La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Sistemes microinformàtics i xarxes

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Sistemes microinformàtics i xarxes"— Transcripción de la presentación:

1 Sistemes microinformàtics i xarxes
Cicle Formatiu de Grau Mitjà Sistemes microinformàtics i xarxes Av. Folch i Torres, nº 4 (17190-SALT) Tel: Fax:

2 Sistemes Microinformàtics i xarxes
Cicle de Grau mitjà Durada de 2000 hores Desenvolupament acadèmic en 2 cursos 1.584 hores en el centre docent 416 hores en el centre de treball (pràctiques) Pots accedir amb: El Graduat d’ESO. La Prova d’ Accés.

3

4 Característiques de les xarxes d’àrea
local LAN. Connexió de xarxes d’àrea local. Instal·lació i configuració bàsica de xarxes d’àrea local. Certificació de xarxes d’àrea local. Comprovació i diagnosi d’avaries usuals en xarxes d’àrea local. Operacions d’auditoria del servei d’una xarxa: Paràmetres característics del rendiment de la xarxa. Analitzadors de xarxa.

5 Components físics dels sistemes
Maquinari: Components físics dels sistemes informàtics. Arquitectura dels ordinadors. Placa base: característiques i components. Equips informàtics: prestacions, informació tècnica. Informació i sistemes informàtics. Instal·lació, actualització i configuració de sistemes operatius. Manteniment de sistemes operatius. Diagnosi del rendiment del sistema.

6 Processador de textos Word:
Ordres i utilitats per donar format als documents. Tècniques d’impressió. Tècniques d’inserció d’objectes com taules, imatges i equacions. Plantilles. Full de càlcul Excel: Estructura d’un full de càlcul. Tipus de dades en un full de càlcul. Realització de diferents tipus de gràfics. Taules dinàmiques. Presentació multimèdia PowerPoint: Prestacions d’una eina de presentació multimèdia. Tractament del so i la imatge en el sistema informàtic. Tècniques d’inserció d’objectes.

7 Components físics de comunicacions.
Instal·lació i configuració de drivers de dispositius de comunicacions. Configuració de nodes IP i dels serveis DNS i DHCP per realitzar l’accés a Internet. Instal·lació i configuració dels serveis/clients d’accés a Internet. Resolució de problemes d’accés a Internet en usuaris finals.

8 Empresa i procés de creació.
Fonts de finançament. Recursos humans. Documentació mercantil. Tècniques de gestió: Cicle comptable. Legislació fiscal. Activitat comercial.

9 Administració Windows 2000 Professional
Gestió Memòria, CPU, Dispositius E/S Instal·lació i configuració Servidor Windows XP 2008: Usuaris i equips d’Active Directory Administració Remota Serveis de Terminal Server Instal·lació i configuració de GNU/LINUX Inici dual, Scripts Recompilació kernel Administració usuaris amb webmin. Instal·lació servidor Apache.

10 Comunicació en l'àmbit professional.
Resolució de conflictes en l'àmbit de treball. Grups humans en el treball. Equips de treball. Reunions de treball. Motivació. Polítiques de recursos humans en l'empresa.

11 Lèxic i terminologia professional.
Llengua oral. Llengua escrita. Aspectes socioprofessionals. Comunicació empresarial.

12 Legislació i relacions laborals:
Salut laboral: Seguretat, higiene i salut en el treball. Salut i medi ambient. Factors de risc en el treball. Actuació en cas d'accident. Legislació i relacions laborals: Drets i deures laborals. Modalitats del contracte de treball. Convenis col·lectius. Prestacions de la Seguretat Social. Orientació i inserció sociolaboral: Ofertes de treball.

13 Instal·lació i manteniment de serveis
de xarxes locals. Activitats formatives referents a l’ús de les aplicacions ofimàtiques. Manipulació de mitjans informàtics. Tasques sobre entorns monousuari i multiusuari. Instal·lació i manteniment de serveis d’Internet. Manteniment de portals d’informació. Disseny i explotació de base de dades Atenció al públic.

14 De què treballaràs ?


Descargar ppt "Sistemes microinformàtics i xarxes"

Presentaciones similares


Anuncios Google