La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Al vostre gust amb el  Amb so  Si me preguntan: -En qué creo? Si em preguntes: -En què creus?

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Al vostre gust amb el  Amb so  Si me preguntan: -En qué creo? Si em preguntes: -En què creus?"— Transcripción de la presentación:

1

2 Al vostre gust amb el  Amb so 

3 Si me preguntan: -En qué creo? Si em preguntes: -En què creus?

4 CREC que aquest món té un sentit, que aquest univers nostre no és una pura casualitat. Creo, que este mundo tiene un sentido. Que este universo nuestro No es pura casualidad.

5 CREC en una «mà» creadora que dóna vida i sentit a totes les coses. Creo En una mano creadora Que da vida y sentido a todas las cosas

6 Creo Que hemos sido creados para ser felices Y que nuestra felicidad depende de nuestra libertad CREC que hem estat creats per a ser feliços i que la nostra felicitat depèn de la nostra llibertat.

7 CREC que Déu ens ha volgut lliures tot i que la nostra llibertat pot ser un problema. CREO QUE DIOS NOS HA QUERIDO LIBRES A TODOS Y QUE NUESTRA LIBERTAD PUEDE SER UN PROBLEMA

8 CREC en Jesús de Natzaret. Amb la seva vida i el seu missatge em fa conèixer qui és el Déu que ell anomena Pare. Humà com nosaltres, viu l’experiència d’un Déu ple de bondat i d’amor. Déu és en ell, Déu és ell. CREO EN JESUS DE NAZARET Con su vida y su mensaje me hace conocer quien es el Dios que él nombra Padre. Humano como nosotros, vive la experiencia de un Dios lleno de bondad y de amor. Dios está en él, Dios es él

9 CREC que Déu mai no ens deixa sols, i en tota la història trobem les seves passes en persones que busquen la veritat. CREO que Dios nunca nos deja solos, y en toda la historia encontramos sus pasos en personas que buscan la verdad.

10 CREC, també, en el Déu de Confuci, de Mahoma, de Moisès, d d’Abraham, en el Déu dels nostres pares, perquè veig que tots, de diverses maneres, ens parlen de l’Etern. CREo, también, en el Dios de Confucio, de Mahoma, de Moisès, de Buda, d’Abraham, en el Dios de nuestros padres, Porque veo que todos, de diversas maneras, son parte del Eterno.

11 CREC que entre tots podem fer un món millor, que serà el «regne», el «projecte», la «voluntat» de Déu, on tothom pot viure amb dignitat i felicitat. CREO que entre todos podemos hacer un mundo mejor, que será el «reino», el «proyecto», la «voluntad» de Dios, donde todo el mundo puede vivir con dignidad y felicidad

12 CREC que l’Esperit de Déu viu en nosaltres, dins el cor de cada persona i, que sense estalviar-nos-en la feina, ens anima a fer créixer un món nou. CREO que el Espíritu de Dios vive en nosotros, dentro del corazón de cada persona y, que sin ahorrarnos el trabajo, nos anima a hacer crecer un mundo nuevo

13 CREC que cal la unió i la cooperació de tothom. Per això crec i confio en l’església, amb totes les seves limitacions i defectes, que uneix els nostres treballs i esforços, per ser una força viva i activa en el creixement d’un món més humà. CREO que hacen falta la unión y la cooperación de todo el mundo. Por eso creo y confío en la iglesia, con todas sus limitaciones y defectos, que une nuestros trabajos y esfuerzos, por ser una fuerza viva y activa en el crecimiento de un mundo más humano

14 I la meva fe m'obliga, no em pot deixar indiferent. Per això... Y mi fe me obliga, no me puede dejar indiferente. Por eso……

15 EM COMPROMETO... A optar per un nou ordre de coses que afavoreixi la felicitat i la llibertat de tothom. ME COMPROMETO... A optar Por un nuevo orden de cosas que favorezca la felicidad y la libertad de todo el mundo

16 EM COMPROMETO... A fer créixer un món més just, on no hi hagi lloc per als egoismes voluntaris. ME COMPROMETO... A hacer crecer un mundo más justo, donde no haya lugar para los egoísmos voluntarios

17 EM COMPROMETO... Tant com pugui, a defensar els més febles... ME COMPROMETO... Tanto como pueda, a defender a los más débiles...

18 EM COMPROMETO... a lluitar perquè totes les persones i els pobles siguin respectats sense cap discriminació. ME COMPROMETO... a luchar para que todas las personas y los pueblos sean respetadas sin ninguna discriminación

19 Això m’és necessari. I sé que no és només una utopia. D’això, jo en dic: «SER CRISTIÀ» (cosa per a mi molt important!). Eso me es necesario. Y sé que no es sólo una utopía. Eso, yo digo: «ES SER CRISTIANO» (cosa para mí muy importante!).

20 Fotografies pròpies i de la xarxa. Text propi. Música: Song For Sarah.wav Sense finalitat comercial – Ús privat. Suggeriments: aballus@xtec.cataballus@xtec.cat Podeu visitar: www.xtec.cat/~aballuswww.xtec.cat/~aballus Catalonia PPT’S Us preguem no modificar aquesta presentació. Si feu alguna aportació, us demanem que ens l’envieu. Gràcies. We requested not to modify this presentation, if they make it indicate changes and the source. Thanks.

21  Per tornar a començar  Per seguir escoltant: quiets! ESC Per acabar


Descargar ppt "Al vostre gust amb el  Amb so  Si me preguntan: -En qué creo? Si em preguntes: -En què creus?"

Presentaciones similares


Anuncios Google