La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Ens posem les ulleres de la prevenció! Proposta pedagògica en els cicles formatius.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Ens posem les ulleres de la prevenció! Proposta pedagògica en els cicles formatius."— Transcripción de la presentación:

1 Ens posem les ulleres de la prevenció! Proposta pedagògica en els cicles formatius

2 OE 2: Desenvolupar el coneixement i la cultura de la prevenció Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009-2012 OP 2.1. Impulsar la integració de la prevenció en tots els nivells educatius i universitaris L14 Incorporar la prevenció en el batxillerat i la formació professional.  41 Reforçar la inclusió en els títols de formació professional dels continguts bàsics en prevenció de riscos laborals i promocionar-ne la inclusió en el batxillerat.

3

4 Finalitat: Promoure la participació dels centres educatius que imparteixen cicles formatius en els CONCURSOS DE PREVENCIÓ-FOTOTREBALL organitzat pel Departament d’Empresa i Ocupació. Bonifacio Daniel 1r premi FOTOTREBALL 2009

5 Participants: Alumnat que cursi la Unitat formativa 2 Prevenció de riscos laborals del Mòdul professional Formació i orientació laboral. Alumnat que cursi el CFGS Prevenció de riscos professionals. Alumnat que cursi la prevenció de riscos específics de qualsevol cicle formatiu de formació professional, a excepció dels de la Família professional d’Imatge i so i Arts gràfiques; o qualsevol cicle formatiu d’ensenyaments de règim especial d’Arts plàstiques i disseny, a excepció dels de la família professional de Disseny gràfic i de Comunicació gràfica i audiovisual.

6 PROPOSTA PEDAGÒGICA PER A LA UNITAT FORMATIVA 2: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS MP FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL UF 2: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (33 hores) Nom i durada de l’activitat d’ensenyament-aprenentatge Resultat d’aprenentatge i criteris d’avaluació Continguts Desenvolupament Temporalització Recursos Judith Ferrer 2n premi FOTOTREBALL 2009

7 A1. Ens posem les ulleres de la prevenció! Considerem que la unitat formativa s’organitza en 3 activitats d’ensenyament-aprenentage d’una durada aproximada d’11 hores cadascuna. Aquesta proposta pedagògica s’emmarca dins de la primera activitat d’ensenyament- aprenentatge. Activitat d'ensenyament i aprenentatgeRACAContinguts A1. Ens posem les ulleres de la prevenció! Durada: 11 h 11a a 1h1 Descripció (...) Explicació del concurs Fototreball 2014 Pluja d’idees Realitzar 3 fotografies per lliurar al D. Empresa i Ocupació Posada en comú de totes les fotografies (opcional) (...)

8 A1 Ens posem les ulleres de la prevenció! Descripció de part de l’activitatRACAContinguts Participació en el concurs fototreball 11a a 1h1 Desenvolupament Explicació del concurs Fototreball 2014 Pluja d’idees Realitzar 3 fotografies per lliurar al D. Empresa i Ocupació Posada en comú de totes les fotografies (opcional) Durada 2 h (més temps fora aula)

9 Resultat d’aprenentatge i criteris d’avaluació: RA 1. Avalua els riscos derivats de l’activitat professional, analitzant les condicions de treball i els factors de risc presents en l’entorn laboral a. Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l’empresa. b. Interpreta situacions professionalitzadores amb les ulleres de la prevenció.* c. Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador o treballadora. d. Classifica els factors de risc en l’activitat i els danys que se’n poden derivar. e. Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic o tècnica. f. Determina l’avaluació de riscos en l’empresa. g. Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic o tècnica. h. Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic o tècnica.

10 Continguts 1.Avaluació de riscos professionals: 1.1 L’avaluació de riscos en l’empresa com a element bàsic de l’activitat preventiva. 1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l’activitat professional. 1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L’accident de treball, la malaltia professional i les malalties inespecífiques. 1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc. 1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat. 1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals. 1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials. 1.8 Riscos genèrics en el sector de....... 1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos. 1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el sector......

11 Desenvolupament de l’activitat 1/4 A la primera sessió, la professora o el professor explicarà la finalitat, modalitats de participació, els requisits de participació del concurs de Fototreball 2014 i proposarà a l’alumnat una activitat d’aprenentatge que els permeti participar-hi. Es presentaran les fotografies guanyadores d’altres edicions, per tal que vegin la contingut i el format. Es demanarà a l’alumnat que realitzi 3 fotografies sobre el tema de la importància de la seguretat i la salut laboral en el treball, seguint les indicacions següents:

12 Desenvolupament de l’activitat 2/4 L’original de la fotografia o fotografies, en format digital d’alta resolució (format.tif), amb unes mides de 18x13,5 cm d’alt. L’arxiu o arxius s’han d’anomenar incorporant el pseudònim, de la manera següent: 1.FOTO1_PSEUDONIMTRIAT.tif 2.FOTO2_PSEUDONIMTRIAT.tif 3.FOTO3_PSEUDONIMTRIAT.tif Cal elaborar un breu text explicatiu de la fotografia o fotografies,de 2 o 3 línies, fet amb processador de textos (arxius.doc,.txt,.odt o altres formats). Tant la fotografia o fotografies com el text i el formulari s’han d’agrupar en un únic arxiu de compressió ZIP o RAR

13 Desenvolupament de l’activitat 3/4 Per tal d’identificar idees que serveixin per a realitzar les fotografies, amb la possibilitar de retocar-les o no, s’utilitzarà la tècnica de la pluja d’idees o brainstorming. Primerament, es dividirà el grup-classe en petits grups de 3 alumnes. Es proposarà que pensin i escriguin situacions, moments en una empresa, en una aula taller, en situació imaginària..., en els que es pugui fotografiar sobre la seguretat i salut laboral des de la vessant preventiva durant 5 minuts. A continuació, cada dos petits grups s’ajuntaran i posaran en comú les idees que han tingut i les ordenaran (per concepte general de prevenció, mesures preventives d’un sector, EPI’s...) durant uns altres 5 minuts.

14 Desenvolupament de l’activitat 4/4 Finalment, cada subgrup exposarà les seves idees i s’elaborarà un llistat general, que permetrà a cada alumne/a realitzar les 3 fotografies. La primera sessió finalitzarà explicant el termini i el lloc de lliurament de les fotografies realitzades. Un cop lliurades, es pot fer una segona sessió on cada alumne/a explica a la resta de companys i companyes les seves fotografies.

15 Temporalització Aquesta activitat es pot realitzar durant tot el curs escolar (segons el moment d’impartició de la unitat formativa), un cop s’hagin treballat el primer bloc de continguts i s’hagin realitzat la o les activitats d’ensenyament-aprenentatge plantejades per al primer Resultat d’aprenentatge de la UF2. Es proposa realitzar-ho durant els mesos de gener-febrer-març. El lliurament de les fotografies es pot realitzar fins el dia 21 de març de 2014.

16 Per acabar l’activitat: Fer un muntatge de totes les fotografies per tal que es pugui visionar a la televisió de l’entrada o vestíbul de l’institut. Fer una exposició fotogràfica a l’institut, o bé a un centre col·laborador de Formació en centres de treball, o bé a un Centre de Salut i Seguretat Laboral. Realitzar una exposició oral sobre “Salut i Seguretat laboral en el treball” a partir d’una selecció de fotografies als companys i companyes de l’ESO. Organitzar un acte de celebració per al dia 28 d’abril Dia Internacional de la Seguretat i Salut Laboral en el treball i/o per la Setmana Europea per a la Seguretat i Salut Laboral en el treball.

17 Recursos Bases del concurs. Mostra de fotografies premiades en les darreres convocatòries. Dossier tècnic de la unitat formativa 2.

18 MOLTES GRÀCIES

19 FOTOTREBALL 2010. Modalitat 2. 1r premi Autor: Gustavo Roca-Terry Aragües Mida: 768 x 672

20 FOTOTREBALL 2010. Modalitat 2. 2n premi Autora: Núria Collell Agustí Mida: 2048 x 1536

21 FOTOTREBALL 2010. Modalitat 2. 3r premi Risc zero? Autora: Núria Calvo Fernández Mida: 358 x 456

22 FOTOTREBALL 2012. Modalitat 2. 1r Premi Autora: Myriam Caballero Muñoz Mida: 1937 x 1929

23 FOTOTREBALL 2012. Modalitat 2. 2n premi Autora: Rosa Maria Jurado Artigas Mida: 1501 x 2000

24 FOTOTREBALL 2012. Modalitat 2. 3r premi Autora: Carme Sangüesa Pons Mida: 1070 x 774


Descargar ppt "Ens posem les ulleres de la prevenció! Proposta pedagògica en els cicles formatius."

Presentaciones similares


Anuncios Google