La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

JENDEAURREKO AURKEZPENA OTSAILAK 20 Aurrekontu PARTEHARTZAILEAK 2012-13.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "JENDEAURREKO AURKEZPENA OTSAILAK 20 Aurrekontu PARTEHARTZAILEAK 2012-13."— Transcripción de la presentación:

1 JENDEAURREKO AURKEZPENA OTSAILAK 20 Aurrekontu PARTEHARTZAILEAK 2012-13

2 DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA Sarrerak / Ingresos INGRESOS - DIRU SARRERAK 2010201120122013 Erreala Aurrekontua Erreala (azaroa barne) Desb.Aurrekontua ZUZENEKO ZERGAK / IMPUESTOS DIRECTOS511.344 €514.028 €522.250 €520.667 €100%531.250 € ZEHARKAKO ZERGAK / IMPUESTOS INDIRECTOS16.505 €102.691 €50.000 €54.908 €110%22.000 € TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK / TASAS Y OTROS INGRESOS 364.331 €293.965 €336.620 €318.717 €95%295.500 € TRASFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.584.198 €1.416.309 €1.582.415 €1.560.518 €99%1.431.950 € ONDASUNEN DIRU SARRERAK / INGRESOS PATRIMONIALES25.608 €41.015 €35.050 €20.259 €58%17.150 € INBERTSIO ERREALEN SALMENTAK / ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 594.399 €1.053.674 €503.500 €33.554 €7%503.500 € KAPITAL TRANSFERENTZIAK / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL334.682 €179.176 €506.700 €152.590 €30%391.365 € AKTIBO FINANTZIARIOAK / ACTIVOS FINANCIEROS11.269 €15.100 €7.215 €6.987 €97%5.185 € PASIBO FINANTZIARIOAK / PASIVOS FINANCIEROS130.000 €750 €0%0 € GUZTIRA DIRU SARRERAK / TOTAL INGRESOS3.572.336 €3.616.709 €3.739.635 €2.668.201 €71%3.197.900 €

3 DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA Gastuak / Gastos GASTOS - GASTUAK 2010201120122013 Erreala Aurrekontua Erreala (azaroa barne) Desb.Aurrekontua PERTSONAL GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL1.122.663 €1.123.206 €1.148.752 €976.582 €85%1.049.937 € ZERBITZUAK ETA GASTU ARRUNTAK / GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 656.478 €687.454 €579.395 €525.618 €91%552.986 € GASTU FINANTZARIOAK / GASTOS FINANCIEROS79.779 €85.701 €91.900 €64.073 €70%61.600 € TRASFERENTZIA ARRUNTAK / TRANSFERENCIAS CORRIENTES650.737 €651.298 €591.860 €474.769 €80%578.155 € INBERTSIO ERREALAK / INVERSIONES REALES412.352 €464.652 €911.610 €103.629 €11%616.920 € AKTIBO FINANTZIARIOAK / ACTIVOS FINANCIEROS71.280 €750 €5.410 €7.084 €131%5.410 € PASIBO FINANTZIARIOAK / PASIVOS FINANCIEROS358.998 €407.626 €408.710 €370.488 €91%424.260 € GUZTIRA GASTUAK / TOTAL GASTOS3.352.286 €3.420.687 €3.737.638 €2.522.244 €67%3.289.268 € SOBERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA220.050 €196.022 €- 195.885 €145.957 € - 91.368 €

4 DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA PERTSONAL GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL (kap. 1 ) Nº personas 2013 20122013 Aurrekontua (Gizarte segurantza aparte / Seg. Social aparte) POLITIKOAK ALKATEA - POLITICOS ALCALDE1.5143.330 € IDAZKARITZAN - ADMINISTRACION54149.110 € UDALTZAINAK - MUNICIPALES3393.735 € OBRAK, ZERBITZUAK eta INSTALAZIOAK – OBRAS, SERVICIOS E INSTALACIONES 44165.540 € HIRIGINTZA - URBANISMO0.5 23.170 € KULTURA – EUSKARA33107.165 € INGURUMENA - AGRICULTURA11.551.000 € GARBITZAILEAK - LIMPIEZA66151.200 € BESTEAK - OTROS (BUZONEO, MONITORES, CURSOS…)21.825 € TOTAL - GUZTIRA2423 806.075 €

5 DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA ZERBITZU GASTUAK/ GASTOS POR SERVICIO (kap. 2) 2013 Aurrekontua ALOKAIRUAK / ARRENDAMIENTOS20.770 € MANTENTZE LANAK / MANTENIMIENTO72.410 € MATERIALAK / MATERIALES6.050 € ENERGIA HORNITZAILEAK / SUMINISTROS (GAS, LUZ, AGUA)151.475 € TELEKOMUNIKAZIOAK / COMUNICACIONES (TELEFONO..)44.395 € BESTEAK / OTROS (SEGUROS, GASTOS JURIDICOS…)37.020 € AZPIKONTRATAZIOAK / SUBCONTRATACIONES (JARDINERIA, RECOGIDA DE ANIMALES, DESRATIZACION, ASESORIA JURIDICA…) 105.905 € TOTAL - GUZTIRA 438.025 €

6 DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA PASIBO FINANTZARIOAK / PASIVO FINANCIERO (kap 3 + 9) 2013 Aurrekontua MAILEGUEN INTERESAK / INTERESES DE PRESTAMOS61.600 € MAILEGUEN AMORTIZAZIOAN / AMORTIZACION DE PRESTAMOS295.900 € 2009KO FONDO FORALAREN INTZULKETA / LIQUIDACION NEGATIVA DEL FONDO FORAL 2009 128.360 € TOTAL - GUZTIRA 485.860 €

7 DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES (kap. 4) 2013 Aurrekontua MANKOMUNITATEAK (Loatzo, Aiztondo, Tolosaldea zaborrak)377.730 € DIRULAGUNTZAK /SUBVENCIONES: - Euskara entitateei (entidades relacionadas con el euskera) --Kirol entintateei (entidades deportivas) - Elkartasun proiektuei (Proyectos de colaboración) - Festa batzodeak (Comisión de fiestas) - Kultur entitateei (entidades culturales) -Tolosalde Garatzen 200.425 € TOTAL - GUZTIRA 578.155 €

8 DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA COMISIONES – BATZORDEAK (kap 2) BATZORDEAK - COMISIONES 201020112012 2013 Erreala Aurrekontua ErrealaAurrekontua KIROLA (deportes) 28.018 € 32.401 € 27.145 € 16.917 €27.746 € KULTURA 39.017 € 48.231 € 33.195 € 34.480 €19.950 € INGURUMENA (medioambiente) 2.063 € 524 € 17.360 € 8.881 €0 € GAZTERIA (Juventud) 5.845 € 6.505 € 4.000 € 10.228 €2.850 € INTERNAZIONALISMOA ETA GIZA ESKUBIDEAK (Internacionalismo y derechos humanos) - € 9.000 € 3.769 €10.500 € PAREKIDETASUNA (Igualdad de género) 7.299 € 5.112 € 24.000 € 5.124 €4.000 € KOMUNIKAZIOA (Comunicación) 11.296 € 13.741 € 14.000 € 13.720 €13.565 € EUSKERA – HEZKUNTZA (Educación) 46.722 € 71.737 € 40.050 € 28.537 €35.250 € TOTAL - GUZTIRA 140.259 € 178.252 € 168.750 € 113.154 € 113.861 €

9 DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA Inversiones 2012 - Inbertsioak 2012AN EGIN DIRENAK – REALIZADAS EN EL 2012 GASTO - GASTUA SUBVENCIÓN - DIRULAGUNTZA AurrekontuaErreala APARCAMIENTOS ZIZURKIL GOIA - APARKALEKUAK 30.000 € 979 € REPARACIONES POR INUNDACIONES - UHOLDEENGATIK EGIN DIREN LANAK 10.000 €8.550 € ERNIO BIDEA: BARANDILLA 17.465 € - € 3.495 € ZONA COMPOSTAJE COMUNITARIO - KONPOSTAIA KOMUNITARIOA 1.086 € REFORMAS EN EL LOCAL DE LA BRIGADA - OBRAK 14.366 € VESTUARIOS BARA LOS BARRENDEROS - ALDAGELAK 2.237 € RETIRAR PREFABRICADOS ESCUELA SAN MILLAN - PREFABRIKATUAK KENTZEA 20.000 € 128 € 12.000 € ESCUELA PEDRO Mª OTAÑO. VENTANAS - LEHIOAK 155.510 € 117.286 € 93.305 € GUZTIRA / TOTAL 232.975 €144.632 €108.800 € 2012AN EGIN EZ DIRENAK – NO REALIZADAS EN EL 2012 ATXULONDO. ASCENSOR - IGOGAILUA 133.930 € - € 47.031 € AREA 10: CAPTACION DE AGUA - UR KAPTAZIOAK 15.000 € - € 6.750 € SEINALIZACIÓN HORIZONTAL - SEINALIZAZIOAK MARGOTZEA 3.000 € - € OBRA SANEAMIENTO SAN MIGUEL (II FASE) - UR SANEAMENTUA 445.205 € 2.395 € 364.365 € GUZTIRA / TOTAL 597.135 €2.395 €418.146 €

10 DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA Inversiones 2013 – Inbertsioak (kap. 6) 2012AN EGIN EZ DIRENAK – NO REALIZADAS EN EL 2012 GASTO - GASTUA SUBVENCIÓN - DIRULAGUNTZA AurrekontuaErreala ATXULONDO. ASCENSOR - IGOGAILUA 133.930 € - € 47.031 € AREA 10: CAPTACION DE AGUA - UR KAPTAZIOAK 15.000 € - € 6.750 € SEINALIZACIÓN HORIZONTAL - SEINALIZAZIOAK MARGOTZEA 3.000 € - € OBRA SANEAMIENTO SAN MIGUEL (II FASE) - UR SANEAMENTUA 445.205 € 2.395 € 364.365 € GUZTIRA / TOTAL 597.135 €2.395 €418.146 € 2013RAKO AURREIKUSITAKOAK – PREVISTAS PARA EL 2013 AURREKONTUA / PRESUPUESTO SUBVENCIÓN - DIRULAGUNTZA OBRA SANEAMIENTO SAN MIGUEL (II FASE) - UR SANEAMENTUA 456.525 €364.365 € CAMINO EIZMENDI – EIZMENDIRA DOAN BIDEA 54.000 €27.000 € RECOGIDA DE BASURAS – HONDAKINEN BILKETARAKO TRESNERIA 50.000 € GUZTIRA / TOTAL 560.525 €391.365 €

11 DATOS REALES DEL 2012 SON A FECHA DE 30/11/2012 – 2012KO DATU ERREALAK 2012/11/30 ARTEKOAK DIRA 2013ko aurrekontuak / Presupuestos 2013


Descargar ppt "JENDEAURREKO AURKEZPENA OTSAILAK 20 Aurrekontu PARTEHARTZAILEAK 2012-13."

Presentaciones similares


Anuncios Google