La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

MEDI NATURAL I ACTIVITATS HUMANES. L a terra planeta amb vida gràcies a l’energia solar D iversitat A portació de recursos VIDEO: EL PLANETA BLAU.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "MEDI NATURAL I ACTIVITATS HUMANES. L a terra planeta amb vida gràcies a l’energia solar D iversitat A portació de recursos VIDEO: EL PLANETA BLAU."— Transcripción de la presentación:

1 MEDI NATURAL I ACTIVITATS HUMANES

2 L a terra planeta amb vida gràcies a l’energia solar D iversitat A portació de recursos VIDEO: EL PLANETA BLAU

3

4 Territori: porció superfície terra Paisatge: aspecte que té aquesta superfície Alterat per l’home per obtenir recursos provocant problemes ambientals GLOBALS: Capa d'ozó Efecte hivernacle GRANS ÀREES GEOGRÀFIQUES: Deserts, selves destruïdes LOCALS: Inundacions Abocaments

5 ¿QUÉ SON LOS RECURSOS NATURALES? Son todos los componentes de la naturaleza que aprovecha el ser humano para satisfacer sus necesidades.

6 TIPOS DE RECURSOS NATURALES Los recursos pueden ser de dos tipos: renovables y no renovables.  Los renovables son recursos que por más que se utilicen no se agotan, como la energía solar y el viento.  Los no renovables son los que existen en cantidades fijas sobre la Tierra y tardan millones de años en regenerarse como los combustibles fósiles.

7 TIPUS DE RECURSOS Els recursos són béns naturals que serveixen per satisfer directa o indirectament les necessitats de l’home No renovables Minerals no energètics Combustibles nuclears Combustibles fòssils: petroli, carbó, gas natural

8 TIPUS DE RECURSOS Renovables Potencialment renovables Energia solar

9 RECURSOS RENOVABLES El solEl aguaEl aireAnimales y plantas NO RENOVABLES Combustibles fósilesMinerales

10

11 ENERGIA RENOVABLE EL AGUA Recurso natural más importante y origen de vida. ¿Dónde la encontramos? - mares y océanos - aguas superficiales - aguas subterráneas.

12 ¿Cómo obtenemos energía a partir del agua? ENERGIA MAREOMOTRIU Energía cinética de las mareas y las olas. (En España, Atlántico y Cantábrico). La primera fue la central mareomotriz de la Rance, en Francia (1966). ENERGIA HIDRÁULICA : Es la energía potencial que llevan los ríos y corrientes transformada en energía eléctrica mediante turbinas.

13  ENERGÍA SOLAR Energía del Sol o radiación (luz) que proviene de él. Hay dos tipos de centrales solares: -Térmica: convierte el calor del sol en energía eléctrica mediante paneles de espejos o parabólicas. -Fotovoltaica: convierte la luz del sol directamente en electricidad

14

15 ENERGIA EÓLICA : Es la energía del viento convertida en electricidad mediante molinos.

16 ENERGIA GEOTÈRMICA El calor existente en el interior de la Tierra. Esta energía es renovable pero limitada a ciertos lugares.

17 ENERGÍA NO RENOVABLE ENERGÍA NUCLEAR (FISIÓN) La energía que se desprende al romper el núcleo de un átomo de uranio. Átomo 

18 COMBUSTIBLES FÓSILES - Energía que procede de la quema de carbón, petróleo y gas natural. - El 80% de la energía que consumimos procede de los combustibles fósiles. - Grandes problemas de contaminación.

19 El carbón Se formó por la acumulación y enterramiento de restos vegetales en zonas pantanosas Produce mucho calor y es muy abundante El más contaminante (desprende mucho azufre)

20 El petróleo Se formó por la acumulación y fermentación de plancton marino con arena. Una vez extraído se refina y se obtiene gasolina y alquitrán. Se utiliza para calefacciones, fabricar plásticos o para fabricar ropa. Fugas (mareas negras) muy peligrosas.

21 Gas natural Procede de la fermentación de la materia orgánica. Uso doméstico. El principal riesgo son las fugas.

22 MINERALES -Metalíferos: para obtener energía y metales (hierro, plomo, cobre etc.) -No metalíferos: los combustibles fósiles, la grava, arena, piedra etc. También fertilizantes.

23 ¿CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO LA ENERGÍA? Reduciendo el consumo energético Comprando bombillas o electrodomésticos de bajo consumo Ahorro personal (transporte público, reciclaje) Aumentando la eficiencia del sistema eléctrico VIDEO: ELS COMBUSTIBLES FÒSSILS

24 PROBLEMES AMBIENTALS en la HIDROSFERA Contaminació de les aigües continentals o Ao A bocament d’aigües residuals, purins ramaders i productes tòxics procedents de l’agricultura i/o indústria o Po P rovoca: o Do D isminució de les reserves d’aigua potable o Do D isminució vida biològica o Ro R educció rendiments agrícoles o Lo L luites per l’aigua o Eo E s pot evitat: o Eo E laborant reglamentacions o Ro R acionalitzant l’ús de l’aigua

25

26

27

28 PROBLEMES AMBIENTALS en la LITOSFERA Desertització o So S obreexplotació de les terres de conreu, esgotament dels nutrients, ús de pesticides o D esforestació, perquè es fan més tales de boscos per conrear o E ls deserts avancen i la població ha de desplaçar-se s pot evitar: o R educció del creixement de la població o E liminació productes químics o R epoblació forestal

29

30 DESERTIFICACIÓN - El mal uso del agua -La tala descontrolada de árboles -Agricultura abusiva -Aumento del calor global (efecto invernadero).

31

32

33 PROBLEMES AMBIENTALS en la LITOSFERA Destrucció de boscos i selves o To T ala de boscos per ampliar zones de pastura, indústries, comunicacions o I ncendis o P rovoca: o D esaparició d’espècies vegetals i animals estrucció d'hàbitats o R educció de la capacitat regeneradora de produir oxigen o A ugment de l’erosió de les terres o D esertització o E s pot evitar reduint les tales i controlant els incendis

34 ABUSO DE LOS RECURSOS NATURALES DEFORESTACIÓN En el Amazonas se quemaron o cortaron 26.130 kilómetros cuadrados de bosques tropicales en 12 meses (superficie de Galicia).

35

36

37 PROBLEMES AMBIENTALS en la HIDROSFERA Contaminació de les aigües oceàniques o Ao A bocament d’aigües residuals urbanes, industrials i agrícoles o A ccidents de transport marítim o P rovoca: o D isminució biològica o I ntoxicacions o D egradació del litoral o E s pot evitar elaborant reglamentacions regulant els abocaments i promulgant normes de seguretat pel transport i plataformes petroleres

38 Desastre en el Golf de Mèxic

39 CONTAMINACIÓ Un mal uso de los recursos y de la energía puede contaminar las aguas o incluso provocar desastres naturales como las mareas negras.

40 PROBLEMES AMBIENTALS en l' ATMOSFERA L’efecte hivernacle o Ao A ugment de la temperatura de les capes baixes de l’atmosfera i de la superfície de la Terra o Po P rovocat per l’emissió de gasos de la combustió de combustibles fòssils i crema de boscos o Po Provoca: o Co C anvi climàtic: sequeres, inundacions o Fo F osa dels gels polars o Eo E s pot evitar: o Ro R eduint les emissions de diòxid de carboni o Po P aralitzant la crema i destrucció de boscos

41

42 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA La quema de combustibles fósiles y la extracción minera emite contaminantes a la atmósfera. Consecuencias: - Destrucción de la capa de ozono. - Efecto invernadero. - Lluvia ácida.

43 PROBLEMES AMBIENTALS en l' ATMOSFERA Pluja àcida o Ao A bocament a l’atmosfera de les centrals tèrmiques, indústries químiques, siderúrgiques, papereres de gasos o A l’ entrar en contacte amb l’atmosfera es tornen àcids i són arrossegats per la pluja o la neu o P rovoquen extinció de formes de vida vegetals i animals o A fecta als edificis, estructures metàl·liques, canonades, salut de les persones o E s pot evitar avançant cap un sistema de producció neta

44

45 Video: la pluja àcida.

46 PROBLEMES AMBIENTALS en l' ATMOSFERA La disminució de la capa d’ozó o Lo L ’emissió de gasos clorofluorocarbuts (CFO) provoca la destrucció de la capa d’ozó o A questa capa protegeix de les radiacions solars ultraviolades o E s pot evitar paralitzant la producció d’aquests gasos

47 VIDEO: L´EFECTE HIVERNACLE.

48

49

50

51 PROBLEMES AMBIENTALS en la LITOSFERA Acumulació de residus o La superpoblació, agricultura i ramaderia intensives, producció energètica, industrial i la creixent urbanització dóna lloc a l’acumulació de residus o Provoca: o Degradació del paisatge o Necessitat d’invertir en tractament de residus o Contaminació del sòl, aigües o Reducció de la flora i la fauna o Intoxicacions i malalties o Es pot evitar: o Reduint volum de residus o Reciclant o Ús de productes biodegradables

52

53

54

55

56

57

58

59


Descargar ppt "MEDI NATURAL I ACTIVITATS HUMANES. L a terra planeta amb vida gràcies a l’energia solar D iversitat A portació de recursos VIDEO: EL PLANETA BLAU."

Presentaciones similares


Anuncios Google