La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental"— Transcripción de la presentación:

1 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental
DIPUTACIÓ DE BARCELONA Recinte Escola Industrial Edifici 25 Aula S7. C/Urgell 187 6 de novembre de 2015 Xavier Nicolau. Cap OGAU Barcelona 3 [Podeu deixar la pastilla grisa o substituir-la per una imatge de 7 x 11,4 cm]

2 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental
S’unifiquen en una sola norma la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient i el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. Obligació de sotmetre a una adequada avaluació ambiental tot pla, programa o projecte que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient. L’incompliment d’aquesta obligació és que no tindran validesa els actes d’adopció, aprovació o autorització dels plans, programes i projectes. La falta d’emissió de la declaració ambiental estratègica o de l’informe ambiental estratègic i la falta d’emissió de la declaració d’impacte ambiental (DIA) en cap cas podrà entendre's que equival a una valuació ambiental favorable.

3 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental
PROCEDIMENTS AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL: ORDINARI S’haurà d’avaluar determinats projectes abans de la seva autorització i emetre corresponent Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) Termini màxim de 4 mesos prorrogable per 2 mesos

4 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental
PROCEDIMENTS AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL: SIMPLIFICAT S’haurà de realitzar una anàlisi, ja sigui amb llindars o bé, cas a cas, per determinar si tenen efectes significatius sobre el medi i cal fer avaluació ordinària S’emet informe d’impacte ambiental (IIA) Termini de 3 mesos

5 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental
Aplicació de la Llei No s’han introduït modificacions substancials amb les lleis que ara es deroguen ja que el seu contingut ve determinat per les directives europees. S’han incorporat determinats epígrafs dels annexos I i II del text refós de la Llei d’Avaluació d’impacte ambiental de projectes i com poden ser els de FRACKING o gestors de residus que treballen a l’exterior.

6 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental
Altres novetats La Llei regula la confidencialitat que han de mantenir les administracions S’inclou la possibilitat que els projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental simplificada es sotmetin al procediment ordinari Inclou l’obligació de tenir en consideració el canvi climàtic en els procediments d’avaluació ambiental En els tràmits de consultes, consultar obligatòriament a les persones interessades


Descargar ppt "Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental"

Presentaciones similares


Anuncios Google