La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

2014/11/272015ko AURREKONTUA 2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO ERANDIOKO UDALA.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "2014/11/272015ko AURREKONTUA 2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO ERANDIOKO UDALA."— Transcripción de la presentación:

1 2014/11/272015ko AURREKONTUA 2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO ERANDIOKO UDALA

2 2014/11/272015ko AURREKONTUA AURKIBIDEA Presentación Alkatearen memoria Memoria de Alcaldía SarrerakIngresosGastuak Gastos Inbertsioen aurrekontua Presupuesto de Inversión Pertsonal gastuak Gasto de personal Aurrekontuen Egonkortasuna bermatzeko Legea Ley Estabilidad Presupuestaria

3 2014/11/272015ko AURREKONTUA ALKATEAREN MEMORIA Memoria de Alcaldía Helburuak:Helburuak:Objetivos: Mantenimiento de todos los servicios y su calidad, a pesar de la dificil situación económica general y del establecimiento del techo de gasto. Especial cuidado del bienestar social y la gente necesitada. -Zerbitzuei eta zerbitzuen kalitateari eustea, zailtasunak zailtasun: egoera ekonomiko orokor zaila, eta ezarritako gastu-muga. Berebiziko arreta gizarte-ongizateari eta pertsona behartsuei. Mantenimiento de todos los servicios y su calidad, a pesar de la dificil situación económica general y del establecimiento del techo de gasto. Especial cuidado del bienestar social y la gente necesitada. Mezua:Mezua:Mensajes: -Erantzunkisuna Kudeaketa ekonomikoan, premia sozialak etea zerbitzuak alde batera utzi gabe. Responsabilidad en la gestión económica, sin desatender las necesidades sociales y los servicios. Responsabilidad en la gestión económica, sin desatender las necesidades sociales y los servicios.

4 2014/11/272015ko AURREKONTUA SARRERAK Ingresos Eragiketa arruntak Operaciones corrientes 28.853.000 %1,31 igoera 1,31% s. a/a 1,31% s. a/a Kapital eragiketak Operaciones de capital 987.000 % 49,36 jaitsiera -49,35 % s. a/a GUZTIRATOTAL 29.840.000 %1,94 jaitsiera -1,94 % s. a/a

5 2014/11/272015ko AURREKONTUA Sarrerak Ingresos 1. Zuzeneko zergak Impuestos Directos 6.820.000 2. Zeharkako zergak Impuestos Indirectos 400.000 3. Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y Otros Ingresos 5.463.770 4. Ohiko transferentziak Transferencias corrientes 16.048.230 5. Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales 121.000 6. Inbertsio errealak besterentzea Enajenación de inversiones reales 955.000 7. Kapital transferentziak Transferencia de Capital 26.000 8. Finantza aktiboa Activos Financieros 6.000 9. Finantza pasiboak Pasivos Financieros 0

6 2014/11/272015ko AURREKONTUA 2015ko sarrerak ehunekotan Porcentaje Ingresos 2015

7 2014/11/272015ko AURREKONTUA GASTUA guztira Gasto Total 2015ko urtea - Año 2015 29.840.000 2014ko urtea – Año 2014 30.430.000 Jaitsera % 1,94 Descenso 1,94%

8 2014/11/272015ko AURREKONTUA Gastuen sailkapen ekonomikoa Clasificación económica Gastos PERTSONAL GASTUAK – Gastos de Personal 12.109.418 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK Gastos en Bienes corrientes y Servicios 14.470.082 FINANTZA GASTUAK – Gastos Financieros 5.000 OHIKO TRANSFERENTZIAK – Transferencias Corrientes 1.637.000 GERTAKIZUNETARAKO FUNTSA – Fondo Contingencia 25.000 INBERTSIO ERREALAK – Inversiones Reales 1.523.500 FINANTZA-AKTIBOAK – Activos Financieros 10.000 FINANTZA-PASIBOAK – Pasivos Financieros 60.000 GUZTIRA – TOTAL 29.840.000

9 2014/11/272015ko AURREKONTUA Sailkapen ekonomikoa ehunekotan Porcentajes de Clasificación Económica

10 2014/11/272015ko AURREKONTUA Konparaziozkoa 2014-2015,ekonomikoa Comparativa 2014/2015 Económica

11 2014/11/272015ko AURREKONTUA GASTUAK ARLOKA - Gastos por Área 01. Funtzio Publikoa eta Gizabaliabideak – Función Pública y Gestión RR.HH. 695.247 02. Osasun Publikoa, Kontsumo eta Gizarte Ekintza Salud Pública, Consumo, Acción Social Salud Pública, Consumo, Acción Social2.723.907 03. Kultura – Cultura 2.121.077 04. Gazteria, Kirolak - Juventud y Deportes 2.608.141 05. Hezkuntza, Musika Eskola – Educación, Escuela de Música 2.266.771 06. Obrak, Zerbitzuak, Inguramena, Hirigintza - Obras, Servicios, Medio Ambiente, Urbanismo 8.702.293 07. Aginte Organoak – Órganos de gobierno 2.342.129 08. Herritarren Segurtasuna, Udaltzaingoa – Seguridad Ciudadana, Policía Municipal 3.192.258 09. Enplegua, Ekonomia Sustapena, Tokiko Garapena eta Berdintasuna Empleo, Promoción Económica, Desarrollo Local e Igualdad 1.394.554 10. Euskara - Normalización Lingüistica 812.077 11. Egoitza eta Egunekoa Zentroa – Residencia y Centro de Día 1.912.653 12. Ogasuna eta Ondarea – Hacienda y Patrimonio 1.068.893 GUZTIRA - TOTAL 29.840.000

12 2014/11/272015ko AURREKONTUA Gastuen ehunekoa arloka Porcentaje de Gastos Área

13 2014/11/272015ko AURREKONTUA Konparaziozkoa 2014-2015: arlokako gastuak Comparativa Gastos por Áreas: 2014-2015

14 2014/11/272015ko AURREKONTUA INBERTSIOEN AURREKONTUA Presupuesto de Inversión 20142015Jaitsera s. A/A 2.238.5001.523.500 - 31,94 %

15 2014/11/272015ko AURREKONTUA Inbertsioen aurrekontua Presupuesto de Inversión

16 2014/11/272015ko AURREKONTUA PERTSONAL GASTUAK Gasto de personal 20142015Jaitsera s. A/A 12.173.40912.109.418 - 0,53 %

17 2014/11/272015ko AURREKONTUA Pertsonal gastuak Gasto de Personal

18 2014/11/272015ko AURREKONTUA Aurrekontuen Egonkortasuna bermatzeko Legea betetzea Cumplimiento Ley Estabilidad Presupuestaria Ondoko arauak betetzen ditu Ondoko arauak betetzen ditu: Se cumplen las reglas de: Se cumplen las reglas de: - Egonkortasuna Estabilidad) - Egonkortasuna (Estabilidad) - Iraunkortasuna (Sostenibilidad) - Gastuaren araua (Regla del Gasto)

19 2014/11/272015ko AURREKONTUA Mila esker Gracias por vuestra atención


Descargar ppt "2014/11/272015ko AURREKONTUA 2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO ERANDIOKO UDALA."

Presentaciones similares


Anuncios Google