La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

RENACIMIENTO Quattrocento Arquitectura.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "RENACIMIENTO Quattrocento Arquitectura."— Transcripción de la presentación:

1 RENACIMIENTO Quattrocento Arquitectura

2 ARTE RENACENTISTA 1.-CONTEXTO HISTÓRICO 2.-CARACTERÍSTICAS DA ARTE RENACENTISTA 3.-S. XV 3. 1. OS PRECURSORES: BRUNELLESCHI, DONATELLO, MASACCIO. (1ª/2 S. XV) ARQUITECTURA: FILIPPO BRUNELLESCHI (1ª/2 S. XV, ) ESCULTURA: DONATELLO PINTURA: MASSACIO 3. 2. A SEGUNDA XERACIÓN. ALBERTI. PIERO DELLA FRANCESCA. MANTEGNA. BOTTICELLI. (2ª/2 S. XV) ARQUITECTURA: ALBERTI 3.2.2-PINTURA: PIERO DELLA FRANCESCA. MANTEGNA. BOTTICELLI 4.-S. XVI 4.1. PERÍODO CLÁSICO DO RENACEMENTO: ARQUITECTURA: BRAMANTE PINTURA: LEONARDO PINTURA:RAFAEL EN ROMA PINTURA ESCULTURA: MIGUEL ANGEL 4.2.O MANIERISMO. 4.3. A ESCOLA VENECIANA: TIZIANO. 5.-O RENACEMENTO EN ESPAÑA 5.1.-PLATERESCO EN SANTAGO DE COMPOSTELA 5.2.-PURISMO: EL ESCORIAL 5.3.-MANIERISMO: O GRECO

3 CONTEXTO HISTÓRICO

4 CARACTERÍSTICAS DO SÉCULO XV
-Historicamente, o Renacemento orixinouse na era dos descubrimentos xeográficos e as conquistas ultramarinas. -Politicamente, xorden as nacionalidades en Europa. Aparece o Estado moderno Tras a Idade Media o poder da monarquía recupérase paulatinamente. Contantinopla cae ante os turcos o que supón o exilio de sabios cara Europa Occidental -A Italia, berce do Renacemento, está fragmentada politicamente en numerosos Estados e cidades-estado independentes, enriquecidas polo comercio e convertidas en centros culturais e de mecenado baixo o amparo da ricas familias burguesas que os gobernan: en Florencia os Medicis, en Milán os Sforza, os Montefeltro en Urbino, os Gonzaga en Mantua, e o Papado en Roma. -Socialmente afiánzase un grupo social xurdido na Baixa Idade Media: a burguesía que terá un gran protagonismo na vida sociopolítica e económica da época. Comeza a realizar encargos particulares aos artistas, os que se suman os dos gremios, asociacións ou o goberno comunal. Descóbrense neste momento moitos restos arqueolóxicos da antigüidade clásica que a burguesía colecciona, estuda e valora como índice de cultura. -Economicamente superouse o peso dunha economía basicamente agrícola e unha vida cultural e intelectual dominada pola igrexa na Idade media, para dar paso a unha economía urbana e mercantil, na que se desenvolveu o mecenado da educación, das artes e da música. -Culturalmente destaca o desmembramento da cristiandade, o humanismo, a introdución da imprenta, entre 1460 e 1480, e a consecuente difusión da cultura.

5 Claseshistoria Contexto histórico

6

7 Caída de Constantinopla.
Huída de sabios

8 Sociedade burguesía

9 Desarrollo de la imprenta

10 CONTEXTO ARTÍSTICO

11 NOVA CONCEPCIÓN DO HOME E DO MUNDO: HUMANISMO.
O Renacemento supón a dignificación do home como ser capaz de superación intelectual e de comprender a natureza: antropocentrismo. É a época da exaltación do individuo como mostra a proliferación de biografías, retratos e grandes mausoleos. O home ten interese pola gloria e a fama individual non só neste mundo senón tamén no futuro. Esta valoración do home como ser capaz de entender o mundo e dominalo, fomentará o afán por unha cultura universalista: Xorde o mecenado, que é un contrato case de exclusividade que realiza un protector podente ou mecenas, cun artista. Os grandes príncipes humanistas, os Papas, reis, financeiros e grandes señores acollen nos seus cortes aos máis destacados profesionais das artes e das ciencias. Iso dálles ocasión para figurar á beira do artista, de modo que a gloria alcánzalles. Desenvólvese o culto á personalidade. Desdibuxanse os límites entre as diferentes disciplinas -universalidade do coñecemento-, e ata non serán raros os que practiquen varias paralelamente, como é o caso de Leonardo Da Vinci (pintor, escultor, arquitecto, investigador en temas de mecánica, botánica, ou defensa de cidades).

12 Humanismo Erasmo de Roterdam

13 CAMBIO NA CONSIDERACIÓN SOCIAL DO ARTISTA
Se no Medievo era un artesán, vinculado a un gremio, agora convértese nun traballador intelectual libre, nun artista que toma conciencia de se mesmo, vanglóriase de si mesmo, firma orgullosamente as súas obras, se autorretrata e busca un estilo persoal. Cada cal afirma os seus trazos particulares para que a súa obra non se confunda coas demais. Ten unha formación esencialmente teórica e sobre todo intenta demostrar que a práctica da arte é un labor moito máis intelectual que manual, para a que se necesita unha sólida formación científica e humanística. A arte é ciencia e o pensamento precede á execución ( a arte é cousa mental, dicía Leonardo dá Vinci ). Constitúense grandes talleres con moitos colaboradores e aprendices. Elévase a cotización do artista (viven en grandes palacios, organizan grandes festas). O artista sentese creador

14

15 VOLTA AOS MODELOS CLÁSICOS GRECO- ROMANOS.
1. Espértase o interese polo estudo da antigüidade clásica tanto nas súas manifestacións literarias como artísticas e filosóficas (o neoplatonismo). En arte suporá a substitución das formas góticas por outras inspiradas nos modelos gregos e romanos. 2. A beleza non é un reflexo da divindade, como ocorría na arte medieval, senón a expresión dunha orde intelectual e profano no que o número, a proporción e a medida xogan un papel importante. 3. A arte dótase dunha base científica que inclúe unha serie de principios: -RACIONALISMO: a realidade é comprendida a través da razón. -Na representación do espazo desenvólvese a PERSPECTIVA XEOMÉTRICA que se aplica nun principio aos fondos arquitectónicos das pinturas. Os edificios renacentistas foron, en moitos casos, pintados antes que construídos. Na representación das figuras hai unha síntese xeométrica e as composicións baséanse en figuras xeométricas regulares: círculo, cadrado, triángulo equilátero ou isósceles. -UNIVERSALISMO: trátanse temas valedoiros en calquera época e cultura por ser inherentes ao xénero humano. -IDEALIZACIÓN: represéntase a idea perfecta de cada ser, persoa ou cousa. Non aparecen imperfeccións nin deformidades. -ORDE, PROPORCIÓN e HARMONÍA: que transmitan beleza serenidade, mesura, equilibrio, etc. -PERFECCIÓN: no acabado das obras, a súa técnica e o tratamento dos detalles.

16 Racionalismo.

17 PERIODIZACIÓN

18 O RENACEMENTO ITALIANO DIVÍDESE EN DOUS GRANDES PERÍODOS:
Século XV. Quattrocento ou Primeiro Renacemento. Centro: Florencia. Período de formulación de problemas. A arquitectura abandona a verticalidade gótica; a escultura independízase e busca un canon de beleza humana; en pintura lógrase o dominio do espazo e do volume. Século XVI: Primeira metade: Cinquecento ou Alto Renacemento. Centro: Roma baixo o mecenado dos Papas. Para demostrar o poder crecente da Igrexa e o Estado recórrese ao clasicismo: utilízanse con maior rigor as ordes clásicas. A arquitectura perde importancia fronte á pintura. É unha arte solemne e monumental, pero se foxe de todo colosalismo deshumanizado. Pleno dominio das formas axustadas a canons de beleza ideal. Segunda metade do século XVI: Manierismo ou Renacemento tardío, 1525 Cuestionase o concepto de beleza clásico, búscase a representación subxectiva da realidade. Época de crise cultural: maniféstase na arquitectura pondo en dúbida a validez do clásico. Fronte á obxectividade absoluta do ideal do Renacemento, acentúase a individual do artista. A liberdade anteponse a calquera autoridade. Os arquitectos non achegan novos elementos senón que combinan dunha forma nova os xa existentes: multiplican os elementos arquitectónicos empregándoos dun modo arbitrario.

19 Renacimiento (Introducción)
S.XV Lorenzo Ghiberti: “Renascere”: Regreso a los valores formales y espirituales de Antigüedad Clásica S.XVI Giorgio Vasari habla de “rinascita”: recuperación de modelos de Antigüedad Clásica S. XIX Jules Michelet y Jacob Burckhardt: generalizan concepto para referirse al periodo de la civilización occidental iniciado con el renacer italiano. Concepto Salida de crisis del s.XIV: Recuperación demográfica y económica (expansión comercio = crecimiento ciudades) Avance del pensamiento racional y científico Progresiva aparición de los Estados modernos Amplia difusión del conocimiento gracias a la aparición de la imprenta Análisis de textos antiguos Gusto por conocimientos clásicos Análisis de ruinas grecorromanas pero con visión científica Sabios bizantinos refugiados en Italia tras caída de Constantinopla Causas Afán de sabiduría Gradual proceso de secularización del pensamiento Junto a la obra bien hecha importa la originalidad y el proceso de creación Valoración del talento Prestigio social para intelectuales Artes (considerados oficios manuales) intentan adquirir ese reconocimiento(1º arquitectura) Humanismo Antropocentrismo Hombre como medida de todas las cosas Canon de Lisipo (8 cabezas) Búsqueda de belleza ideal en las proporciones Hombre vitrubiano (altura cuerpo =longitud brazos) Valoración racional de obra de arte Nueva mentalidad Renacimiento (Introducción) Nacimiento de la crítica de arte Se recupera el valor estético (en E.M. eclipsado por funcionalidad) Crecimiento económico (Desarrollo comercial Centro y Norte) Fragmentación política (ciudades estado) Tradición romana pervive con mayor intensidad causas Gusto por lujo y belleza Coleccionismo Cultura como elemento de distinción social Mecenazgos Surgimiento en Italia S.XV Foco principal Florencia (Médicis) s. XVI Foco principal Roma (fortalecimiento papado) Desarrollo

20 1ª/2 S. XV

21 PRECURSORES: BRUNELLESCHI, DONATELLO, MASACCIO.

22 ARQUITECTURA

23 A arquitectura renacentista rompe coas formas medievais, pois o seu obxectivo é lograr unha arquitectura racional. En consecuencia, adoptaranse as formas arquitectónicas da antigüidade clásica, especialmente as romanas.

24 PLANTAS

25

26 ELEMENTOS SUSTENTANTES

27

28 ELEMENTOS SUSTENTADOS

29 Hospital de los Inocentes
Empleo de tirantes de hierro en cúpula vaída Elementos constructivos clásicos: columnas corintias de fuste liso, arcos de medio punto,etc, algunos del románico toscano, pero articulados de una manera nueva Creación de modelo cúbico que se repite rítmicamente nueve veces Módulo: la altura de la columna coincide con el ancho de los arcos y la profundidad del pórtico Tondos circulares de cerámica vidriada en enjutas Acceso a través de unas escalinatas Brunelleschi. Logia Hospital de los Inocentes

30 Brunelleschi. Capilla Pazzi. Interior En la sala interior se pasa
de planta rectangular a centralizada gracias a la creación en los laterales de dos espacios estrechos rectangulares cubiertos con bóveda de cañón y en el espacio central que se crea, de forma cuadrada se coloca cúpula sobre pechinas coronada con linterna lo que potencia el punto de fuga hacia la vertical Brunelleschi. Capilla Pazzi. Interior

31

32 DECORACIÓN

33

34 Hospital de los Inocentes. Florencia.
Bicromía: paramentos blancos frente a elementos estructurales (columnas, arcos, impostas) en piedra gris (pietra serena) lo que acentúa el efecto perspectívico Verticalidad de columnas de pórtico y ventanales del piso superior se equilibran con horizontalidad de líneas de impostas y tejado. Remate de ventanas con frontones rectos Fusión del edificio con el urbanismo: fachada porticada ocupa lateral de la plaza. Con su profundidad interrelaciona espacio abierto de la plaza y espacio cerrado del hospital Ventanas del cuerpo superior presentan un tamaño graduadamente inferior para potenciar el efecto perspectívico Arcos armonizan dos principios geométricos opuestos: profundidad y superficie Brunelleschi Hospital de los Inocentes. Florencia.

35 Palacio Rucellai

36 TIPOLOXÍAS

37 León Battista Alberti. Templo Malasteniano Sobriedad decorativa
Nichos enmarcados por arcos de medio punto sobre gruesas pilastras con intencionalidad funeraria (sarcófagos para miembros de la corte de Malatesta Empleo de arco de triunfo para fachada religiosa Juego de salientes y huecos profundos articulan fachada, dotándola de volumetría León Battista Alberti. Templo Malasteniano

38

39 Palacio Rucellai. Alberti Originalmente el edificio
estaba formado por cinco tramos, estando el eje de simetría en la puerta de acceso. Al añadirse tres nuevos módulos se rompió la composición ideal Obsesión por proporción hizo que líneas de imposta no coincidan con nivel de los suelos en el interior Proporción entre las partes y el todo a partir de un módulo basado en el rectángulo que se constituye entre dos pilastras. Todos los elementos guardan una relación matemática con este módulo Piso principal ventanas rectangulares en vertical con sutil juego de formas puras geométricas rectas (jambas, dinteles) y curvas (Arcos de medio punto, círculos) Cornisa muy saliente sostenida por ménsulas sustituye tejados góticos Entablamentos horizontales equilibran ritmos verticales de pilastras adosadas Piso inferior ventanas pequeñas y cuadradas en zona superior Fachada distribuida en tres pisos. Superposición de órdenes: dórico en primer cuerpo, jónico y corintio en los siguientes El paramento aplantillado con sillares de distintos formatos aumenta efecto geometrizador Banco corrido para los clientes que esperaban Palacio Rucellai. Alberti

40 SIGNIFICADO

41 Os edificios eran resultado dun cálculo matemático derivado do coñecemento científico e das leis da harmonía, bo gusto, e proporción. É nestes trazos onde reside a beleza. A simetría e a claridade tamén perseguen ese obxectivo. As partes do edificio deben gardar proporción entre se e co conxunto, de maneira que non se pode engadir, quitar ou alterar nada sen prexudicar a estrutura do mesmo. Dado o carácter antropocéntrico da arte renacentista, a arquitectura faise á medida do home. É el quen ha de dominar o edificio.

42 BRUNELLESCHI

43 Filippo De Brunelleschi ( ) era ourive, escultor e arquitecto e é o iniciador da arquitectura renacentista.É a figura máis importante da arquitectura da primeira metade do século XV, famoso non só polas súas construcións senón tamén polo seu labor teórico ao escribir o primeiro tratado sobre a perspectiva matemática ou científica. As súas obras máis importantes atópanse en Florencia, a cidade onde se formou nos círculos científicos e humanistas, onde se coñecía a obra de Vitruvio e onde se empezaban a estudar de forma regular as obras dos clásicos gregos e latinos, tanto en arte como en letras e filosofía. Foi o primeiro arquitecto que intentou crear un novo espazo arquitectónico acorde coas novas ideas humanistas sen romper bruscamente coa tradición medieval. Formulou a teoria da perspectiva.

44 TEORÍA DA PERSPECTIVA Basada na PIRÁMIDE VISUAL: o ollo do espectador colocado, inmóbil no centro da base dunha hipotética pirámide, sendo o vértice da mesma o punto de fuga cara ao que converxen todas as liñas do espazo representado. Ambos os puntos -o centro da base (ollo humano) e o vértice da pirámide (punto de fuga) están unidos por unha liña imaxinaria que é o eixo desta pirámide visual. Esta teoría aplicouna ás súas construcións. Con ela organizou o espazo interior dos edificios.

45 LA PERSPECTIVA •LINEAL Atribuido su descubrimiento a Bruneleschi en el s. XV, representa al espacio en “profundidad”, por aplicación de las leyes de la visión, fundada en que “rectas paralelas pueden unirse en el infinito, en el punto de fuga”. Así el espectador “entra” en el mundo representado. Los personajes en primer plano son mas altos y mayores que los de los planos posteriores. El dibujo va “achicándose” hacia el fondo. Es necesaria una cierta separación entre el espectador y la pintura, para tener la impresión de distancia

46

47 ARQUITECTURA RELIXIOSA

48 BASÍLICA SAN LORENZO

49

50

51

52 Brunelleschi. Iglesia de San Lorenzo. Florencia
Elementos arquitectónicos clásicos: arcos medio punto, casetones, bóvedas de cañón en capillas, bóvedas vaídas en naves laterales, pilastras acanaladas corintias en paredes naves laterales, óculos, etc Estructurada respecto a distintos ejes ortogonales Luz uniforme, proporcionada especialmente por grandes ventanales de nave central y óculos de laterales Eje en altura: Columnas corintias de fuste liso en arquerías trozo de entablamento y arranque de arcos que conducen a estructura adintelada Eje transversal: Arcos de medio punto dan a tramos cúbicos de nave laterales cuyos muros se abren capillas con arcos. Los arcos de nave central y los de la capilla guardan una relación 5 a 3, es decir están desarrollados en proporción perspectívica Eje longitudinal y axial (simetría).Es el principal, los distintos elementos estructurales dirigen sus líneas de fuerza hacia el punto de fuga en el fondo de la nave Naves laterales y cabecera a distinta altura separada por escalinata Cubierta de navel central adintelada con casetones que potencian líneas de fuerza de eje longitudinal Planta de cruz latina, con tres naves con capillas adosadas Cubierta de naves laterales vaídas separadas por arcos de medio punto Organización racional, armoniosa y equilibrada basada en el módulo y en la perspectiva Brunelleschi. Iglesia de San Lorenzo. Florencia Bicromía: “pietra serena” gris para elementos estructurales (representa primer término) y paramentos blancos (simboliza profundidad infinito)

53 Cúpula da Catedral de Florencia.

54

55

56

57 Cúpula de la Catedral de Florencia. Brunelleschi
Catedral gótica había dejado enorme espacio en el crucero. Su cubrición implicaba retos técnicos muy grandes Sobre tambor octogonal armazón de ocho castillos de ladrillo en las aristas del octógono y dos más en cada paño entre aristas. A ciertas alturas tramos horizontales reforzaban el esqueleto. Para aligerar peso, además de usar ladrillos huecos en lugar de macizar creó una doble cúpula, la interior más esférica y baja (con tendencia a abrirse hacia fuera por presiones laterales) y la exterior más peraltada que servía de contrafuerte, al tender a abrirse por su parte superior y cerrarse por la base. En la base los dos cascos se unían con gruesas piedras Doble juego perspectívico: Interior cúpula: un espacio vacío, sin nervios los plementos curvados focalizan atención y dirigen punto de fuga hacia hueco de linterna Exterior de cúpula: volúmenes llenos: La masa de paños reforzadas por las líneas de fuerza de los nervios blancos dirigen atención hacia linterna La linterna permite iluminar interior, pero, a diferencia del Panteón de Roma, no se ve el cielo Fusión de concepción dinámica de la tectónica gótica y de la visión estática arquitectónica del mundo clásico Bicromía de tejas naranjas y blanco del mármol de nervios (4 metros de grosor) y de linterna que remata conjunto Frente a multiplicación gótica de fuerzas ascensionales aquí toda la dinámica ascendente converge hacia un único punto de fuga Modillones sirvieron de base para andamios (cúpula autoportante, no necesitaba de andamiajes desde el suelo Cúpula se alza majestuosa sobre ciudad y se fusiona con el paisaje alomado de la Toscana Tambor octogonal con placas de mármol verdes y blancas y con óculos circulares Cúpula de la Catedral de Florencia. Brunelleschi

58 ARQUITECTURA CIVIL

59 PALACIO PITTI

60

61 Palacio Pitti Brunelleschi Características generales:
proporción, simetría, relación armónica del todo con las partes y entre ellas, proporciones matemáticas empleando la escala humana, etc Vanos con arcos de medio punto adovelado Muy remodelado en s. XVI Eliminación de torres defensivas y almenas Tendencia a la horizontalidad acentuada por líneas de impostas salientes Más labrado en zona superior Grandes sillares poco labrados (estilo rústico) en planta baja Palacio Pitti Brunelleschi


Descargar ppt "RENACIMIENTO Quattrocento Arquitectura."

Presentaciones similares


Anuncios Google