La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Elaboració d’un projecte telemàtic de primària

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Elaboració d’un projecte telemàtic de primària"— Transcripción de la presentación:

1 Elaboració d’un projecte telemàtic de primària
Projectes telemàtics Un vol pel Vallès Grup de treball: Elaboració d’un projecte telemàtic de primària 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

2 Què és un projecte telemàtic cooperatiu?
Una activitat didàctica basada en Internet. Una forma integrada de treballar un centre d’interès educatiu que permet el desenvolupament de les competències bàsiques. Un recurs que permet aconseguir uns objetius i adquirir uns coneixements relacionats amb el currículum escolar i connectats amb el món real. 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

3 Què fomenta un projecte telemàtic cooperatiu?
El desenvolupament d’habilitats cognitives de nivell superior: recerca, interpretació de dades, contrast d’opinions, inferència, representació, presentació, síntesi... Una forma de produir coneixement a partir d’una tasca col·lectiva, amb aportacions de diferents grups i persones, on es fomenta el treball cooperatiu La publicació i el compartir el que s’aprèn. 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

4 Què cal per participar en un projecte telemàtic?
Equipament informàtic i connectivitat. Coneixement bàsic de les TIC (navegació, correu-e, tractament de text, fotografia digital, edició d’imatges...). Il·lusió Participació en fòrums, grabació de veu, filmacions… però treuria aquests noms que espanten al personal!! 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

5 Implicacions metodològiques i organitzatives
Al centre: Complicitat i coordinació de l’equip docent. Comunicació a les famílies (alguns projectes permeten el seguiment i la participació des de casa). Acord del claustre i de consell escolar quan és necessària: una adaptació curricular, canviar horaris, ús d’equipaments, sortides... Suposo que a primària i a secundària es treballa molt diferent. Mai se m’havia acudit demanar permís al Consell Escolar per participar en un projecte. Sempre he pensat que era una qüestió del currículum de l’àrea, i per tant necessitava aprovació, o com a mínim informar al departament o seminari de l’àrea 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

6 Implicacions metodològiques i organitzatives
A l’aula: Motivació de l’alumnat: ambientació de l’aula, cartellera, implicació de les famílies... Organització del temps i de l’espai. Paper del/de la mestre/a: orientar, provocar la reflexió i el debat, ajudar a sintetitzar, reconduir i centrar els temes d’estudi... Tipus d’agrupaments: individuals, en petit grup, col·lectives...amb l’ordinador i sense. Diversitat de procediments: recerca, entrevista, síntesi, presentació, contrast d’opinions... 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

7 Tipus de projectes telemàtics
Intercanvi d’informació personal (presentació, opinió, recomanació...) de l’entorn (escola, localitat,comarca...). Projectes a presentar: Intercanvi d’informació: podríem posar-hi: el Public Art, bibliorecomanacions, el pas a l’ESO Seguiment a temps real: Bitantart, Elaboració sumativa: algun de les comarques, el món dels llibres, l’Atles Com ho veus? N’hi posaries algun altre? Quan tinguem decidits els projectes ja posaré els enllaços. Generalment, els projectes inclouen propostes de més d’una tipologia alhora. 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

8 Tipus de projectes telemàtics
Seguiment d’un fet que té lloc a temps real. Projectes a presentar: Intercanvi d’informació: podríem posar-hi: el Public Art, bibliorecomanacions, el pas a l’ESO Seguiment a temps real: Bitantart, Elaboració sumativa: algun de les comarques, el món dels llibres, l’Atles Com ho veus? N’hi posaries algun altre? Quan tinguem decidits els projectes ja posaré els enllaços. Generalment, els projectes inclouen propostes de més d’una tipologia alhora. 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

9 Tipus de projectes telemàtics
Elaboració sumativa d’un producte seqüencial simultània. Projectes a presentar: Intercanvi d’informació: podríem posar-hi: el Public Art, bibliorecomanacions, el pas a l’ESO Seguiment a temps real: Bitantart, Elaboració sumativa: algun de les comarques, el món dels llibres, l’Atles Com ho veus? N’hi posaries algun altre? Quan tinguem decidits els projectes ja posaré els enllaços. Generalment, els projectes inclouen propostes de més d’una tipologia alhora. 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

10 El projecte telemàtic: Un vol pel Vallès Objectius:
Promoure el coneixement de la comarca del Vallès Occidental. Fomentar el treball cooperatiu. Treballar les competències bàsiques. Incentivar l'ús de les noves tecnologies als centres educatius. Impulsar la relació entre alumnes de diversos centres. 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

11 El projecte telemàtic: Un vol pel Vallès Desenvolupamment:
Primera activitat: conèixer el protagonista, el drac Trac i presentació dels grups participants. Treball de les propostes que fa el Trac fi de conèixer la comarca del Vallès. Projecte estructurat en blocs: situació, relleu, rius, clima, flora i fauna, població i tradicions. La feina queda recollida a la web dinàmica del projecte a fi de compartir-la amb les altres escoles. Cloenda del projecte. 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

12 El projecte telemàtic: Un vol pel Vallès
Destinataris segon cicle de primària. Participació es participa per grups classe. Calendari pel curs Inscripció: 3 al 28 de setembre de 2007. Participació: de l’11 d’octubre al 25 d'abril de 2008. Llengua: català. Més informació 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

13 Les competències bàsiques
Competència en comunicació lingüística. Competència matemàtica. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Tractament de la informació i competència digital. Competència social i ciutadana. Competència cultural i artística. Competència per aprendre a aprendre. Autonomia i iniciativa personal. 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

14 Quines Cb podem treballar a cada bloc?
Presentació Situa-ció Relleu Rius Cli- ma Flora i fauna Pobla-ció Tradi-cions Competències comunicatives Comunicació lingüística Cultural i artística Competències metodològiques Tractament de la informació i C. Digital Matemàtica Per aprendre a aprendre Competències personals Autonomia i iniciativa pers. Competències específiques per conviure i habitar el món Coneixement / interacció món físic Social i ciutadana 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

15 Un vol pel Vallès. Presentacions
30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

16 Un vol pel Vallès. Bloc situació.
30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

17 Un vol pel Vallès. Bloc Clima.
30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula

18 Mestres de les escoles:
Grup de treball: Elaboració d’un projecte telemàtic de primària Moltes gràcies!!! Mestres de les escoles: Escolàpies, Joanot Alisanda, Joaquim Blume, Nostra Llar, Sant Nicolau i del Centre de Recursos Pedagògics 30 de maig 2007 Educació per competències: del currículum a l’aula


Descargar ppt "Elaboració d’un projecte telemàtic de primària"

Presentaciones similares


Anuncios Google