La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Año 2000 aC Año 0 C. Año 2000 aC Año 0 C LAS GRANDES ETAPAS Patriarcas 1850 aC EEEE llll E E E E xxxx oooo dddd oooo 1111 2222 5555 0000 a a a a CCCC.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Año 2000 aC Año 0 C. Año 2000 aC Año 0 C LAS GRANDES ETAPAS Patriarcas 1850 aC EEEE llll E E E E xxxx oooo dddd oooo 1111 2222 5555 0000 a a a a CCCC."— Transcripción de la presentación:

1 Año 2000 aC Año 0 C

2 Año 2000 aC Año 0 C LAS GRANDES ETAPAS Patriarcas 1850 aC EEEE llll E E E E xxxx oooo dddd oooo 1111 2222 5555 0000 a a a a CCCC CCCC oooo nnnn qqqq uuuu iiii ssss tttt aaaa dddd eeee CCCC aaaa nnnn aaaa áááá nnnn 1111 2222 0000 0000 a a a a CCCC RRRR eeee iiii nnnn aaaa dddd oooo dddd eeee DDDD aaaa vvvv iiii dddd 1111 0000 0000 0000 a a a a CCCC DDDD iiii vvvv iiii ssss iiii óóóó nnnn dddd eeee llll oooo ssss R R R R eeee iiii nnnn oooo ssss NNNN oooo rrrr tttt eeee :::: I I I I ssss rrrr aaaa eeee llll SSSS uuuu rrrr :::: J J J J uuuu dddd áááá AAAA ssss aaaa mmmm bbbb llll eeee aaaa DDDD eeee S S S S iiii qqqq uuuu eeee mmmm 9999 3333 1111 a a a a CCCC 1111 RRRR eeee 1 1 1 1 2222 CCCC aaaa íííí dddd aaaa dddd eeee SSSS aaaa mmmm aaaa rrrr iiii aaaa 7777 2222 2222 a a a a CCCC CCCC aaaa íííí dddd aaaa dddd eeee JJJJ eeee rrrr uuuu ssss aaaa llll éééé nnnn 5555 8888 6666 a a a a CCCC TTTT rrrr aaaa dddd uuuu cccc cccc iiii óóóó nnnn dddd eeee l l l l oooo ssss L L L L XXXX XXXX EEEE llll R R R R eeee tttt oooo rrrr nnnn oooo EEEE dddd iiii cccc tttt oooo d d d d eeee C C C C iiii rrrr oooo 5555 3333 8888 a a a a CCCC Abraham Abraham Abraham Jacob Jacob Jacob Moisés Moisés Arón Arón Josué Josué Los Jueces Los Jueces Samuel Samuel Saul Saul David David Natán Natán Salomón Salomón Esdrás Esdrás Nehemías Nehemías Elías – EliseoElías – Eliseo Miqueas – Isaías Sur Miqueas – Isaías Sur Amos – Oseas NorteAmos – Oseas Norte Jeremías Jeremías Ezequiel Ezequiel IsaíasIsaías Reforma Deuteronómica 622 aC Josías

3 Año 2000 aC Año 0 C LAS GRANDES ETAPAS Patriarcas 1850 aC El Exodo 1250 aC ConquistadeCanaán 1200 aC ReinadodeDavid 1000 aC Divisiónde los Reinos Norte: Israel Sur: Judá Asamblea De Siquem 931 aC 1Re 12 CaídadeSamaria 722 aC CaídadeJerusalén 586 aC El Retorno Edicto de Ciro 538 aC Abraham Abraham Jacob Jacob Moisés Moisés Arón Arón Josué Josué Los Jueces Los Jueces Samuel Samuel Saul Saul David David Natán Natán Salomón Salomón Esdrás Esdrás Nehemías Nehemías Elías – EliseoElías – Eliseo Miqueas – Isaías Sur Miqueas – Isaías Sur Amos – Oseas NorteAmos – Oseas Norte Jeremías Jeremías Ezequiel Ezequiel IsaíasIsaías Reforma Deuteronómica 622 aC Josías

4 Año 2000 aC Año 0 C LAS GRANDES ETAPAS El Exodo 1250 aC Moisés Moisés Arón Arón El Retorno Edicto de Ciro 538 aC Esdrás Esdrás Nehemías Nehemías La Acción Liberadora de Dios Con su Pueblo


Descargar ppt "Año 2000 aC Año 0 C. Año 2000 aC Año 0 C LAS GRANDES ETAPAS Patriarcas 1850 aC EEEE llll E E E E xxxx oooo dddd oooo 1111 2222 5555 0000 a a a a CCCC."

Presentaciones similares


Anuncios Google