La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Distribució descons Llei dHondt i mètode del Hamilton.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Distribució descons Llei dHondt i mètode del Hamilton."— Transcripción de la presentación:

1 Distribució descons Llei dHondt i mètode del Hamilton

2 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton2 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Artículo 180. La atribución de los puestos de concejales en cada Ayuntamiento se realiza siguiendo el mismo procedimiento previsto en el artículo 163.1 de esta Ley, con la única salvedad de que no son tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, por lo menos, 5% de los votos válidos emitidos en la circunscripción. Artículo 108. 4. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se produzcan reclamaciones o protestas, o resueltas las mismas por la Junta Electoral Central, las Juntas Electorales competentes procederán, dentro el día siguiente, a la proclamación de electos, a cuyos efectos se computarán como votos válidos los obtenidos por cada candidatura más los votos en blanco.

3 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton3 La manera més immediata de repartir una quantitat entre un grup de subjectes prenent com a criteri alguna característica numèrica, de forma que quan major siga aquesta més li corresponga, és el repartiment proporcional. Si a més a més emprem una proporcionalitat exacta, no tindrem cap problema. El problema es presenta quan hi han restriccions, com ara que la solució deu estar formada per per números enters no negatius, que sumen una quantitat fixa. A nosaltres ens interessa repartir escons entre partits dacord amb els vots rebut en una elecció. La restricció és doncs inevitable. Mètodes de repartiment dels escons

4 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton4 El mètode de repartiment proporcional no és únic. Els dos més emprats són: a) el de Hamilton o del residu major b) el dels divisors o Llei dHondt En Espanya sempra la llei dHondt. El mètode rep el nom del matemàtic belga Victor dHondt que el va proposar lany 1832, tot creient que lhavia inventat, però allò cert és que al 1790 els escons de la Cambra dels EEUU ja es varen distribuir entre els estats de la Unió amb aquest mètode, a proposta de Thomas Jefferson. Mètodes de repartiment proporcional dels escons

5 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton5 El mètode dHondt a la llei electoral espanyola Artículo 163. 1. La atribución de los concejales en función de los resultados del escrutinio se realiza conforme a las siguientes reglas: a)No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 5 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. b)Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos por las restantes candidaturas. c)Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera, hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden decreciente.

6 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton6 Resultats eleccions municipals 2003 a Gandia

7 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton7 Aplicació de la llei dHondt als resultats de les eleccions municipals de 2003 a Gandia

8 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton8 Aplicació de la llei dHondt als resultats de les eleccions municipals de 2003 a Gandia

9 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton9 Aplicació de la llei dHondt als resultats de les eleccions municipals de 2003 a Gandia

10 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton10 Aplicació de la llei dHondt als resultats de les eleccions municipals de 2003 a Gandia

11 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton11 Aplicació de la llei dHondt als resultats de les eleccions municipals de 2003 a Gandia

12 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton12 Aplicació de la llei dHondt als resultats de les eleccions municipals de 2003 a Gandia

13 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton13 Aplicació de la llei dHondt als resultats de les eleccions municipals de 2003 a Gandia

14 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton14 Aplicació de la llei dHondt als resultats de les eleccions municipals de 2003 a Gandia

15 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton15 Aplicació de la llei dHondt als resultats de les eleccions municipals de 2003 a Gandia

16 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton16 Un malentès molt freqüent Si observem la taula veurem que el darrer regidor satorga amb un quocient de 1.282 front al 1.219 de laltre partit que li segueix. Ara és quan sentim comentaris com per 64 vots no hem tret un regidor més. Doncs no és així, perquè no cal oblidar que estem comparant quocients i no vots directes. Per a obtenir el regidor 11 é el quocient 1.219 hauria dhaver segut, al menys, 1.283. És a dir 707 vots més (14.113 – 13.406) que els què va obtenir.

17 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton17 El mètode dHamilton o dels residus majors Consisteix a repartir proporcionalment els regidors entre les candidatures que han superat el llindar del 5%, en un primer repartiment sassignen tants regidors com la part entera del quocient. Com que no els haurem repartit tots, els que resten es van assignant a les candidatures atenent als seus residus de major a menor. La taula, que recull el resultat de les eleccions municipals de 2003 a la ciutat de València, ens il·lustra el mètode.

18 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton18 Perquè un llindar mínim a superar? Imposar un percentatge mínim de vots, sobre el total de vots vàlids, per tal de poder participar en la distribució descons o regidors, té per objectiu evitar un fraccionament excessiu dels Ajuntaments i dels Parlaments. Aquesta restricció afegida a la Llei dHondt provoca, al parer dalguns, certa perversió en afavorir als partits més votats. Perversió major quan major número de partits minoritaris concorren a les eleccions. Per tal de il·lustrar el que diem vegem el cas de València ciutat a les eleccions municipals de 2003, però primer explicarem com funciona el mètode del residu major.

19 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton19 Eleccions municipals 2003: distribució dels regidors a València ciutat baix diferents criteris

20 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton20 Eleccions municipals 2003: distribució dels regidors a València ciutat baix diferents criteris Preu del regidor per a cada partit segons el criteri dassignació

21 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton21 Alguna cosa més sobre llindars: la llei electoral valenciana (Llei 1/1987) Article 12 Latribució descons segons els resultats de lescrutini es fa dacord les regles següents: a)Les candidatures que no hagen obtingut si més no el 5% dels vots emesos a la Comunitat Valenciana no es tenen en compte. b)Les xifres de vots obtinguts per les respectives candidatures s'ordenen de major a menor en una columna. c)......... La qual cosa pot donar lloc a situacions com la que mostra la següent taula, que recull el resultat a les eleccions autonòmiques de 2003.

22 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton22 Eleccions autonòmiques 2003: distribució dels diputats a les Corts Valencianes

23 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton23 Eleccions autonòmiques 2007: distribució dels diputats a les Corts Valencianes

24 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton24 Eleccions autonòmiques 2007: altra distribució dels diputats a les Corts Valencianes

25 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton25 La distribució descons en les eleccions generals del 28 de Març del 2008: una proposta de millora

26 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton26 Artículo Ciento sesenta y dos (Capítulo III del Título II de la Ley Orgánica 5/1985). 1.El Congreso está formado por 350 Diputados. 2.A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado. 3.Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento: a)Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares. b)Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto. c)Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor. 4.El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada circunscripción, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo. Assignació descons per província

27 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton27 Distribució final dels escons el 28-M de 2008

28 F. Montes DEIO UVLlei d'Hondt i mètode d'Hamilton28 Una proposta alternativa de distribució


Descargar ppt "Distribució descons Llei dHondt i mètode del Hamilton."

Presentaciones similares


Anuncios Google