interessada realitzi aproximadament 5 sessions presencials al centre.

13 Etapes del procediment d’acreditació de competències
COMISSIÓ AVALUADORA Sessió informativa obligatòria al centre (1) Lliurament documentació Etapa d’assessorament (2 o 3) Sessió/ns assessorament Informe orientatiu proposta Unitat/s de Competència/es susceptibles d’acreditar Pagament import inscripció segons UC Etapa d’avaluació (1 o 2) Detecció evidències indirectes Detecció evidències directes Acta final d’avaluació Certificació de les UC avaluades positivament Informe d’orientació i proposta itinerari ICQP Etapa d’acreditació Expedició i Registre Unitat/s de Competència/es certificades

14 Calendari A cada participant se’l convocarà a unes 4 sessions desprès de la sessió informativa: Etapa d’assessorament (2 a 3 sessions) Inici segona quinzena Març Pagament del preu públic: Per unitats de competència després de l’assessorament. Etapa d’avaluació (1 a 2 sessions) Abril-Juny (en algunes comissions es podrà allargar fins a Desembre) Etapa d’acreditació Desembre 14

15 Qui pot participar en el procés
Requisits de la convocatòria Tenir la nacionalitat espanyola, o haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o ser titular d’una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració. Tenir 20 anys complerts a la fi del termini de preinscripció (17/11/2011). Justificar, almenys 3 anys, amb un mínim de hores, relacionades amb l’àmbit, en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria, o Justificar, almenys haver cursat 300 hores, en els últims 10 anys abans de realitzar-se la convocatòria. 15

16 Sol·licitud d’inscripció i Documentació I
Cal omplir la Sol·licitud d’inscripció i lliurar-la adjuntant NOMÉS la documentació justificativa dels requisits i els mèrits al·legats a la preinscripció. Documentació general dels requisits per participar Sol·licitud de preinscripció telemàtica impresa (per determinar quins són els mèrits) Sol·licitud d’inscripció Còpia i original per compulsar del document identificatiu que es va fer servir per a la preinscripció: DNI, NIE o passaport. Certificat d’empadronament (si s’escau) Currículum (opcional) Qüestionari d’autoavaluació de l’ICQP (opcional) 16

17 Sol·licitud d’inscripció i Documentació II
Dades personals Documentació justificativa dels requisits Documentació justificativa dels mèrits al·legats a la preinscripció 17

18 Sol·licitud d’inscripció i Documentació III
Documentació per justificar els mèrits al•legats a la sol•licitud de preinscripció A • En el cas d’haver declarat tenir un mínim de hores d’experiència laboral en tasques relacionades amb la qualificació professional a la que us inscriviu i haver participat en processos d’acreditació anteriors o haver superat mòduls del SOC: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral) o de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat amb un mínim de 250 dies treballats (2.000 hores) en l’àmbit Contracte/s de treball o la/es certificació/ns de la/es empres/es on s’ha adquirit l’experiència laboral de l’àmbit. Certificat de les unitat de competència acreditades en processos anteriors per un centre docent del programa Qualifica’t o, Certificat dels mòduls formatius superats expedit pel Servei d’ocupació de Catalunya, la Direcció general d’ocupació o l’INEM. 18

19 Sol·licitud d’inscripció i Documentació IV
Documentació per justificar els mèrits al•legats a la sol•licitud de preinscripció B • En el cas d’haver declarat tenir una experiència laboral amb un mínim de hores (250 dies ) treballades en total de l’àmbit, en els últims 10 anys: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral) o de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat Contracte/s de treball o la/es certificació/ns de la/es empres/es on s’ha adquirit l’experiència laboral. 19

20 Sol·licitud d’inscripció i Documentació VI
Documentació per justificar els mèrits al•legats a la sol•licitud de preinscripció C • En el cas d’haver declarat tenir experiència de voluntari/a becari/a d’un mínim de hores (250 dies) treballades en total en l’àmbit, en els últims 10 anys: a) Certificat/s de la/les organització/ns on s’ha presentat l’assistència concretant els dies de col·laboració. D • En el cas d’haver declarat haver rebut un mínim de 300 hores de formació relacionada amb la qualificació professional a la que us inscriviu: a) Certificat/s del/s centre/s on heu cursat la formació on es concretin les hores i el programa de formació rebuda. E • En el cas de tenir 25 anys però, tot i que tenir l’experiència o formació requerida, no ho pot justificar amb la documentació anterior, pot adjuntar una altra documentació. 20

21 Inscripció i pagament I
Imports i bonificacions per fer efectius un cop finalitzada l’etapa d’assessorament: Import ordinari: 20,00€ per UC assessorada o que l’aspirant vulgui avaluar. Import amb bonificació del 50%: 10,00 € per cada UC. Exempcions: no han d’ingressar cap import. Acreditació de les bonificacions i exempcions La persona interessada en que se li apliqui una bonificació o exempció ha de presentar la documentació acreditativa, dins del termini previst per la comissió avaluadora. Si no es presenta la documentació acreditativa caldrà ingressar l’import ordinari. 21

22 Inscripció i pagament II
Bonificacions (10€/UC): Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic. Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació (atur) tenen una bonificació del 50% del preu públic. Exempcions (Gratuït): Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. Les persones víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills. Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat. Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica. ORDRE ENS/313/2011, de 9 de novembre de preus públics 22

23 Documentació que cal preparar per la sessió d’assessorament
Portafolis: és un dossier evolutiu que recull documents que descriuen i il·lustren l'itinerari, l'experiència i les competències de la persona que l'ha generat

24 Formulari d’autoavaluació (es realitzarà amb l’assessor)
Documentació que cal consultar Guia de l’aspirant Formulari d’autoavaluació (es realitzarà amb l’assessor) Díptic informatiu Realitzacions professionals i criteris de realització associats (web del centre), que us ajudaran a saber quines són les unitats de competència que teniu més possibilitat d’assolir.

25 Data límit de presentació de documentació el dimarts 21 de febrer
Altres Justificant d’assistència a la sessió informativa Sol·licitud de baixa al procés Data límit de presentació de documentació el dimarts 21 de febrer

26 26


Descargar ppt "Convocatòria d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació."

Presentaciones similares


Anuncios Google