La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Accés compartit a Internet a làmbit empresarial, corporatiu, comercial, associatiu o local i privat TICJURIS ADVOCATS 29.09.2011 Esmorzars TICOsona – El.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Accés compartit a Internet a làmbit empresarial, corporatiu, comercial, associatiu o local i privat TICJURIS ADVOCATS 29.09.2011 Esmorzars TICOsona – El."— Transcripción de la presentación:

1 Accés compartit a Internet a làmbit empresarial, corporatiu, comercial, associatiu o local i privat TICJURIS ADVOCATS 29.09.2011 Esmorzars TICOsona – El Sucre (Vic) ticjuris@ticjuris.com

2 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Resumim-ho tot en 3 paraules (actualitzat a 28.09.2011) : Futbol Club Barcelona= 8 milions dentrades a Google Shared WIFI Privacy= 22 milions dentrades a Google Les condicions i conseqüències jurídiques de la seva pràctica... El tema interessa en molts àmbits... Empresarial Corporatiu Comercial Associatiu Local Privat

3 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Usuaris Prestadors Autoprestació Prevencions a tenir en compte Eventuals responsabilitats Cas pràctic Agenda

4 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Question: Is It Legal to Use Open Access Wi-Fi Internet Connections? Wi-FiWi-Fi wireless technology simplifies the sharing of network connections between multiple computers and people. Even if you don't subscribe to Internet service, you can log on to public hotspots or to a neighbor's wireless access point to get online. However, using someone else's Internet service isn't always a good idea. It may even be illegal. Answer: Using a public Wi-Fi hotspot is normally legal when you have the service provider's permission and follow their terms of service. These terms may include the following:hotspots 1.restrictions on time of day when, or locations where, the public Internet may be accessed 2.limits on the amount of network bandwidth that may be usednetwork bandwidth 3.restrictions on viewing of inappropriate Web sites or engaging in questionable online activities Using a neighbor's wireless access point may not be legal even with their permission. The answer varies depending on the policies of residential Internet service providers and plans among other factors. Usuaris – teoria

5 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Usuaris - teoria Just as entering a home or business without the owner's permission is considered trespassing (even if the doors are unlocked), likewise accessing wireless Internet connections (even open access ones) can be considered an illegal activity. At a minimum, obtain consent from the operator of any Wi-Fi access point before using their service. Read any online Terms of Service documentation carefully when signing on, and contact the owner offline if necessary to ensure compliance. … Deixem però ara langlès i el punt de partida teòric en que es trobaria lusuari que vol accedir i anem a la realitat que ens envolta …

6 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Usuaris – realitat Per accedir a Internet (i més sense fils) és habitual que ens comportem com els pèsols quan busquen la llum.

7 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Prestadors – teoria La lliberalització del sector de telecomunicacions estableix les activitats de prestació de serveis i explotació de xarxes de telecomunicacions com: … servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia … Això ha generat problemes sobretot en làmbit dels municipis que volien oferir WIFI: Abril 2008 = sanció ajuntament dEspinelves (2.000 ) Setembre 2011= sanció ajuntament de Màlaga (300.000 )... El problema de fons és que shan dissenyat els sistemes daccés com serveis públics de competència pública sense respectar la lliure competència...

8 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Prestadors – teoria La LGTel exigeix, previ a linici de lactivitat, la inscripció en el Registre dOperadors de xarxes i serveis de comunicacions electròniques gestionat per la CMT. Shaurà dacompanyar dun pla de viabilitat i garantir la lliure competència (això fa pràcticament inviable oferir servei gratuït de forma indefinida) Exempcions (article 5.4 Reglament de Prestació de Serveis): 1.Explotació de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques en règim dautoprestació 2.Serveis de comunicacions electròniques entre predis dun mateix titular 3.Serveis de comunicacions electròniques així com instal·lacions de seguretat que, sense connexió a xarxes externes i sense utilitzar el domini públic radioelèctric, donin servei a un immoble, comunitat de propietaris o dins duna mateixa propietat privada

9 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Autoprestació daccessos WIFI Requisits No hi ha definicions consolidades del terme i per tant hem de remetrens a resolucions de la CMT que estableixen el marc restrictiu següent: Només es podrà considerar que un servei de comunicacions electròniques es dóna en règim dautoprestació quan aquest es dóna per a la satisfacció de les necessitats pròpies de la entitat que el dóna, així com les dels usuaris amb respecte al contingut del propi servei donat i no a la satisfacció de necessitats de tercers aliens a aquests serveis. A tenir en compte relacions entre ENTITAT – TERCERS – NECESSITATS

10 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Autoprestació daccessos WIFI Què no és autoprestació donar accés a webs municipals seria un cas en que es pot donar WIFI gratuït, seguint la doctrina de la Comissió Europea. Però no és autoprestació i lajuntament sha dinscriure al Registre dOperadors de la CMT Tampoc es autoprestació donar accés a Internet als ciutadans en sentit ampli (és a dir, a tercers), encara que es limiti laccés a pàgines de contingut violent o pornogràfic Necessitem posar bases sòlides entre TECNOLOGIA – LEGALITAT – COMPETITIVITAT

11 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Autoprestació daccessos WIFI Breu referència tecnològica Els hotspots són llocs que ofereixen accés WIFI aprofitable per dispositius mòbils com ara notebooks, PDAs, cònsoles, … per accedir a Internet Van ser plantejats per Brett Stewart el 1993 i a finals del segle XX Nokia va divulgar-ne el concepte de forma massiva Són un servei ofert per bars, restaurants, hotels, aeroports, universitats,... Actualment, a nivell mundial els hotspots lliures creixen exponencialment, extenent-se a àrees metropolitanes de tot el món i, en alguns casos com a Nova York, morint dèxit... Un hotspot es crea normalment utilitzant un router WIFI, i pot ser públic o privat Sestima que la majoria de hotspots són insegurs. En particular, com a pràctiques perilloses es pot citar la seva configuració de forma que permeti investigar les dades rebudes i enviades pels usuaris

12 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Autoprestació daccessos WIFI Què es necessita Prestador: bars, clubs socials, centres educatius, edificis de vivendes,... Usuaris: menors de 14 anys, gent jove, gent gran,... Tecnologia: no només per muntar el hotspot sinó també per garantir-ne aspectes vinculats a la seguretat de la xarxa i a la protecció de dades de caire personal. Respecte al marc legal: LGTel, LOPD, LSSI com a més rellevants

13 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Prevencions a tenir en compte 1.Cada cas sha danalitzar de forma concreta i no hi ha solucions standard. 2.Per oferir el servei sha de tenir: Inscripció de fitxers a la AEPD Manual dadequació a la LOPD i LSSI Document de seguretat Reglament dús Contractes amb operadors i tècnics

14 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Eventuals responsabilitats Ens hem datenir al disposat en la LSSI en els seus articles 14 a 17. Així, cas a cas: Artículo 14. Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso 1.Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos. No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de los archivos que alberguen los datos, que tiene lugar durante su transmisión. 2.Las actividades de transmisión y provisión de acceso a que se refiere el apartado anterior incluyen el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos, siempre que sirva exclusivamente para permitir su transmisión por la red de telecomunicaciones y su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para ello.

15 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Eventuals responsabilitats Artículo 15. Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si: a) No modifican la información. b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita. c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información. d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y e) Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de: 1.º Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente. 2.º Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o 3.º Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.

16 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Eventuals responsabilitats Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos 1.Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a)No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b)Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su prestador.

17 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Eventuals responsabilitats Artículo 17. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda 1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. 2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localización se facilite actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos.

18 © TICJURIS ADVOCATS, S.L.P. 2011 ticjuris@ticjuris.com Cas pràctic Objecte Una entitat ha organitzat una Sala de Internet a lobjecte que els seus socis i usuaris autoritzats per aquests accedeixin a Internet de manera gratuïta. Als efectes disposa duna connexió WIFI, dàmbit territorial reduït i dun espai físic on ubica diversos ordinadors, connectats a un servidor extern i contractat, en el qual resideix una base de dades per a la gestió dels accessos. Preguntes a fer-nos com controlar qui entra ? es farà tractament de dades ? Què han de saber els usuaris ? Fins a on ens volem implicar ?... ? MARC LEGAL SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES


Descargar ppt "Accés compartit a Internet a làmbit empresarial, corporatiu, comercial, associatiu o local i privat TICJURIS ADVOCATS 29.09.2011 Esmorzars TICOsona – El."

Presentaciones similares


Anuncios Google