La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

I.E.S. MALILLA PROGRAMA INTEGRA

Presentaciones similares


Presentación del tema: "I.E.S. MALILLA PROGRAMA INTEGRA"— Transcripción de la presentación:

1 I.E.S. MALILLA PROGRAMA INTEGRA
PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO EN CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA I.E.S. MALILLA PROGRAMA INTEGRA

2 OBJETIVO: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EL PROGRAMA INTEGRA DEL I.E.S. MALILLA ES UNO DE LOS ELEMENTOS EDUCATIVOS CON EL QUE INTENTAMOS RESPONDER A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE UN TIPO DE ALUMNADO QUE POR DIVERSAS CIRCUNTANCIAS, CORRE EL PELIGRO DEL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO; CON ESTE OBJETIVO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ORIENTAMOS NUESTRO PROYECTO EXPERIMENTAL

3 ¿QUÉ Y POR QUÉ?: UN RESULTADO POSITIVO.
EL PROGRAMA INTEGRA ES UNO DE LOS VARIOS PROYECTOS EDUCATIVOS EXPERIMENTALES QUE EL I.E.S. MALILLA HA PUESTO EN MARCHA CON EL FIN DE PRESTAR ATENCIÓN DEBIDA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE UN GRUPO DE ALUMNAS/OS QUE SIENDO ABSENTISTA Y CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO, CORRE EL PELIGRO DE UN ABANDONO ESCOLAR PREMATURO. EL RESULTADO DURANTE ESTA PRIMERA ETAPA HA SIDO MUY POSITIVO Y AHORA MISMO- EN SEPTIEMBRE DE 2009-, PENSAMOS CONTINUAR EL TRABAJO DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN PARA ESTE NUEVO CURSO ESCOLAR 

4 ¿CUÁNDO EMPEZÓ? EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008 INICIAMOS LOS CONTACTOS CON LA O.N.G.  “INICIATIVES SOLIDARIES” PARA PONER EN MARCHA ESTE PROGRAMA EN DICIEMBRE DE 2008 SE UNIÓ AL PROGRAMA “TALEIA” DE LA FUNDACIÓN ADSIS.

5 AULAS COMPARTIDAS SE TRATA DE  UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA  DE AULAS COMPARTIDAS, A SABER , LAS AULAS DEL I.E.S. MALILLA CON LAS INSTALACIONES,-TALLERES Y AULAS-, DE UNA ENTIDAD CON FINALIDAD  NO LUCRATIVA  Y NO SOSTENIDA CON FONDOS PÚBLICOS. TODO ELLO CON EL FIN DE PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO DE LOS/AS ALUMNOS/AS EN CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA .

6 ENTIDADES COLABORADORAS Y COPARTÍCIPES DEL PROYECTO. FUNDACIÓN ADSIS
ENTIDADES COLABORADORAS Y COPARTÍCIPES DEL PROYECTO. FUNDACIÓN ADSIS. CENTRO "TALEIA". L 'ACTIVITAT DEL CENTRE DE JÓVENS " TALEIA" COMENÇA EN 1991, COM A CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL. L'ANY 2002 EL CENTRE ÉS RECONEGUT COM A CENTRE DE DIA DE MENORS PER LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL. EL CENTRE TALEIA BUSCA LA PROMOCIÓ INTEGRAL DE MENORS I JÓVENS DEL DISTRICTE DE QUATRE CARRERES, DES D'UNA RESPOSTA GLOBAL A LES NECESSITATS I DEMANDES DELS MATEIXOS, DE MANERA QUE ES POSSIBILITE UNA MADURACIÓ EQUILIBRADA I UNA INSERCIÓ SOCIAL PLENA.

7 FUNDACIÓN ADSIS. TALEIA
ACTUALMENT EN EL CENTRE DE JÓVENS TALEIA DUEM A TERME LES ACTIVITATS SEGÜENTS: CENTRE DE DIA DE MENORS: TALEIA ESTÀ ACREDITAT COM A CENTRE DE DIA DE MENORS PER LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL. TÉ EN L'ACTUALITAT 36 PLACES CONCERTADES PER A MENORS ENTRE 14 I 18 ANYS. TREBALLANT ASPECTES COM LA FORMACIÓ ACADEMICOLABORAL, REFORÇ ESCOLAR, HABILITATS SOCIALS, TEMPS LLIURE, ETC. GRADUAT ESCOLAR: TALEIA ÉS CENTRE VINCULAT AL CEED, I FORMA A JÓVENS A PARTIR DE 17 ANYS PER A L'OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN ESO .

8 FUNDACIÓN ADSIS.TALEIA
INFORMACIÓ JUVENIL: TALEIA TÉ UN CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL PER A JÓVENS DE 16 ANYS EN AVANT, INFORMACIÓ ESPECIALITZADA EN EL MÓN  LABORAL I EL FORMATIU. PROGRAMA DE PREVENCIÓ DES DEL TEMPS LLIURE EDUCATIU: PER MITJÀ D'UN ÚS ALTERNATIU DE L'OCI I EL TEMPS LLIURE. ACOMPANYAMENT A LA DONA JOVE: DESDE TALEIA ES REALITZA UN TREBALL D'ACOMPANYAMENT I ORIENTACIÓ A DONES QUE HAN PASSAT PEL CENTRE. TREBALLANT DES DEL SEGUIMENT FAMILIAR, PERSONAL I SOCIAL.

9 FUNDACIÓN ADSIS.TALEIA.
PROGRAMA “CADENA DE FAVORS”: ES TREBALLA LA SENSIBILITZACIÓ I POSADA EN PRÀCTICA DE VALORS COM EL COMPROMÍS, LA SOLIDARITAT, LA IGUALTAT, ... ESTE TREBALL ES REALITZA EN ELS IES DEL TERRITORI I EN EL PROPI CENTRE. CREANT UNA XARXA DE GRUPS. DESTINAT A JÓVENS A PARTIR DE 16 ANYS. PARTICIPACIÓ COM A ENTITAT AUXILIAR EN EL PROGRAMA DE LA CAIXA PROINFÀNCIA: OFERINT ELS SERVICIS DE REFORÇ ESCOLAR I ACTIVITATS DE CENTRE OBERT A JÓVENS ENTRE 14 I 16 ANYS QUE NO ESTIGUEN VINCULATS A ALTRES PROGRAMES QUE DESENVOLUPA EL CENTRE.

10 FUNDACIÓN ADSIS.TALEIA
UNA ALTRA ENTITAT DE TRADICIÓ EN EL BARRI AMB QUÈ COL·LABORAREM ÉS PERIFÈRIA QUE PRESTA UNA ATENCIÓ ESPECIALITZADA DIÜRNA, REALITZANT UNA LABOR PREVENTIVA I D'INSERCIÓ, PROPORCIONANT A MENORS I JÓVENS SERVICIS DE SUPORT SOCIAL, EDUCATIU I FAMILIAR A TRAVÉS D'ACTIVITATS D'OCI, DE CULTURA I DE FORMACIÓ OCUPACIONAL.

11 FUNDACIÓN ADSIS. TALEIA
PROP DE 90 MENORS I LES SEUES FAMÍLIES, A VALÈNCIA, SÓN ELS BENEFICIARIS D'ESTES INICIATIVES. ES TRACTA DE POTENCIAR EL SEU DESENVOLUPAMENT PERSONAL I INTEGRACIÓ SOCIAL PER A AFAVORIR EL SEU PROCÉS DE NORMALITZACIÓ, D'AUTONOMIA PERSONAL, I L'ADQUISICIÓ DE LES HABILITATS NECESSÀRIES PER A LA SEUA ADAPTACIÓ SOCIAL I ESCOLAR, AIXÍ COM LA SEUA INCORPORACIÓ AL MÓN LABORAL.

12 ENTIDADES COLABORADORAS Y COPARTÍCIPES DEL PROYECTO
ENTIDADES COLABORADORAS Y COPARTÍCIPES DEL PROYECTO.INICIATIVES SOLIDARIES. CENTRE "ACOLLIDA". INICIATIVES SOLIDARIES  ÉS UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE LA  FINALITAT DE LA QUAL ÉS AFAVORIR EL BENESTAR SOCIAL DE LA COMUNITAT, PER MITJÀ DE LA PRESTACIÓ DE SERVICIS DESTINATS A LA POBLACIÓ CULTURAL, SOCIAL I ECONÒMICAMENT DESFAVORIDA. DES DE 1993 FINS A L'ACTUALITAT HA REALITZAT PROGRAMES ENCAMINATS A CONTRIBUIR AL BENESTAR SOCIAL DE LA COMUNITAT, PREVENINT SITUACIONS D' EXCLUSIÓ SOCIAL EN SECTORS ESPECIALMENT DESFAVORITS, PRINCIPALMENT JOVES EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL I PERSONES QUE ESTAN O HAN ESTAT PRIVADES DE LLIBERTAT (RECLUSOS/S'I EXRECLUSOS/AS). PER  AIXÒ S'INTERVÉ A L'ÀMBIT DE LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL, MITJANÇANT PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS INTEGRALS QUE ATENEN ALS NECESSITATS D'INFORMACIÓ, FORMACIÓ OCUPACIONAL, COMPETÈNCIA PERSONAL I INTERPERSONAL I D'ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL.

13 INICIATIVES SOLIDARIES.ACOLLIDA
CENTRE DE DIA D´INSERCIÓ SOCIOLABORAL ACOLLIDA; CENTRE D'ATENCIÓ DIÜRNA QUE REALITZA UNA LABOR PREVENTIVA D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL I EDUCATIVA PER A ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC, PROPORCIONANT UNA SÈRIE DE PROGRAMES DE SUPORT SOCIAL, EDUCATIU I FAMILIAR A TRAVÉS D'ACTIVITATS FORMATIVES, OCUPACIONALS, REHABILITADORES, D'OCI I CULTURA, POTENCIANT EL SEU DESENVOLUPAMENT PERSONAL I INTEGRACIÓ SOCIAL, AIXÍ COM L'ADQUISICIÓ DE LES HABILITATS SOCIOLABORALS NECESSÀRIES PER A LA SEUA INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL. ACTIVITATS TRANSVERSALS DE COMPETÈNCIA PSICOSOCIAL; AMB ESTE PROGRAMA ÉS PRETEN FACILITAR EL DESENVOLUPAMENT D'ACTITUDS I VALORS TREBALLANT DE MANERA TRANSVERSAL ÁREES COM EDUCACIÓ EN VALORS, AUTOCONCEPT I AUTOESTIMA, HABILITATS COGNITIVES PER A FAVOREJAR L´APRENDITZAJE I ESTRATÈGIES PERSONALS (CONTROL EMOCIONAL, PENSAMENT CRÍTIC I CREATIU, RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I PRESA DE DECISIONS). COMPLEMENTARI A ESTES ES TREBALLA DE MANERA PARAL·LELA TOT ALLÒ RELACIONAL AMB EL DESENVOLUPAMENT D'HÀBITS DE VIDA SALUDABLE.

14 INICIATIVES SOLIDARIES.ACOLLIDA.
PROGRAMA D'ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL; AMB LA FI DE MILLORAR LES POSSIBILITADES D'INSERCIÓ LABORAL MITJANÇANT L'ESTABLIMENT D'ITINERARIS OCUPACIONALS QUE INCLOUEN EL DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA INTEGRAT D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ PROFESSIONAL, DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS, TÈCNIQUES DE RECERCA DE TREBALL I HABILITATS SOCIOPROFESSIONALS PER  LA CONSECUCIÓ I EL MANTENIMENT DEL LLOC DE TREBALL. ASSESSORIA EN FORMACIÓ I TREBALL; AMB EL QUE ES PRETEN PROMOCIONAR L'ACCÉS I LA GENERACIÓ DE TREBALL A TRAVÉS DEL CONTACTE AMB EL TEIXIT EMPRESARIAL.

15 INICIATIVES SOLIDARIES.ACOLLIDA.
PCPI MECÀNICA; LA FINALITAT ÉS FORMAR DE MANERA INTEGRAL AL/LA JOVE, OFERINT UN PLANTEJAMENT EDUCATIU I FORMATIU, QUE INTEGRE EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL PEL QUE FA A L'ADQUISICIÓ D'HÀBITS I HABILITATS  I AL MATEIX TEMPS PROPORCIONAR AL/LA JOVE LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL EN MATÈRIA DE MECÀNICA. PRETALLER MECÀNICA; TREBALL ENCAMINAT A PREVINDRE LA SITUACIÓ D'ABSENTISME ESCOLAR DELS MENORS ENTRE 14 I 16 ANYS OFERINT AL MATEIX TEMPS UN PRIMER ACOSTAMENT A LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL, ES TREBALLEN HABILITATS I HÀBITS BASICS PER AL/LA JOVE A TRAVÉS DE CONTINGUTS RELACIONATS AMB L'AUTOMOCIÓ.

16 INICIATIVES SOLIDARIES. ACOLLIDA.
CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL; AFAVORIR I PROPORCIONAR INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT ALS JÓVENS EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL, CONTRIBUINT AL SEU DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓ D'INFORMACIÓ ÚTIL QUE PERMETA MILLORAR LA SEUA QUALITAT DE VIDA. CENTRES D'INFORMACIÓ JUVENIL – ESTABLIMENT PENITENCIARI; LA FINALITAT ÉS QUE LA POBLACIÓ RECLUSA PUGA ACCEDIR ALS RECURSOS, CONEIXEMENTS, DOCUMENTACIÓ I ACCIONS QUE ES REALITZEN EN FAVOR DEL SEU PROPI DESENVOLUPAMENT I, AMB AIXÒ, MILLORAR LA SEUA QUALITAT DE VIDA, LA DELS SEUS FAMILIARS I CONTEXT PRÒXIM, TANT DINS DE L'ÀMBIT PENITENCIARI COM FORA, POTENCIANT LA REINSERCIÓ SOCIAL, LABORAL I CULTURAL.

17 ASISTENCIA RENDIMIENTO ACADÉMICO ORIENTACIÓN COORDINACIÓN
EL  SIGUIENTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA MEMORIA FINAL, DEL PROGRAMA, DURANTE EL CURSO  LA LECTURA DE ESTOS CUATRO PUNTOS PUEDE DAR UNA IDEA  BASTANTE GENERAL DE QUÉ ES ESTE PROYECTO, QUÉ HA CONSEGUIDO Y POR QUÉ DEBE CONTINUARSE Y SER APOYADO POR TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

18 ASISTENCIA SI  TENEMOS EN CUENTA QUE EL OBJETIVO PRIORITARIO DE ESTE  PROGRAMA, -INCLUSO LE DA NOMBRE-, ES REDUCIR EL ABSENTISMO, SE PUEDE CONSIDERAR QUE RESPECTO DE ESTE ASPECTO EL PROGRAMA HA SIDO UN ÉXITO. LAS FALTAS DE ASISTENCIA INJUSTIFICADAS DE DÍA COMPLETO NO HAN SUPERADO EL 5% ENTRE EL 95% DEL ALUMNADO. DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE, DESPUÉS DE LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA, AUMENTARON LAS FALTAS INJUSTIFICADAS EN HORARIO DE TARDE; EL ANÁLIS DE ESTE HECHO ES COMPLEJO. PERO SIN DUDA EL ALUMNADO ESTABA MÁS CÓMODO Y TRABAJA MEJOR, POR LAS MAÑANAS EN LAS AULAS DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS, QUE POR LAS TARDES EN LAS AULAS DEL INSTITUTO.

19 RENDIMIENTO ACADÉMICO
DE LOS SIETE ALUMNOS/AS EVALUADOS/AS HAN PROMOCIONADO SEIS. (VER ACTA DE EVALUACIÓN FINAL) DOS DE ELLOS HAN APROBADO EN TODOS LOS ÁMBITOS. CINCO NO HAN APROBADO EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. PERO ES DE DESTACAR QUE LOS SEIS QUE HAN PROMOCIONADO HAN MEJORADO  NOTABLEMENTE EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. SE PUEDE CONSIDERAR UN ÉXITO DEL PROGRAMA QUE EL ALUMNADO HA MEJORADO EN LO MÁS IMPORTANTE: SER PERSONA QUE VIVE EN UN CONTEXTO SOCIAL Y FAMILIAR.

20 ORIENTACIÓN: P.C.P.I ORIENTACIÓN. TODOS LOS/AS ALUMNOS/AS INSCRITOS/AS EN EL PROGRAMA HAN SIDO ORIENTADOS HACIA LA REALIZACIÓN DE UN P.C.P.I. , EL ALUMNADO HA SIDO GUIADO Y AYUDADO EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN, EN LOS DIFERENTES P.CP.I. , ESCOGIDOS SEGÚN SUS PREFERENCIAS . A DÍA DE HOY, TODOS/AS ESTÁN DENTRO DEL SISTEMA EDUCATVO.

21 COORDINACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO SE HAN MANTENIDO SEMANALMENTE  REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE. ADEMÁS EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN HA PRESTADO SU COLABORACIÓN Y AYUDA EN TODO MOMENTO . EL CONTACTO Y EL TRABAJO CON EL EQUIPO DIRECTIVO HA SIDO CONTINUO Y EFICAZ POR SU IMPLICACIÓN EN EL PROGRAMA. EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE EVALUACIÓN SE PROPUSO MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE  EL  I.E.S. MALILLA Y LAS ENTIDADES COLABORADORAS . 


Descargar ppt "I.E.S. MALILLA PROGRAMA INTEGRA"

Presentaciones similares


Anuncios Google