La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 10 PROPIETATS PERIÒDIQUES DELS ELEMENTS.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 10 PROPIETATS PERIÒDIQUES DELS ELEMENTS."— Transcripción de la presentación:

1 QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 10 PROPIETATS PERIÒDIQUES DELS ELEMENTS

2 Taula periòdica actual
La taula periòdica La taula periòdica és una forma de representar els elements químics per ordre creixent de nombre atòmic, organitzada en 7 períodes i 18 grups. Taula periòdica actual

3 Propietats periòdiques dels elements
Les propietats periòdiques dels elements estan directament relacionades amb la col·locació de l’element en la taula periòdica. Energia d’ionització. Afinitat electrònica. Electronegativitat. Volum atòmic. Radis atòmic i iònic. Caràcter metàl·lic i no metàl·lic. Caràcter oxidant i reductor. Propietats periòdiques Applet per estudiar les propietats periòdiques (en anglès i castellà):

4 Energia d’ionització La primera energia d’ionització, Ei, és l’energia necessària per arrencar un electró d’un àtom en l’estat fonamental i en fase gasosa. La segona energia d’ionització és l’energia necessària per arrencar un electró d’un ió amb càrrega +1 en estat gasós. Proximitat electró – nucli atòmic. Càrrega nuclear. Apantallament dels electrons interiors. Factors que determinen Ei D’esquerra a dreta al llarg d’un període  Augmenta De dalt a baix al llarg d’un grup  Disminueix Variació de la primera energia d’ionització

5 Afinitat electrònica L’afinitat electrònica o electroafinitat és el canvi d’energia que es produeix quan un àtom neutre en estat gasós capta un electró i es forma un anió, també en estat gasós. Es mesura amb les mateixes unitats que l’energia d’ionització: eV/àtom, J/mol i KJ/mol. Proximitat electró captat – nucli atòmic. Càrrega nuclear que atrau l’electró. Apantallament dels electrons interiors respecte de l’electró captat. Factors que determinen l’afinitat electrònica Variació de l’afinitat electrònica (valor absolut) D’esquerra a dreta al llarg d’un període  Augmenta De dalt a baix al llarg d’un grup  Disminueix

6 Electronegativitat L’electronegativitat, En, mesura la tendència d’un àtom a atreure els electrons quan es combina. No té unitats de mesura. D’esquerra a dreta al llarg d’un període  Augmenta De dalt a baix al llarg d’un grup  Disminueix Variació d’electronegativitat Variació de l’electronegativitat en la taula periòdica (en català):

7 Volum atòmic molar V en funció del nombre atòmic Z
El volum atòmic es defineix com l’espai que ocupa un àtom. Volum atòmic molar V en funció del nombre atòmic Z Volum atòmic molar dels elements del segon període D’esquerra a dreta al llarg d’un període  Primer disminueix i després augmenta De dalt a baix al llarg d’un grup  Augmenta Variació del volum atòmic

8 Radi atòmic i iònic El radi atòmic es considera la meitat de la distància entre dos nuclis de dos àtoms d’un mateix element que formin una molècula diatòmica, una estructura covalent o una estructura amb enllaç metàl·lic. El radi iònic és el radi de l’ió resultant d’un àtom quan perd o guanya electrons. Si el volum atòmic augmenta, el radi atòmic també ho fa, i a l’inrevés. D’esquerra a dreta al llarg d’un període  Disminueix De dalt a baix al llarg d’un grup  Augmenta Variació del radi atòmic Applet per comparar gràficament la mida d’un àtom i la d’un ió (en castellà):

9 Caràcter metàl·lic i no metàl·lic
Metalls Facilitat de perdre electrons i formar ions positius. Energies d’ionització baixes. Radis atòmics relativament grans. Poc electronegatius. No metalls Tenen bastants electrons en el nivell de valència. Guanyen electrons fàcilment. Afinitat electrònica elevada. Molt electronegatius. D’esquerra a dreta al llarg d’un període  Disminueix De dalt a baix al llarg d’un grup  Augmenta Variació del caràcter metàl·lic

10 Caràcter oxidant i reductor
Un element és oxidant quan té tendència a captar electrons i, per tant, a esdevenir ió negatiu. Caràcter reductor Un element és reductor quan té tendència a perdre electrons i, per tant, a esdevenir ió positiu. D’esquerra a dreta al llarg d’un període  Augmenta De dalt a baix al llarg d’un grup  Disminueix D’esquerra a dreta al llarg d’un període  Disminueix De dalt a baix al llarg d’un grup  Augmenta Variació del caràcter oxidant Variació del caràcter oxidant


Descargar ppt "QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 10 PROPIETATS PERIÒDIQUES DELS ELEMENTS."

Presentaciones similares


Anuncios Google