La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Els drets de les dones i els nadons en l’atenció al part

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Els drets de les dones i els nadons en l’atenció al part"— Transcripción de la presentación:

1 Els drets de les dones i els nadons en l’atenció al part
Evarista García-Peña

2 Lleis i protocols… Què son?
Quins drets tenim tots els usuaris de serveis sanitaris? Què són els documents de consentiment informat, i de quins tipus n’hi ha? Què puc fer si em trobo amb dificultats per exercir els meus drets?

3 Lleis i protocols… Què son?

4 ELS PROTOCOLS… 2003 2007

5 2007 2012

6 Guies basades en l’evidència
◄ ◄ «Esta guía de práctica clínica es una ayuda a la toma de decisiones en la atención sanitaria. No es de obligado cumplimiento ni sustituye al juicio clínico del personal sanitario» 2010

7 EN RESUM: Els protocols...
No obliguen als professionals Ley 44/2003 de Ordenamiento de las Profesiones Sanitarias): Els professionals sanitaris han d’exercir la seva activitat amb «plena autonomia tècnica i científica». «Se tenderá a la unificación de criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia científica... Los protocolos deberán ser usados de forma orientativa, como guía de decisión para todos los profesionales de un equipo, y serán regularmente actualizados con la participación de aquellos que los deben aplicar.» I SOBRETOT: No obliguen als usuaris

8 LES LLEIS… Per sobre dels protocols, hi ha les lleis:
Legislació estatal Ley 41/2004 básica reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica (LBRAP) Legislació autonòmica Llei 21/2000, de 29 de desembre, del Parlament de Catalunya, sobre els drets d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica. Carta de Drets i Deures dels Ciutadans en relació a la salut i l’atenció sanitària (juny 2001).

9 Els nostres DRETS I DEURES, al CANAL SALUT de la Generalitat

10 El primer dels nostres drets com a usuàries…

11 9.1. Dret a disposar de la carta de drets i deures, en tots els centres sanitaris En tots els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, hi ha d’haver a disposició de tothom la carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i els serveis sanitaris, com a marc de la relació entre el centre i els usuaris. DOCUMENT COMPLET: Aquí FULLETÓ:

12 Dret a rebre informació assistencial

13 Què ens diuen les usuàries?

14 Dret a rebre informació assistencial
LBRAP 41/2002, Artículo 4. Derecho a la información asistencial 1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

15 2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. 3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.

16 Diu la Carta de Drets i Deures…
7.1. Dret a rebre la informació sobre el procés assistencial i l'estat de salut El pacient té dret a conèixer tota la informació obtinguda respecte a la seva salut i a disposar, en termes comprensibles per a ell, d’informació verídica i adequada referent a la seva salut i al procés assistencial, inclosos el diagnòstic, el risc/els beneficis, les conseqüències del tractament i del no tractament, les possibles alternatives a aquest tractament i, sempre que sigui possible, el pronòstic. Malgrat això, s’ha de respectar la voluntat d’una persona de no ser informada, si així ho vol. (...) es facilitarà que entengui la informació, perquè li aporti els elements de judici suficients per prendre les decisions que calgui, en tot allò que l’afecti.

17 Dret al consentiment informat

18 Diu la Carta de Drets i Deures…
2.1. Dret a ser informat prèviament, per tal de poder donar després el seu consentiment (consentiment informat) perquè se li realitzi qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic S’entén per consentiment informat l’acceptació d’un procediment, per part d’un malalt, després de tenir la informació adequada i amb l’antelació suficient, per implicar-se lliurement en la decisió (riscos, beneficis, efectes secundaris del procediment, procediments alternatius, etc.). De tota manera, el malalt pot retirar el seu consentiment, amb llibertat total, en qualsevol moment. Aquest consentiment s’ha de fer per escrit en els casos d’intervencions quirúrgiques, procediments diagnòstics invasius i, en general, quan es duguin a terme procediments que suposin riscos i inconvenients notoris i previsibles, susceptibles de repercutir en la salut del pacient, o del fetus, si és el cas d’una dona que estigués embarassada

19 Dret al consentiment informat
Ley 41/2002 (LBRAP), artículo 2: 2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley. 3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. 4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.

20 Dret a decidir

21 De què parlem quan parlem de dret a decidir?

22 Podem DECIDIR sense prou INFORMACIÓ?
Sembla fàcil, oi? PERÒ… Podem DECIDIR sense prou INFORMACIÓ?

23 Diu la Carta de Drets i Deures…
2.2 Dret del malalt a escollir entre les diferents opcions terapèutiques i de renunciar a rebre tractaments mèdics o les actuacions sanitàries proposades El pacient té el dret a escollir lliurement, entre les opcions que presenti el responsable mèdic, i el de refusar proves diagnòstiques i/o tractaments, si no hi està d'acord. El malalt té dret a escollir entre diferents opcions terapèutiques i/o a renunciar a rebre tractaments mèdics, fins i tot els que siguin vitals. (...) En cap cas, no se li podran negar les cures, els tractaments i el suport que necessiti, i, quan convingui, se li han d’oferir tractaments alternatius, si n’hi haguessin en el centre, o bé es donarà l’orientació per trobar aquest recurs adequat, abans que es produeixi l'alta.

24 Dret a la intimitat

25 Intimitat???

26 Diu la Carta de Drets i Deures…
3. 1. Dret a decidir qui pot estar present durant els actes sanitaris Llevat dels casos d'aquells professionals que, per la seva responsabilitat, hi hagin d'estar ineludiblement presents, aquest dret implica la possibilitat de limitar la presència d'investigadors, estudiants o altres professionals que no tinguin una responsabilitat directa en l'atenció que cal prestar. Es procurarà facilitar la presència de familiars, o persones vinculades, quan els pacients així ho prefereixin, llevat dels casos en què aquesta presència sigui incompatible o desaconsellable amb la prestació del tractament. En aquest sentit, durant el procés del part s’ha de facilitar l’accés del pare o, si escau, d’un altre familiar designat per la mare, perquè hi siguin presents. Aquestes consideracions són especialment importants en el cas dels menors i de tots aquells que tinguin l’autonomia disminuïda: gent gran, malalts mentals, etc

27 3.2 Dret a preservar la pròpia intimitat, quan aquesta significa la protecció del cos d'un pacient respecte al seu accés per part d'altres Implica que la prestació de les atencions necessàries es farà respectant els trets bàsics de la intimitat: higiene, visita, cures, exploracions, etc., la facilitació de vestidors unipersonals i la limitació d'accés dels professionals i d’altres usuaris, siguin o no familiars, si aquests no col·laboren directament en l'atenció. En el cas de pacients ingressats, implica el dret a disposar d'un espai físic reservat en l’habitació que garanteixi una certa intimitat.

28 9.4. Dret a conèixer i identificar els professionals que presten l'atenció sanitària L’usuari té dret a saber el nom i la titulació dels professionals sanitaris que porten a terme l’atenció sanitària i que el personal s’identifiqui de forma clara i visible.

29 Presència d’estudiants al paritori
Necessitat d’advertir als pacients i de demanar consentiment Recollida a la Llei General de Sanitat de 25 d’abril de 1986 (LGS). La presència d’estudiants al paritori sense el consentiment exprés de la dona vulnera el dret a la intimitat, la dignitat i l’autonomia del pacient.

30 Què diu la LGS? Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias: 4. A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de la Dirección correspondiente del centro sanitario.

31 La patria potestat

32 Carta europea de Derechos del Niño Hospitalizado (Doc. A 2-25/86)
El nadó, l’infant té els mateixos drets, i encara més!! Dret a estar acompanyat dels seus pares. Dret (per mitjà dels pares) a rebre informació i autoritzar o denegar intervencions o tractaments. Dret a ser tractat amb tacte i comprensió de les necessitats que té per la seva edat: Físiques Afectives

33 Carta europea de Derechos del Niño Hospitalizado (Doc. A 2-25/86)
C) Derecho a estar acompañado de sus padres o de la persona que los sustituya el máximo de tiempo posible durante su permanencia en el hospital, no como espectadores pasivos sino como elementos activos de la vida hospitalaria, sin que eso comporte costes adicionales; el ejercicio de este derecho no debe perjudicar en modo alguno ni obstaculizar la aplicación de los tratamientos a los que hay que someter al niño.  F) El derecho a negarse (por boca de sus padres o de la persona que los sustituya) como sujetos de investigación y  a rechazar cualquier cuidado o examen cuyo propósito primordial sea educativo o informativo y no terapéutico.  G) Derecho de sus padres o de las personas que los sustituyan a recibir todas las informaciones relativas a la enfermedad y al bienestar del niño, siempre y cuando el derecho  fundamental de éste al respecto de su intimidad no se vea afectado por éllo.  H) Derecho de los padres o de la persona que los sustituya a expresar su conformidad con los tratamientos que se aplican al niño.  M) Derecho (y medios) de contactar con sus padres o con la persona que los sustituya, en momentos de tensión.  N) Derecho a ser tratado con tacto, educación y comprensión y a que se respete su intimidad.  O) Derecho a recibir, durante su permanencia en el hospital, los cuidados prodigados por un personal cualificado, que conozca perfectamente las necesidades de cada grupo de edad tanto en el plano físico como en el afectivo.   Diario oficial de las Comunidades Europeas, 13 de mayo de Publicado , nº C 148/37 y 148/38

34

35 Els documents de consentiment informat

36 Documents de consentiment informat
Prèviament redactats “Consentiment a tot” o “consentiment obligat” Oberts, personalitzables Els “plans de part” o “plans de naixement” Tots són modificables!! Podem afegir-hi esmenes, si ho creiem convenient. No els hem de considerar documents tancats.

37 Què puc fer si em trobo amb dificultats per exercir els meus drets?

38 Fes una queixa o reclamació formal Valora emprendre accions legals
Sigues assertiva Fes una queixa o reclamació formal Valora emprendre accions legals

39 Sigues assertiva Truca al Departament de Salut (061 CatSalut Respon)
Demostra amb calma que coneixes els teus drets. Política de «fets consumats». Demana comunicacions per escrit. Pregunta pel servei d’atenció a l’usuari. Truca al Departament de Salut (061 CatSalut Respon) Demana canvi de metge/ centre

40 Valora emprendre accions legals
Fes una queixa o reclamació formal Valora emprendre accions legals Presencialment, al Servei d’atenció a l’usuari del centre o a la Direcció d’Atenció al Ciutadà de la teva Regió Sanitària (info: 061) Per internet: Quan l’administració no respon o hi ha hagut una vulneració dels teus drets, pots fer una queixa al Síndic de Greuges:

41 I a l’assistència privada?
En tots els casos d'assistència privada, o quan els organismes públics abans esmentats no hagin aportat una resposta que es consideri adequada, es pot demanar l'actuació de la SGAIAS: Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària. Gran Via de les Corts Catalanes 587 Barcelona 08007 Correu electrònic:

42 Gràcies per la teva atenció

43 DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT PER ASSISTÈNCIA AL PART Sra
DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT PER ASSISTÈNCIA AL PART Sra anb DNI núm domicili en qualitat de DECLARO: Que el/la Doctor/a: m’ha informat de les característiques del meu embaràs i dels possibles riscos del meu part. Existeixen una sèrie de procediments dintre de l’assistència al part, habitualment utilitzats, com trencament de la bossa amniótica, administración intravenosa d’oxitocina mitjançant degoteig, administració d’analgèsics i espasmolítics, així com la práctica d’una incisió quirúrgica en el periné o episiotomia a fi d’amplicar el canal del part, que m’han estat explicats i expressament autoritzo, comprenent que fins i tot sent segurs i habituals, poden tenir els seus efectes secundaris i complicacions. (…) I en tals condicions CONSENTO que se’m realitzi l’assistència al meu part. tornar


Descargar ppt "Els drets de les dones i els nadons en l’atenció al part"

Presentaciones similares


Anuncios Google