La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PRONOMS RELATIUS i PRONOMS INTERROGATIUS

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PRONOMS RELATIUS i PRONOMS INTERROGATIUS"— Transcripción de la presentación:

1 PRONOMS RELATIUS i PRONOMS INTERROGATIUS
Valencià Llengua i literatura 4t d’ESO MORFOLOGIA i SINTAXI PRONOMS RELATIUS i PRONOMS INTERROGATIUS (Oracions subordinades adjectives o de relatiu)

2 Pronoms interrogatius
Pronoms relatius 1. QUE Quina persona ? 2. QUÈ QUI ? 3. QUI 4. ON Quina cosa ? QUÈ ? 5. EL QUAL

3 Pronoms interrogatius
Tot i que els pronoms pròpiament interrogatius són QUI i QUÈ, també hi ha : - El pronom-adjectiu quin / quina / quins / quines - El quantitatiu quant / quanta / quants /quantes - Els pronoms adverbials: on / com / quan TOTS S’UTILITZEN PER CONSTRUIR ORACIONS INTERROGATIVES O EXCLAMATIVES

4 EX: El cotxe / que tu volies / és caríssim
Pronoms relatius El pronom relatiu és la paraula que, en les ORACIONS SUBORDINADES ADJECTIVES O DE RELATIU, substitueix un sintagma de l’oració principal . Per això fa de nexe per introduir aquest tipus d’oració subordinada i, alhora, té una funció sintàctica determinada dins d’ella. EX: El cotxe / que tu volies / és caríssim CD

5 - Mai no ha d’anar precedit de preposició.
Pronoms relatius 1. QUE - En l’oració que introdueix ha de fer de SUBJECTE, de CD o de CC de temps. - Mai no ha d’anar precedit de preposició. - Les formes el que, la que, els que o les que o bé el qui, la qui, els qui, les qui (normalment amb preposició al davant) només són correctes quan poden substituir-se per AQUELL QUE o AIXÒ/ ALLÒ QUE, o bé si no poden substituir-se per EL QUAL... EXEMPLE: Dóna’m aquest llapis i el que tu m’has regalat (correcte) *És el noi del que et vaig parlar l’altre dia (incorrecte) És el noi de qui / del qual et vaig parlar l’altre dia

6 Pronoms relatius 2. QUÈ - Aquesta forma del relatiu cobreix tot el camp de funcions sintàctiques que no cobria el QUE ( sense accent) . Per tant pot fer qualsevol funció menys les de SUBJECTE, CD o CC de temps. - Ha d’anar sempre precedit d’una preposició : amb què, de què, en què... - Ha de poder-se substituir sempre per EL QUAL... - Es canvia per QUI quan es refereix a persones.

7 Pronoms relatius 3. QUI - El QUI comparteix l’ús de QUE i de QUÈ. S’usa, lògicament, per referir-se a persones i farà una funció o una altra si es fa servir com a variant del primer o del segon. - Cal recordar que quan QUI pot substituir-se per QUINA PERSONA és un pronom interrogatiu i ja no ha de complir les condicions que hem explicat en el QUE i el QUÈ...

8 Pronoms relatius 4. ON Per tal que ON siga correcte com a relatiu, ha de complir dues condicions: - 1. Ha de referir-se a llocs - 2. Ha de poder-se substituir per QUÈ ( per tant amb preposició al davant) o, lògicament, per EL QUAL, LA QUAL...

9 5. EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS,
LES QUALS Pronoms relatius - L’ús del pronom EL QUAL ( i totes les formes de la seva flexió) es regeix per aquestes normes: 1. És correcte si substitueix un QUÈ o un ON ( tal com ja havíem explicat) 2. Es correcte quan s’usa amb la fórmula ARTICLE+NOM+ DE + EL QUAL ( relatiu possessiu) i en aquest cas fa de complement del nom. EXEMPLE: He vist un cotxe, les finestres del qual semblaven daurades

10 Pronoms relatius 3. No pot substituir un QUE . Només hi ha una excepció: les oracions subordinades adjectives EXPLICATIVES. FIXEU-VOS EN AQUEST DETALL !!! Ex 1: Les alumnes que van aprovar el curs han marxat de viatge (És ESPECIFICATIVA... Només van de viatge les que van aprovar el curs...) Ex 2: Les alumnes, que van aprovar el curs, han marxat de viatge (És EXPLICATIVA ... Totes van aprovar el curs...)

11 Pronoms relatius 4. Hi ha una fórmula neutra de relatiu : LA QUAL COSA , que s’usa quan l’antecedent és tota una oració. ( En castellà se soluciona amb la forma “lo cual”). Pot substituir-se també per l’expressió “COSA QUE”... Un exemple: Va arribar tard al concert, la qual cosa li va impedir tocar amb tranquil·litat


Descargar ppt "PRONOMS RELATIUS i PRONOMS INTERROGATIUS"

Presentaciones similares


Anuncios Google