La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Oussama Tamrani Alejandro Arranz. Com a llocs de treball que són, els tallers mecànics i de motors tèrmics s'han de mantenir en unes condicions d'ordre.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Oussama Tamrani Alejandro Arranz. Com a llocs de treball que són, els tallers mecànics i de motors tèrmics s'han de mantenir en unes condicions d'ordre."— Transcripción de la presentación:

1 Oussama Tamrani Alejandro Arranz

2 Com a llocs de treball que són, els tallers mecànics i de motors tèrmics s'han de mantenir en unes condicions d'ordre i neteja apropiades i complir les prescripcions sobre temperatura, humitat, ventilació, il·luminació i soroll. Condicions de l’entorn

3 La iluminación de los talleres mecánicos y de motores térmicos debe adaptarse a las características de la actividad que se realiza en ellos, según lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, teniendo en cuenta: o Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, dependientes de las condiciones de visibilidad. o Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. Il·luminació

4 Diferents tipus de il·luminació Hay tres tipos de iluminación, que varían según las circunstancias: o Siempre que sea posible, los talleres mecánicos y de motores térmicos deben tener preferentemente iluminación natural. o La iluminación artificial de complementar la natural. o La iluminación localizada utilizará en zonas concretas que requieran niveles elevados de iluminación.

5 ACTIVITAT DESENVOLUPADA NIVELL MAXIM EN LUX Tasques d'administració i formació. Operacions de control, verificació i investigació en els laboratoris de motors, laboratori d'injecció, laboratoris d'assaigs diversos, sala de bancs de bombes, càmera anecoica, etc. Treball a l'interior de les cel·les de prova dels motors, taller de suport, bancs de potència i altres activitats pròpies dels tallers mecànics, com equilibrat de rodes, canvi de pneumàtics, etc. 500 Vies de circulació i llocs de pas50 Condicions mínimes d'il·luminació,

6 Distribució dels nivells d’il·luminacio La distribució dels nivells d'il·luminació ha de ser uniforme, evitant variacions brusques de luminància dins de la zona de treball i entre aquesta i els seus voltants. Així mateix, cal evitar els enlluernaments: Directes : produïts per la llum solar o per fonts de llum artificial d'alta luminància. Indirectes : originats per superfícies reflectants situades a la zona d'operació o les seves proximitats.


Descargar ppt "Oussama Tamrani Alejandro Arranz. Com a llocs de treball que són, els tallers mecànics i de motors tèrmics s'han de mantenir en unes condicions d'ordre."

Presentaciones similares


Anuncios Google