La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PER A ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PER A ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT"— Transcripción de la presentación:

1 PER A ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL PER A ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT Facultat de Dret Universitat de Barcelona

2 PARA ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL PARA ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT Facultat de Dret Universitat de Barcelona 1.- Necessitat de la Línia d’Actuació. En el marc del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona es contempla una línia especial, de diferent atribució de tutor que per la resta d’alumnes (pertinença a un grup o curs determinat), que treballa en concret les necessitats dels nostres esportistes d’elit, que per les seves pròpies característiques estan sotmesos a etapes de concentració, viatges representant-nos esportivament, a més de un horari intensiu d’entrenament diari. Autors: Eva Andrés Aucejo. Coordinadora i Directora de Programes d’ Acció Tutorial Integral dels Estudis de la Facultat de Dret. Professora Titular de la Universitat de Barcelona. Directora de la “Revista de Educación y Derecho”. Rosa María Satorras Fioretti. Tutora responsable de l’acció tutorial per alumnes amb necessitats de recolzament educatiu. Professora titular de la Universitat de Barcelona.

3 PARA ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT 2.1.- Estudis i Graus als que s’aplica
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL PARA ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT Facultat de Dret Universitat de Barcelona 2.- Àmbit d’aplicació 2.1.- Estudis i Graus als que s’aplica Aquesta línia estén el seu àmbit de aplicació a tots els ensenyaments de la Facultat de Dret de la UB Graus: - Ciència Política - Criminologia - Dret - Relacions Laborals - Gestió i Administració Pública Altres: Investigació Privada ANDRÉS AUCEJO, E. Y SATORRAS FIORETTI, R. FACULTAT DE DRET. UNIVERSITAT DE BARCELONA

4 PARA ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL PARA ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT Facultat de Dret Universitat de Barcelona . 3.- Funcionament i protocòlec. A. Equip Coordinador: Es composarà de les següents persones: 1er. El Coordinador/-a de la Línia d’Actuació d’Esportistes d’Alt Rendiment, nomenat pel Coordinador/-a del Pla d’Acció Tutorial, per delegació del Cap d’Estudis. 2on. L’Adjunt/-a del Cap d’Estudis, o persona en qui ell/-a delegui. 3er Un professor/-a tutor/-a del PAT, escollit/-da pel Coordinador/-a de la Línia d’Actuació d’Esportistes d’Alt Rendiment. B. Protocol personalitzat d’actuació (PPA): l’Equip coordinador del PAT - Línia EAR farà un estudi idividualitzat per a cada alumne/-a i establirà un protocol personalitzat d’actuació (PPA) per atendre la necessitat de cada cas, que serà vinculant per a tot el professorat de la Facultat de Dret. ANDRÉS AUCEJO, E. Y SATORRAS FIORETTI, R. FACULTAT DE DRET. UNIVERSITAT DE BARCELONA

5 PARA ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL PARA ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT Facultat de Dret Universitat de Barcelona L’alumne/-a que vulgui gaudir d’aquestes mesures haurà de solicitar-ho, aportant la documentació acreditativa de les seves al·legacions (informes dels comitès o federacions esportives, així com dels seus entrenadors). L’Equip Coordinador del PAT - Línia EAR podrà convocar els seus entrenadors personals per perfilar les necessitats. La prova de falsedat de qualsevol documentació presentada serà motiu de pèrdua del PPA. Si finalment es considera oportú establir el PPA, es lliurarà en un document a l’alumne, així com quedarà còpia als arxius on consti tot l’expedient. Si no es considerés oportú establir el PPA, es retornarà tota la documentació presentada a l’alumne/-a. ANDRÉS AUCEJO, E. Y SATORRAS FIORETTI, R. FACULTAT DE DRET. UNIVERSITAT DE BARCELONA

6 PARA ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT
PLA D’ACCIÓ TUTORIAL PARA ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT Facultat de Dret Universitat de Barcelona C. Assignació i funcions de tutor/-a del PAT-Línia AD: un cop emès el PPA, s’assignarà a l’alumne un tutor/-a pel seguiment al llarg dels seus estudis universitaris. Aquest tutor es responsabilitzarà de fer arribar als professors de l’alumne en qüestió el seu PPA en començar cada assignatura, explicant la problemàtica concreta de l’alumne al mateix, per tal que sigui adequadament entesa. Si per causa del professor concret es produeixen problemes d’aplicació del PPA, es faculta al tutor perquè, d’acord amb l’alumne tutoritzat, insti el canvi de grup en qualsevol moment, informant-se de la incidència a l’Equip Coordinador del PAT - Línia AD, que elevarà la queixa al Consell d’Estudis. ANDRÉS AUCEJO, E. Y SATORRAS FIORETTI, R. FACULTAT DE DRET. UNIVERSITAT DE BARCELONA


Descargar ppt "PER A ALUMNES ESPORTISTES D’ELIT"

Presentaciones similares


Anuncios Google