La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

UNITAT 4.- Organización del trabajo

Presentaciones similares


Presentación del tema: "UNITAT 4.- Organización del trabajo"— Transcripción de la presentación:

1 UNITAT 4.- Organización del trabajo
1.- L’organització del traball 2.- L’organització de l’empresa. Les àrees funcionals de l’empresa 3.- Organigrames 4.- El Departament de recursos humans

2 1.- L’organització del treball
Señora Raku.doc

3 1.- L’organització del treball
Escoles de pensament de l’organització del treball: Direcció científica.- Destaquem a Taylor ( ) qui es va interessar en la divisió de tarees i temps. Va inspirar el fordisme. Fordisme.- Henry Ford ( ) sistema que es va desenvolupar entre finals dels anys trenta i principis dels setanta consistent en la fabricació d'un gran nombre d'automòbils de baix cost mitjançant la producció en cadena.

4 1.- L’organització del treball
Fayolisme. Herni Fayol ( ) s’interessà sobre tot en la direcció d’empreses i les funcions de l’organitzacions Escola de Relacions Humanes. Elton Mayo ( ) va demostrar que els incentius econòmics no eren suficient per a obtenir una major productivitat i que cal potenciar els factors que motiven el personal. LLig el document següent i resumeix breument el seu contingut Elton Mayo y el movimiento de las relaciones humanas (A FER EN CASA)

5 1.- L’organització del treball
Noves escoles: Abraham Maslow i la piràmide de decissió Mc Gregor i la diferència entre persones X i persones Z

6 1.- L’organització del treball

7 1.- L’organització del treball
Mc Gregor i la Teoria X i Y McGregor defineix els estils de direcció en funció de quina sigua la concepció que es tinga dels treballadors i assenyala l'existència de dos estils de direcció: estil autoritari (X) i estil participatiu (Y) . Teoria X.- Els treballadors necessiten ser obligats a treballar i ho demanen. No són propens a la participació en les decissions del negoci. Teoria Y.- Els treballadors volen participar en la gestió, aportant les seues idees per a millorar el rendiment de l’empresa i la seua autoestima.

8 2.- L’organització de l’empresa. Les àrees funcionals de l’empresa
Definició.- Disseny i maneteniment d’un sistema de funcionament basst en la definició de tarees, les persones responsables de realitzar-les, les relacions que han d’haver-hi i els mecanismes de control, tot orientat a la consecució dels objectius de l’empresa.

9 2.- L’organització de l’empresa. Les àrees funcionals de l’empresa
Principis de l’Organització Empresarial: Orientada a aconseguir objectius. Unitat de comandament per a evitar conflictes d’autoritat. Principi de jerarquia. Flexibilitat per a facilitar l’adaptació al canvi. Unitat de direcció i criteri. Autoritat i responsabilitat. Definició de tarees. Àmbit de control Equilibri dels diferents estaments.

10 2.- L’organització de l’empresa. Les àrees funcionals de l’empresa
Organització formal i informal.- L’organització formal és la que s’ha definit per la direcció estratègica. Comunicació formal vertical, horitzontal o diagonal. L’organització informal naix de manera espontània per l’existència de la comunicació informal conseqüencia de que els membres de l’organització son èssers humans que es comuniquen en aspectes diferents dels propis de l’activitat empresarial. Organización Formal e Informal.flv

11 2.- L’organització de l’empresa. Les àrees funcionals de l’empresa
Models organitzatius. Tipus d’estructures organitzatives: a) Model lineal o jeràrquic

12 2.- L’organització de l’empresa. Les àrees funcionals de l’empresa
Models organitzatius. b) Model funcional

13 2.- L’organització de l’empresa. Les àrees funcionals de l’empresa
Models organitzatius. b) Model líneo funcional

14 2.- L’organització de l’empresa. Les àrees funcionals de l’empresa
Models organitzatius. c) En comités d) matricial Exemple d’organigrama matricial

15 2.- L’organització de l’empresa. Les àrees funcionals de l’empresa
Llegeix la pàgina 101 del llibre de text. Desprès tanca el llibre i fes la següent activitat.

16 3.- Organigrames Són la representació gràfica de l’estructura formal de l’organització empresarial. Característiques: Fàcilment comprensible. Presenta els estaments de l’empresa. Mostra la jerarquia

17 3.- Organigrames Exemple d'organigrama

18 3.- Organigrames Analitzem en el llibre els exemples d’organigrames
Departamentació.- Les diferents tarees de la empresa s’agrupen per aquells criteris que siguen més útils als objectius de l’empresa.

19 3.- Organigrames Departamentació.- Per funcions Per territoris
Per tipus o línies de productes Per processos Per tipus de clients

20 4.- Direcció de Recursos Humans
L'Administració de Recursos Humans consisteix en la planificació,organització, desenvolupament i coordinació, així com també control de tècniques que permeten l'acompliment eficient del personal. FUNCIONS De Planificació D’Organització De Gestió De Control Pàgina 110)

21 4.- Direcció de Recursos Humans
El contracte de treball CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN Ministerio Trabajo e Inmigración. Segons la jornada: completa o parcial Segons la durada: Fixos Temporals Tipus de contractes Formatius.- Per a la formació i en pràctiques Causals: Obra o servei, eventuals, etc. Foment de l’ocupació

22 MODELS DE CONTRACTE DE TREBALL
Empresa. Qué contrato me conviene


Descargar ppt "UNITAT 4.- Organización del trabajo"

Presentaciones similares


Anuncios Google