La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

2007ko apirilaren 25a 25 de abril de 2007

Presentaciones similares


Presentación del tema: "2007ko apirilaren 25a 25 de abril de 2007"— Transcripción de la presentación:

1 2007ko apirilaren 25a 25 de abril de 2007
EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO FOROAREN HAMABOSGARREN BILERA DECIMOQUINTA REUNIÓN DEL FORO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2007ko apirilaren 25a 25 de abril de 2007

2

3

4 BIZKAIKO EMAKUMEEN ELKARTEEN V. AZOKA
V FERIA DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE BIZKAIA Parte hartzaileak eta egitaraua Ondoko hauek egongo dira: Zeinuen lengoaiaren itzulpena. Sexistak ez diren jokoen Txiki Gunea Emakumeen elkarteen ekarpenekin integratuko den horma-irudi baten koordinatzailea eta dinamizatzailea. Foru Planaren hurrengo etaparako iradokizunen postontzia. Gaztelaniaz egingo diren jardueretan euskarazko itzulpena egongo da, eta euskarazkoetan gaztelaniazko itzulpena, egitarauan ezarri denaren arabera. Participantes y programa Contaremos con: Traducción del lenguaje de signos Txiki gune con juegos no sexistas Coordinadora y dinamizadora de un mural integrado por las aportaciones de las asociaciones de mujeres Buzón de propuestas para la siguiente etapa del Plan Foral Todas las actividades se realizarán en castellano con traducción al euskera, o en euskera con traducción al castellano, según programa

5

6 V. Azokarako antolatu diren beste jarduera batzuk
Otras actividades organizadas para la V Feria

7 V. Azokarako antolatu diren beste jarduera batzuk
Otras actividades organizadas para la V Feria Foroan dauden elkarteen direktorioko fitxak eguneratzea. Arenalera joan nahi duten bazkideentzako autobus zerbitzuaren prestazio operatiboak. Zerbitzua goizez, arratsaldez nahiz egun osoan antola daiteke Etxatoetan dauden bazkideentzako bazkaltzeko bonoak (gutxi gorabehera hiru elkarte bakoitzeko) Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen beste elkarte batzuk gonbidatzea. Actualización de las fichas del directorio de las asociaciones que están en el Foro Prestaciones operativas de servicio de autobús para las asociaciones que quieran trasladar a sus socias al Arenal, para todo el día, para las mañanas o para las tardes Bonos de comidas para las socias que estén presentes en las casetas (tres por asociación aproximadamente) Invitación a otras asociaciones de mujeres de la Comunidad Autónoma Vasca

8 A lo largo del mes de mayo:
Maiatzean zehar: Eskuorde eta lan sailen arteko bilerak, ondoko hauek lantzeko: Foroaren hamabosgarren bilerako informazioa ematea Hurrengo seihilerako ekimenak eta iradokizunak biltzea A lo largo del mes de mayo: Reuniones de las representantes con las áreas de trabajo para Comunicar la información de la decimoquinta reunión del Foro Recoger iniciativas y sugerencias para el próximo semestre

9 Emakumeen elkartegintza Bizkaian:
Belaunaldi berrien diagnostikoa eta elkartegintzaren bilban duten eragina Metodologia: Jaso diren galdera-sortak: 124tik 113 (%82) 14 elkarrizketa sakon 2 talde tekniko Asociacionismo de mujeres en Bizkaia: Diagnóstico e influencia de las nuevas generaciones en el tejido asociativo Metodología: Cuestionarios recibidos 113 de 134 (82%) 14 entrevistas en profundidad 2 grupos técnicos

10 EBOLUZIOA EVOLUCIÓN KONPARAZIOA EGITEKO DATU NAGUSIAK (2001-2007)
PRINCIPALES DATOS COMPARATIVOS ( ) Elkarteen egoera 2007an, 2001 urtekoarekin erkatuta, hitz bakarra erabiliz defini daieteke: Hurrenez hurreneko garapena elkarteen zuzkidura/bitartekoei dagokienez– materialak, giza baliabideak, ekonomikoak–, elkartegintza bilbaren taxuketa/jarduerari dagokienez eta kanpoko harreman eta administrazioarekiko harremanei dagokienez. La situación de las Asociaciones en el 2007 en relación al año 2001, podemos definirla con una palabra: desarrollo progresivo, en cuanto a la dotación/ recursos de las asociaciones – materiales, humanos, económicos –, en cuanto a la configuración/actividad del tejido asociativo y a las relaciones externas con la administración. EBOLUZIOA EVOLUCIÓN

11 Elkarteek ahalegin handia egin dute bitarteko materialetan inbertituz
Elkarteek ahalegin handia egin dute bitarteko materialetan inbertituz. Bitarteko nagusia telefonoa da eta, aurrerakuntzarik adierazgarriena TTBBak (ordenagailua eta internet). 33,3% 78,0% 74,4% 45,6% 87,8% 0,0% E, d./E.d.e. Ns/Nc 8,8% 22,8% 39,0% 3,5% 42,0% 8,8% 28,0% 26,0% 8,5% Bestelakoak Otros 0,0% Funtsa bibliografikoa Fondo bibliográfico Fotokopiagailua Fotocopiadora Internetera iristea Acceso a Internet 2007 2001 Faxa Fax Telefonoa Teléfono Inprimagailua Impresora Ordenagailua Ordenador 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Las asociaciones han hecho un gran esfuerzo invirtiendo en recursos materiales siendo el teléfono el recurso más generalizado y las NNTT (ordenador e Internet) el avance más significativo

12 Emakumeen elkarteek kontratatu duten pertsonala ia %5 hazi da 2001 urtearekin erkatuta.
El personal contratado en por parte de las asociaciones de mujeres ha aumentado casi un 5% con relación al año 2001. Kontratatu duten pertsonalaren arabera nabarmena da elkarteek “profesionalizazioaren” bidea hautatu dutela hala administrazioko atazak egiteko nola jarduerak burutzeko. 3,6% E.d./E.d.e. Ns/Nc 0,0% 77,5% Ez No 86,0% 18,9% El aumento del personal contratado apunta una evolución hacia la “profesionalización” de las asociaciones tanto en realización de tareas administrativas como en la realización actividades. Bai 14,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 2001 2007

13 Ikusten da barruko kudeaketa hobetu egin dela bitartekoen bilaketari dagokionez. Horren ondorioa da gero eta gitxiago direla funtsak kuoten bidez biltzen dituzten elkarteak. Se observa una mejor gestión interna en cuanto a la búsqueda de recursos, esto ha tenido como consecuencia una disminución en el número de asociaciones que recaban fondos mediante cuotas. 2,7% E.d./E.d.e. Ns/Nc 0,0% 24,3% 2007 Ez No 14,0% 2001 73,0% Bai 86,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

14 Elkarteen bizitzan dinamismo handiagoa dago eta euren jarduerak egiteko elkarte asko hilean behin baino gehiagotan bioltzen dira (%83.%). La vida asociativa ha experimentado mayor dinamismo, reuniéndose para la realización de sus actividades varias veces al mes, un gran porcentaje de las asociaciones (83.7%). 63,2% 83,7% 22,8% 9,9% 5,2% 0,9% 0,0% E.d./E.d.e. Ns/Nc 3,5% 2,7% Bestelakoak Otras 0,0% 0,9% Zehaztu gabea Indeterminada 3,5% 1,8% Urtero Anualmente 1,8% 2007 2001 Hiruhilero Trimestralmente Hilean behin Una vez al mes Hilean behin baino gehiagotan Varias veces al mes 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

15 ELKARTEGINTZAREN ARLOAN ERAKUNDEEK ESKU HARTZEKO NEURRIAK: GOMENDIOEN ETA IRADOKIZUNEN LABURPENA
MEDIDAS PARA LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNDO ASOCIATIVO: SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS Elkarte guztiei informazioa ematea, hala parte hartu dutenei nola parte hartu ez dutenei, bilera bakoitzeko aztergaiem zerrenda eta aurreko bileretan eskuratu diren ondorioak jakinaraziz. Ondorio horrekin bat egin behar dute Foroan esku hartzen dutenek eskuratu dituzten ezagutzak eskuordetzen dituzten gainerako elkarte guztietan zabalduz. Informar a todas las asociaciones, tanto a las que han participado como a las que no lo han hecho sobre el orden del día de cada reunión y sobre las conclusiones obtenidas en las reuniones anteriores. A este objetivo deben sumarse las participantes en el Foro, transmitiendo los conocimientos adquiridos al resto de asociaciones a las que representan.

16 ELKARTEGINTZAREN ARLOAN ERAKUNDEEK ESKU HARTZEKO NEURRIAK: GOMENDIOEN ETA IRADOKIZUNEN LABURPENA
MEDIDAS PARA LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL EN EL MUNDO ASOCIATIVO: SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS Adituak diren belaunaldiak dituzten elkarteen artean TT.BB.ak eskuratzea eta horien erabilera sustatzea, bereziki Enkarterri, Arratia – Nerbioi eta Durangaldean. Implulsar la adquisición y uso de NNTT para las asociaciones de generaciones expertas, especialmente en las Encartaciones, Arratia – Nervión, Durangaldea.

17 Emakumeen elkartegintza Bizkaian azterlanaren aurkezpena
Emakumeen elkartegintza Bizkaian azterlanaren aurkezpena. Aurkezpen hori talde ikertzaileak egingo du Maiatzak 25 Presentación del estudio sobre el asociacionismo de mujeres de Bizkaia por parte del equipo investigador Día 24 de mayo

18 GIS Berdintasuna Base de Datos: Igualdad Genero Bizkaia Compara municipios o comarcas. Los indicadores utilizados en la composición del índice pueden consultarse de forma detallada. EqualX para comarcas EqualX para municipios Información técnica Enlaces a Índices de Igualdad de Género Equipo de Trabajo GIS Berdintasuna Datu basea: Genero Berdintasuna Bizkaia Udalerriak edo eskualdeak erkatzen ditu. Aurkibidea egiteko erabili diren adierazkariak era xehekatuan kontsulta daitezke. EqualX eskualdeetarako EqualX udalerrietarako Informazio teknikoa Genero berdintasuneko aurkibideekiko estekak Lan taldea

19 Etorkizuneko proiektuak
Proyectos futuros Ate irekien jarduera Balmasedako Zoko Maitea Elkarteak gonbidatuta. Maiatzak 9 11:00. Irteera autobusez, Bilboko Plaza Eliptikotik 12:00 Bisitaldi gidatua Balmaseda herria ezagutzeko 14:00etatik 15:30etara. Bazkaria San Roque Hotelean. 20 €-ko menua 16:00 a 16:30. Balmasedako Emakumeen Etxea bisitatzea 17:00 a 18:00 VLa Encartada artilea egiteko ehun-fabrika bisitatzea 18:00 Bilbora bueltatzea 19:00: Bilboko Plaza Eliptikora iristea Jornada de puertas abiertas invitadas por la Asociación Zoko Maitea de Balmaseda. Día 9 de mayo 11:00. salida en autobús desde la Plaza Eliptica de Bilbao 12:00 Visita guiada por el municipio de Balmaseda 14:00 a 15:30 Comida en el Hotel San Roque. Menú de 20 € 16:00 a 16:30 Visita a la Casa de la Mujer de Balmaseda 17:00 a 18:00 Visita a la Fábrica textil de lana La Encartada 18:00 Vuelta a Bilbao 19:00: Plaza Eliptica de Bilbao

20 Etorkizuneko proiektuak
Proyectos futuros Emakumeen elkarteekin esperientziak elkar trukatzeko bidaia, hain zuzen eer Jerez de la Frontera eta Sevillakoekin Foroaren 16. Bilera egitea, kasu honetan Jerez de la Fronterako emakumeen elkarteekin. Bilera La Casa de la Mujer-en egingo da Centro Taracea bisitatzea. Zentro hau Instituto Andaluz de la Mujer-en Berdintasun eta Gizarte Ongizate Sailaren pentzudan dago. Esperientziak elkar trukatzea Cadiz probintziako landa esparruko emakumeen elkarteekin Urriaren 16, 17, 18 eta 19an. Viaje de intercambio de experiencias con asociaciones de mujeres de Jerez de la Frontera y Sevilla Celebración de la 16ª reunión del Foro junto con representantes de las asociaciones de mujeres de Jerez de la Frontera en La Casa de la Mujer Visita al Centro Taracea dependiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social del Instituto Andaluz de la Mujer Intercambio de experiencias con asociaciones de mujeres del medio rural de la provincia de Cadiz Días 16, 17, 18 y 19 de octubre.

21 Etorkizuneko proiektuak
Proyectos futuros Prestakuntza ikastaroa: Nola erlazionatu komunikabideekin Urriaren amaiera Iraupena: 12 ordu Curso de formación: Cómo relacionarse con los medios de comunicación Finales de octubre Duración: 12 horas

22 Etorkizuneko proiektuak
Proyectos futuros Hausnarketa jardunaldia Emakumeen zeregina migrazio prozesuetan Emakume autore latino-amerikanoen testuen irakurketa Azaroan Jornada de reflexión Papel de las mujeres en los procesos migratorios Lectura de textos de autoras latinoamericanas Mes de noviembre

23 Etorkizuneko proiektuak
Proyectos futuros Mahainguruekin jarraitu. Lan sailen bilerak Ateak irekitzeko jardunaldiak Seguir con las Mesas redondas Reuniones de las áreas de trabajo Jornada de puertas abiertas


Descargar ppt "2007ko apirilaren 25a 25 de abril de 2007"

Presentaciones similares


Anuncios Google