La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Orientacions i criteris de la UIB per adaptar la docència a l’EEES

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Orientacions i criteris de la UIB per adaptar la docència a l’EEES"— Transcripción de la presentación:

1 Orientacions i criteris de la UIB per adaptar la docència a l’EEES
Oficina de Convergència i Harmonització Europea Institut de Ciències de l’Educació

2 4 Pla d’acció tutorial a la UIB

3 El Pla d’acció tutorial
Què és? Document de gestió institucional que explicita l’organització de les tutories. Té com a objecte contribuir a informar, formar, prevenir, orientar i ajudar els alumnes durant el seu desenvolupament acadèmic. Abast Diada d’acolliment PAT: tutoria de matrícula, tutoria de carrera i tutoria de sortida al món laboral

4 Procediment de selecció i assignació de tutors
Els departaments proporcionen als centres una llista de professorat disponible per realitzar les tutories. Aquesta llista és gestionada i coordinada pel responsable de qualitat. L’assignació de tutor a cada alumne és aleatòria quan l’alumnat adquireix la carpeta de matrícula. Si hi ha un canvi de tutor per qualque tipus de circumstància, aquest canvi el gestionarà el responsable de qualitat, que n’haurà d’informar diferents serveis implicats.

5 Procés de tutorització
Model del procés de tutorització a la UIB

6 Tutoria de matrícula Procediment
Quan l’alumne recull la carpeta, hom li assigna un tutor Ha d’acudir a aquest tutor abans de formalitzar la matrícula Orientació i informació en aspectes acadèmics, no administratius Serà el tutor que continuarà al llarg de tota la carrera, fins a la sortida al món laboral

7 Tutoria de carrera Procediment
Objectius: suport a l’alumnat durant la seva permanència a la Universitat, seguiment dels processos d’ensenyament-aprenentatge, prevenció de l’abandonament acadèmic, integració a la vida universitària... Funció primordial: guia, acompanyant, interlocutor vàlid en la seva relació amb la Universitat Modalidats: presencial i no presencial Presencial: Tutoria individualitzada a demanda Tutoria grupal per treballar temes transversals, informacions generals... No presencial: Tutoria individual: mitjançant el correu electrònic Tutoria grupal: mitjançant les aules virtuals

8 Tutoria de sortida al món laboral
Procediment Tutories abans, durant i després de la realització de pràctiques externes Tutories d’orientació per a la transició al món del treball: assessorament personal, sessions informatives professionals, disposició de documentació (models de currículum, sol·licituds, etc.), sessions amb exgraduats, ofertes de feina... La FUEIB continuarà donant suport en aquest àmbit, com ha fet fins ara (programació de sessions informatives, borses de treball, documentació, etc.)

9 Dedicació del professorat, avaluació i formació
Màxim 20 alumnes per tutor (es pot augmentar fins a 30 amb alumnes col·lab.) Si no hi ha participació al PAT, es pot incrementar la capacitat docent Quan el nombre d’alumnes sigui superior al que pot assumir el professorat, es computaran 1,5 hores addicionals de dedicació per cada alumne addicional tutoritzat Avaluació del PAT Avaluació anual per part de l’alumnat Avaluació del PAT per part dels tutors Avaluació del PAT per part dels òrgans de govern Formació i suport Pàgina web ICE Guies d’ús i tutorials per a les aules virtuals (Campus Extens) Cursos de formació


Descargar ppt "Orientacions i criteris de la UIB per adaptar la docència a l’EEES"

Presentaciones similares


Anuncios Google