La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS VIARIS

Presentaciones similares


Presentación del tema: "LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS VIARIS"— Transcripción de la presentación:

1 LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS VIARIS
LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS VIARIS. GUIES TÈCNIQUES DEL COEIC: MARC CONCEPTUAL, PLANS DE MOBILITAT, AVALUACIÓ DE RISCOS, FORMACIÓ I COST-BENEFICI Francesc Fransí Fontanet Cap de l’Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials Departament de Governació i Administracions Públiques Generalitat de Catalunya

2 Primera reflexió: Què faig aquí?
Títol del 3er bloc: “Noves tecnologies en el transport i la gestió de la prevenció” Tres possibilitats: Per formar part del Grup de treball de prevenció de riscos laborals viaris. Per formar part de l’AEPSAL. Per la meva responsabilitat professional com a Cap de l’Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials de la Generalitat de Catalunya. No parlaré de noves tecnologies però sí parlaré d’instruments (nous o vells) de gestió.

3 Grup de treball de prevenció de riscos laborals viaris
Grup de treball de prevenció de riscos laborals viaris. Línies estratègiques Constituït l’any 2013. Grup de treball interdisciplinari. Sota el paraigües del COEIC. Persones amb competències i coneixements en la matèria. Voluntat de cooperar en el desenvolupament de l’acció preventiva a la societat. Crear subgrups de treball, entre d’altres camps, per elaborar guies tècniques per afavorir l’acció preventiva.

4 Guies tècniques, què són?
Són instruments tècnics per facilitar als professionals de PRL, a les empreses i a les organitzacions relacionades amb la PRLV, l’actuació en aquesta matèria de la manera més eficaç possible. S’han de fonamentar, especialment, en bones pràctiques que les avalin. No es plantegen com instruments legals de l’Administració i, per tant, no tenen la vocació que siguin vinculants. Han d’aportar valor, per la seva utilitat, en la seva aplicació.

5 Guies tècniques, quins temes?
Marc conceptual en matèria de riscos laborals viaris. La formació en matèria de riscos laborals viaris. Avaluació dels riscos laborals viaris. Plans de seguretat laboral viària i mobilitat. Guia de cost-benefici. Altres?

6 Marc conceptual en matèria de riscos laborals viaris
Introducció Accidentabilitat laboral de trànsit Glossari de termes Mobilitat i vies de circulació Mitjans de transport Organització de la seguretat viària i la mobilitat. Plans de acció Bibliografia

7 Introducció Aclarir idees essencials que facilitin la comprensió de la problemàtica que els riscos laborals viaris o viaris generen i els mitjans essencials per prevenir-los, tot propiciant-los un llenguatge comú. Facilitar la necessària acció conjunta de tots els agents implicats i, especialment, dels qui actuen en l’àmbit de la seguretat i salut laboral. Facilitar als professionals de la prevenció de riscos laborals i a les organitzacions, criteris bàsics per prevenir danys derivats dels riscos laborals viaris sota una perspectiva integral de seguretat i salut laboral i de responsabilitat social.

8 Accident laboral de trànsit
Referències legals. Dades estadístiques. Causes d’accidentalitat. Altres factors de risc. Ocupacions amb més sinistralitat laboral de trànsit. Agents materials més implicats.

9 Glossari de termes Accident de treball derivat de la mobilitat:
Accident laboral de trànsit Accident de treball in itinere Accident de treball de conductor professional Accident de treball en missió Mobilitat i vies de circulació Mitjans de transport Organització i conducció segura: Conducció segura Enquesta de mobilitat Gestor de mobilitat Pla de Seguretat Laboral Viària Pla de Mobilitat

10 Organització de la seguretat viària i la mobilitat. Plans d’acció
Formació Avaluació de riscos laborals viaris. Pla de seguretat laboral viària. Pla de mobilitat.

11 La formació en matèria de riscos laborals viaris
Introducció Justificació Normativa d’aplicació en formació Debilitats i fortaleses en la formació laboral viària Requisits de qualitat per a les accions formatives Continguts mínims Metodologia Extensió de la formació

12 Introducció Referència sobre les línies de formació més adients per a promoure i potenciar en els programes d’acció preventiva que els organismes o les empreses estableixin dins de les seves actuacions orientades a disminuir tant els accidents de trànsit amb un component laboral, com els accidents de treball relacionats amb la mobilitat dels treballadors o amb els riscos dels treballadors en els seus desplaçaments. Vocació orientativa i innovadora.

13 Requisits de qualitat per les accions formatives
Implicació de l’empresari i els seus comandaments. Disposar de dades d’accidentalitat laboral viària. Promoure una enquesta de partida. Disposar d’un Pla de mobilitat o un Pla de prevenció que inclogui els riscos viaris. Preveure sessions tècnic-formatives per als responsables de prevenció de l’empresa. Les sessions formatives han de ser realitzades per professionals amb una acreditada preparació.

14 Continguts mínims (1/3) Per als treballadors:
Part general que és comuna a tots els treballadors: Factors relacionats amb les condicions de treball. Factors relacionats amb la mobilitat i la conducció. Part específica de riscos propis o característiques del sector empresarial: Empreses de transport (conductors professionals) Empreses d’activitat laboral a la via pública i al trànsit en general. Empreses de serveis diversos que requereixin mobilitat dels seus treballadors. Empreses multisectorials amb accidents in itinere.

15 Continguts mínims 2/3 Bloc formatiu per a treballadors:
Sessions formatives de 4 a 6 hores. Sobre riscos específics en cada sector. Sobre canvi d’hàbits i actituds de risc. Sobre prevenció d’accidents in itinere. Sobre prevenció d’accident en missió. Bloc formatiu per a comandaments intermedis, delegats de personal i delegats de prevenció: Sessions formatives fins a 3 hores. Sobre prevenció de riscos laborals viaris.

16 Continguts mínims 3/3 Bloc formatiu per a tècnics de prevenció:
Sessions de durada entre 4 i 5 hores. Sobre avaluació de riscos i programa d’acció preventiva vial. Sobre investigació i reconstrucció d’accidents laborals de trànsit. Bloc formatiu per a directius i responsables de recursos humans: Sessions formatives de 1 a 3 hores. Sobre la seguretat laboral viaria com política prioritària de l’empresa. Sobre prioritats de la Inspecció de Treball en el control dels riscos laborals viaris.

17 Conclusions Guies tècniques en elaboració:
Avaluació dels riscos laborals viaris Plans de Seguretat Laboral Viària i Mobilitat Guia de cost-benefici Agrair el treball del Grup de treball de prevenció de riscos laborals viaris.


Descargar ppt "LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS VIARIS"

Presentaciones similares


Anuncios Google