La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Pa ra guas.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Pa ra guas."— Transcripción de la presentación:

1 pa ra guas

2 ga fas

3 cal ce tin

4 pan ta lon

5 calcetines

6 ca mi sa Ca mi seta

7 ca mi sa Ca mi seta

8 ca mi sa Ca mi seta

9 sandalia za pa ti lla

10 bo ta za pa ti lla

11 za pa to San da lia

12 za pa to bo ta

13 bo ta za pa ti lla san da lia Za pa to

14 dormir Niño con pijama

15 bañador Niños bañándose

16 Niño con bañador Niño con pijama

17 bañador pijama

18 chaqueta

19 cin tu ron

20 go rro

21 guan te

22 chaqueta

23 jersey

24 mochila

25 jer sey

26 pan ta lon

27 gorro

28 cal zon cillo

29 pi ja ma

30 ba ña dor

31 pi ja ma

32 mochila

33 pa ra guas

34 cal zon ci llo

35 Cin tu ron

36 guan tes

37 cha que ta

38 ca mi sa

39 za pa ti lla pi ja ma jersey mo chi la

40 bo ta ca mi sa ca mi se ta cin tu ron

41 cha que ta cal zon ci llo Mo chi la guantes

42 cha que ta cal ce tin go rro ca mi se ta

43 za pa to ca mi sa cha que ta pan ta lon

44 bu fan da pi ja ma ca mi sa Cha que ta

45 guan tes pa ra guas Ga fas Za pa to

46 ga fas pan ta lon cal ce tin pa ra guas

47 za pa ti lla pi ja ma jersey mo chi la


Descargar ppt "Pa ra guas."

Presentaciones similares


Anuncios Google