La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

EMPRENDRE EN CLAU DE COMPETÈNCIES EL PERFIL EMPRENEDOR

Presentaciones similares


Presentación del tema: "EMPRENDRE EN CLAU DE COMPETÈNCIES EL PERFIL EMPRENEDOR"— Transcripción de la presentación:

1 EMPRENDRE EN CLAU DE COMPETÈNCIES EL PERFIL EMPRENEDOR
Marta Zaragoza Domingo Xarxa Territorial UOC, 29 de maig de 2013

2 2. ASPECTES QUE TRACTAREM:
NOU PARADIGMA ECONÒMIC I SOCIAL EMPRENDRE EN CLAU DE COMPETÈNCIES LES BASES D’UN PROJECTE EMPRENEDOR FACTORS D’ EMPRENABILITAT AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES EMPRENEDORES ELEMENTS CLAU DEL PROJECTE EMPRENEDOR

3 QUINS REPTES DE L’ENTORN PESTEL CAL AFRONTAR?
Disminució Poder adquisitiu Restricció sistema financer Augment velocitat esdeveniments Globalització Disminució serveis socials Disminució consum i Qualitat vida Proveïdors/es Intermediaris/es Competidors/es Productes substitutius Augment Atur Organitzacions en perill Stakeholders Generalització TIC Mercat (segmentació) Canvis legislatius Compradors/es Escassetat de Recursos Canvi climàtic Teixit econòmic i social malmès Flexibilitat mercats 3

4 EXISTEIXEN ALTERNATIVES AL MODEL ECONÒMIC IMPERANT?
ECONOMIA DEL BÉ COMÚ (Cristian Felber) Benestar de totes les persones i cura entorn ECONOMIA DEL CONEIXEMENT Creativitat i Innovació ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (Jhon Stuart Mill i Leon Walras S. XIX) Justícia social Emprenedoria Social EMPRESES DEL PROCOMÚ (Elinor Östrom) Gestió de recursos compartits i beneficis col·lectius COMUNITATS EN TRANSICIÓ (Totnes, Regne Unit) Autosuficiència alimentària i energètica

5 COM PODEM ENCAIXAR EN AQUEST ENTORN? Organitzacions en xarxa
Econòmic Organitzacions en xarxa Entorn Polític Entorn Sociocultural OBJECTIUS ESTRATÈGIA LÍNIES ACTUACIÓ LÍNIES ACTUACIÓ MISSIÓ · VISIÓ VALORS Entorn Tecnològic Entorn Legal Entorn Ecològic 5

6 QUÈ PODEM FER LES PERSONES EN EL FUTUR?
OCUPAR-NOS ? TREBALLAR ? Activitats lúdiques Activitats culturals Pràctiques Voluntariat Activitats socials (xarxes personals...) Activitats de formació Activitats esportives (…) Activitat laboral Activitat Intraemprenedora Iniciatives emprenedores ÀMBITS INFORMALS ÀMBITS FORMALS

7 QUÈ PODEN FER LES ORGANITZACIONS EN EL FUTUR?
CAPACITAT DE DONAR RESPOSTA ALS CANVIS ADAPTABILITAT CAPACITAT DE MILLORA CONTÍNUA GENERAR VALOR (AFEGIT) CAPACITAT DE DIFERENCIACIÓ CREATIVITAT I INNOVACIÓ CAPACITAT DE CREAR VALOR PER TOTA LA SOCIETAT RESPONSABILITAT SOCIAL CAPACITAT DE CREAR VALOR DINS L’ORGANITZACIÓ GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I DEL TALENT CAPACITAT DE RACIONALITZAR ELS RECURSOS ESTRATÈGICS COOPERACIÓ I TREBALL EN XARXA

8 COM PODEM COOPERAR LES ORGANITZACIONS I LES PERSONES?
EMPRENEDORS/ES TREBALLADORS/ES INTRAEMPRENEDORS/ES EQUIP HUMÀ EMPRENEDOR EMPRENEDORS/ES EQUIP HUMÀ INTEREMPRENEDOR EQUIP HUMÀ EN XARXA El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0.

9 QUIN HA DE SER EL MARC DE LA COOPERACIÓ?
Organització jeràrquica Organització funcional Organització natural i orgànica Organització creativa i innovadora

10 COM HEM DE GESTIONAR L’EQUIP HUMÀ?
Lideratge autoritari Projecte individualista Direcció per funcions i/o objectius Lideratge democràtic Projecte compartit Direcció per competències El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0.

11 50% 50% PERFIL EMPRENEDOR IDEA DE NEGOCI
2FACTORS DE VIABILITAT D’UNA ORGANITZACIÓ PERFIL EMPRENEDOR IDEA DE NEGOCI FACTORS DE L’ EMPRENABILITAT CREATIVITAT I INNOVACIÓ ESTRATÈGIA MISSIÓ, VISIÓ VALORS RECURSOS ESTRATÈGICS LES BASES D’UN PROJECTE EMPRESARIAL 50% 50% FACTORS ESTRUCTURALS FACTORS PERSONALS FACTORS COMPETENCIALS

12 BASES D’UN PROJECTE EMPRENEDOR
QUIN ÉS EL CONTEXT ON EM SITUARÉ? Què em demana l’entorn PESTEL? QUÈ VULL? Què em motiva a crear la meva empresa? QUÈ NECESSITO? Quines competències necessito tenir per crear una empresa? Quins altres factors he millorar? QUÈ PUC i VULL POSAR EN JOC? Quin temps i recursos podré i voldré dedicar a crear i gestionar una empresa? QUÈ TINC? Quines competències disposo i en quin nivell? Quina factors personals i estructurals tinc? ON VULL ARRIBAR? He definit el meu objectiu empresarial? El meu objectiu empresarial és coherent amb el personal i professional? De quina manera assoliré els meus objectius? El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0. 12

13 TAULA DE L’EMPRENABILITAT
FACTORS ESTRUCTURALS PERSONALS COMPETENCIALS Factors econòmics, polítics i socials externs Situació del sector empresarial en relació a les persones emprenedores Conjuntura de l’economia i del sector empresarial Polítiques econòmiques i socials Infraestructura econòmica i social Factors de discriminació Trajectòria professional formal i informal (ocult) i posicionament professional envers el sector o activitat Trajectòria formativa formal i informal Situació socioeconòmica Nivell sociocultural Sistema de creences Situació familiar (rol exercit) Altres factors (edat, estat de salut, discapacitat, gènere, etc). COMPETÈNCIES TÈCNIQUES Competències del perfil professional i empresarial COMPETÈNCIES DE BASE Determinades per l’entorn sociocultural. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS Competències de diagnòstic Competències relacionals Competències d’afrontament BASES D’UN PROJECTE EMPRESARIAL Es milloren mitjançant decisions polítiques i/o canvis econòmics Es milloren amb aprenentatges formatius, laborals, experiències personals, recursos socials i accions d’ assessorament al procés de creació de l’empresa

14 FACTORS PERSONALS: SISTEMA DE CREENCES
Influeixen de manera directa o indirecta en la potenciació o limitació de les nostres iniciatives És una concepció social, que assumim com a pròpia en més o menys nivell És un dels factors més difícil de modificar perquè es construeix des que naixem i durant tot el procés de socialització Els valors en ajuden a entendre els nostres comportaments i l’ actitud que prenem envers diferents situacions o processos, com l’emprenedoria i l’ empresa.

15 Les principals creences limitadores
Manifestar un talent especial en algun àmbit L’ emprenedora o empresària neix o es fa? El fracàs com a font d’aprenentatge Tendir a la seguretat i no sortir de la nostra zona de confort Evitar situacions estressants La por al fracàs Allunyar-nos dels nostres propis objectius i del concepte d’èxit Individual. Excessiva orientació cap a l’objectiu final El concepte d’èxit L’emprenedor/a i empresari/a de referència Cultura empresarial masclista (autoritària, jeràrquica, poc cooperativa) Relacionar l’emprenedoria amb una iniciativa econòmica L’ enfocament de l’emprenedoria

16 FACTORS COMPETENCIALS: AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EMPRENEDORES
Entendre el CONCEPTE DE COMPETÈNCIA professional i empresarial Què vol dir ser competent? Quines competències tinc? En quin nivell les tinc? Obtenir el CAPITAL COMPETENCIAL PROPI Quines competències té la persona emprenedora d’èxit? Conèixer el PERFIL EMPRENEDOR DE REFERÈNCIA Fer el CONTRAST entre les pròpies competències i les del perfil de referència i dissenyar un PLA DE MILLORA de competències emprenedores Com puc millorar i/o adquirir les competències emprenedores ?

17 PAS 1. QUÈ VOL DIR SER COMPETENT?
El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0.

18 COMPETÈNCIES TÈCNICO PROFESSIONALS/EMPRESARIALS
La metodologia que es presenta en aquest treball és una adaptació del Model de Gestió de Competències professional proposat per l' ISFOL , Instituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, Roma (Itàlia); que a la vegada, va adaptar la Fundació Surt, a través de Claus Tutorials guia per a l’acompanyament i el suport tutorial, Colomer, M.; Palacín, I.; Rubio, F.; (Barcelona. 2008). Conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds que necessita una persona per desenvolupar una activitat professional o empresarial. Són recursos que adquirim a través de la formació, l’experiència professional o empresarial, l’experiència de vida familiar i social. Es posen en joc en cada situació formal o informal (professional, empresarial, laboral, familiar, personal, social, etc.) i les millorem a traves del procés de transferència entre els diferents àmbits. COMPETÈNCIES TÈCNICO PROFESSIONALS/EMPRESARIALS Conjunt de coneixements i tècniques necessàries per desenvolupar una activitat determinada (laboral, professional i/o empresarial) COMPETÈNCIES DE BASE Coneixements bàsics reconeguts com a prerequisits necessaris per a afavorir l’accés a un sector i/o mercat (laboral i/o empresarial) COMPETÈNCIES TRANSVERSALS Conjunt de capacitats, habilitats, aptituds i actituds que posem en joc en els diferents àmbits

19 INTERRELACIÓ DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0.

20 LA CONSTRUCCIÓ DE LA COMPETÈNCIA
INDENTIFICAR TRANSFERIR MILLORAR ADQUIRIR EXPERIMENTAR ÀMBITS INFORMALS ÀMBITS FORMALS El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0. 20

21 QUÈ VOL DIR SER COMPETENT?
Disposar dels coneixements, habilitats, aptituds i actituds necessàries per crear i gestionar una empresa. Disposar de les competències amb un nivell suficient en funció del sector, del tipus d’empresa etc. Reconèixer les competències necessàries i suficients envers l’activitat professional objecte de l’empresa i a demés, de l’activitat que requereix gestionar una empresa

22 PAS 2. SÓC COMPETENT? Identificar les CAPACITATS I ELS RECURSOS PERSONALS i PROFESSIONALS per exercir de manera eficaç i eficient les funcions com a persona emprenedora i empresària d’èxit. Fer EMERGIR I VALORAR ELS APRENENTATGES FORMALS I NO FORMALS, especialment els relacionats amb l’àmbit laboral, social i familiar.

23 Identificar el PERFIL EMPRENEDOR DE REFERÈNCIA
Contrastar EL NOSTRE CAPITAL COMPETENCIAL en clau de competències amb el perfil emprenedor de referència. Extraure el nostre PERFIL EMPRENEDOR amb un PLA DE MILLORA de les competències que necessitem adquirir o millorar.

24 PAS 3. QUINES COMPETÈNCIES NECESSITO?
Identificar el PERFIL EMPRENEDOR DE REFERÈNCIA Contrastar EL NOSTRE CAPITAL COMPETENCIAL en clau de competències amb el perfil emprenedor de referència. Extraure el nostre PERFIL EMPRENEDOR amb un PLA DE MILLORA de les competències que necessitem adquirir o millorar.

25 Coneixements reconeguts en un determinat context
COMPETÈNCIES TÈCNIQUES DE BASE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS D’ESTRUCTURA (EMPRESA) Conjunt de coneixements i tècniques necessàries per dur a terme la direcció estratègica de l’empresa. Coneixements reconeguts en un determinat context econòmic com a requisits de funcionament empresarial. Competències d’activitat (professionals) aplicades a l’exercici de la direcció estratègica i operativa de l’empresa. Les característiques i tipologia del projecte o empresa (dimensió, recursos, activitat, sector, etc) Rol (funcions i responsabilitat) exercit dintre de l'empresa. Exigències de l’entorn PESTEL COMPETÈNCIES D’ACTIVITAT (PROFESSIONALS) Conjunt de coneixements i tècniques necessàries per al desenvolupament d'una determinada activitat, objecte del projecte empresarial sociocultural com a requisits de funcionament social. Conjunt de capacitats, hàbits i actituds que interactuen per donar resposta a les situacions que origini l’activitat objecte de l’empresa. Dividides en tres subgrups: d'identificació, de relació i d'afrontament. El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0. 25

26 El PERFIL EMPRENEDOR DE REFERÈNCIA
COMPETÈNCIES TÈCNIQUES DE BASE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS ESTRUCTURALS EMPRESA (C. Empresarials) Coneixements econòmics i financers. Coneixements en direcció estratègica. Coneixement dels recursos estratègics (informació, xarxes de relacions, econòmics i financers). Coneixements de gestió de les principals àrees operatives d'una empresa. Conèixer i utilitzar eines de gestió empresarial. Conèixer el marc legal i normatiu. Altres coneixements i tècniques relacionats amb l’àmbit de la gestió empresarial. Com per exemple, els models de gestió per competències Coneixement general del context empresarial. Coneixement de l'entorn PESTEL Conèixer i saber utilitzar els recursos de l’entorn en matèria de creació i gestió d’empreses. Informàtica en el nivell adequat per utilitzar les eines de gestió empresarial. Conèixer altres idiomes per cercar informació a altres països, importar, exportar etc. Altres competències de base exigides per la pròpia activitat empresarial. Competències professionals aplicades al context emprenedor i/o empresarial en el nivell exigit per: Les característiques i tipologia del projecte o empresa (dimensió, recursos, activitat, sector, etc) Pel rol (funcions i responsabilitat) exercit dintre de l'empresa. Exigències de l’entorn PESTEL El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0. 26

27 COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
TÈCNIQUES DE BASE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS ESPECÍFIQUES ACTIVITAT (C. Professionals) Coneixements i tècniques entorn l’activitat a realitzar. Coneixements i tècniques de les tasques relacionades amb l’activitat. Altres coneixements i tècniques que disposem. ESPECÍFIQUES ACTIVITAT (C. Professionals) Nivell adequat de lectura i escriptura. Nivell adequat de càlcul funcional. Informàtica a nivell d'usuari. Conèixer i utilitzar correctament les dues llengües cooficials al territori de Catalunya (situant l’empresa a Catalunya). Altres competències de base exigides per la pròpia activitat. C. DIAGNÒSTIC Identificació i valoració pròpies capacitats Disposició a l’aprenentatge Situar-se en el context C. RELACIÓ Comunicació Relació Interpersonal Treball en equip i lideratge C. AFRONTAMENT Responsabilitat Adaptabilitat Organització Negociació Gestió situacions estrès Gestió de les emocions Autonomia i iniciativa Creativitat i innovació Visió estratègica El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0. 27

28 PAS 4. COM PUC MILLORAR LES COMPETÈNCIES?
Entrenar Formar-se Experimentar Investigar

29 MAPA COMPETENCIAL MAPA DE COMPETÈNCIES: FORTES
EVIDÈNCIES ASPECTES DE VALOR ESTRATÈGIES DE TRANSFERÈNCIA C. TÈCNIQUES C. DE BASE C. TRANSVERSALS En quines situacions pots veure que poses en joc aquestes competències Quins aspectes positius t’aporten aquestes competències fortes. Què et permeten fer. Quan, on, com pots aplicar aquestes competències per a treure’n el màxim profit. MAPA COMPETENCIAL Font: Colomer, M i Fló, A. Proposta Metodològica d'inserció laboral per a joves. Elaborada per ECAS (Barcelona. 2009) Perfil emprenedor requerit MAPA DE COMPETÈNCIES A MILLORAR EVIDÈNCIES ASPECTES DE VALOR ESTRATÈGIES DE TRANSFERÈNCIA C. TÈCNIQUES C. DE BASE C. TRANSVERSALS En quines situacions pots veure que aquestes competències no les poses en joc com seria recomanable Quins aspectes concrets d’aquests punts febles es poden millorar Què pots fer per a millorar aquests punts febles que has detectat.

30 FORMACIÓ ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS REGLADA I NO REGLADA
PLA DE MILLORA COMPETENCIAL FORMACIÓ REGLADA I NO REGLADA ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS Xarxes personals Associacions Activitats culturals, esportives… SUPORT I ACOMPANYAMENT MENTORING ASSESSORAMENT COACHING PRÀCTIQUES INTERCANVIS XARXES PROFESSIONALS ESTADES I VISITES VIATGES INTRAEMPRENDRE NOVES SITUACIONS, FUNCIONS, PROJECTES, DEPARTAMENTS El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0. 30

31 Posada en marxa Consolidació Creixement
CONSTRUCCIÓ D’UN PROJECTE EN CLAU DE COMPETÈNCIES IDENTIFICACIÓ PLA DE MILLORA Què vull? Quin és el Context? EXPERIMENTACIO ENTRENAMENT FORMACIÓ PREPARACIÓ El perfil Emprenedor: Avaluació de Competències Què tinc? Què necessito? Quins objectius? RECERCA RECURSOS investigació ANÀLISI XARXA Posada en marxa Què poso en joc? ANÀLISI FACTORS EMPRENABILITAT ELABORACIÓ PROJECTE EMPRESARIAL Factors Estructurals F. Polítics F. Econòmics F.Socio Culturals F. Tecnològics F. Legals F. Ecològics Factors Personals Trajectòria Professional I formativa Situació socio- Econòmica Rol familiar S. Creences Altres Factors Competencials Professionals I Empresarials (Activitat I Estructurals) Tècniques Bàsiques Transversals Part estratègica Part operativa Consolidació Creixement Pla de màrqueting MISSIÓ VISIÓ VALORS MACRO ENTORN Àrea Direcció À. Finances OBJECTIUS A. Equip Humà MICRO ENTORN A. Producció Resta àrees Dossier Bases Projecte Empresarial Pla d’ Empresa (Guió) El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0. 31

32 ELEMENTS CLAU DE LA IDEA DE NEGOCI: CREATIVITAT I INNOVACIÓ
Capacitat humana Eina de la innovació Aplicable a tots els sectors Implica risc Camí d’aprenentatge Crear amb l‘ intel·lecte o la fantasia idees que introdueixin alguna novetat en el nostre projecte empresarial. Entrenament adequat Cervell molt operatiu Entorn motivador i certa pressió Pocs obstacles Cervell social Existeixen factors estructurals, personals i competencials de les persones que ho possibiliten i també una sèrie de factors i valors en l’empresa. Diferenciació i competitivitat Sobreviure a la pressió entorn Diana públic objectiu Avançar-nos als canvis entorn Necessitat de partir i seguir tenint idees originals que aportin valor afegit en un entorn competitiu i canviant. 32

33 ELEMENTS CLAU DE LA IDEA DE NEGOCI: L’ESTRATÈGIA
En què ens convertirem ? Posicionar-nos al mercat Alinear l’equip humà a l’organització No dispersar els recursos Assolir els objectius eficientment i eficaç Prendre decisions coherents 33 33

34 ELEMENTS CLAU DE LA IDEA DE NEGOCI: ELS RECURSOS ESTRATÈGICS
ECONÒMICS RECURSOS MATERIALS INFORMACIÓ CONEIXEMENT I TALENT 34 34

35 EL CAMÍ D’ EMPRENDRE EN CLAU DE COMPETÈNCIES
Creació Creació Consolidació Creació Visió Missió Consolidació Consolidació Creixement Creixement Anàlisi Consolidació Gestació Anàlisi Anàlisi Anàlisi Sortida trajectòria personal professional bases projecte Gestació Gestació Gestació Anàlisi El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0. 35

36 2. MATERIAL DE REFERÈNCIA:
Zaragoza, M. (2012). Emprendre en Clau de Competències: El perfil emprenedor. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Zaragoza, M, Colomé, M. (2012). Competències Directives. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Colomer, M.; Palacín, I.; Rubio, F. (2008). Claus tutorials, guia per a l’acompanyament i el suport tutorial. Barcelona. Surt. (2003) Astrolabius. Estudio de las competencias clave para la empleabilidad. Barcelona ( Colomé, M. (2010) Diccionari normatiu de competències transversals clau per a l'ocupabilitat de joves. Ecas. Barcelona. Alles, M. ( a ed.) Gestión por competencias. El diccionario. Ed. Granica. Buenos Aires. Diccionari de competències de Martha Alles: Alles, M. (2006) Selección por competencias. Ed. Granica. Buenos Aires. Alles, M. (2002) Desempeño por competencias. Evaluación de 360º. Ed. Granica. Buenos Aires. Alles, M. (2008) Desarrollo del talento humano. Basado en competencias. Ed Granica. Buenos Aire Zaragoza, M.; Torres, E.; Saragossa, A. (2009). Proposta sobre Factors d’ Emprenabilitat: Avaluació de Competències Emprenedores. Projecte cofinançat per la Fundació Surt i la Subdirecció General d’ Economia Cooperativa i Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya. Zaragoza, M.; Torres, E.; Saragossa, A. (2009). Proposta Avaluació de competències empresarials: Projecte d’acció i recerca. Projecte cofinançat per la Fundació Surt i la Subdirecció General d’ Economia Cooperativa i Creació d’Empreses de la Generalitat de Catalunya. Zaragoza, M.; Torres, E.; Saragossa, A. (2009). Identificació i potenciació del Talent Directiu i Emprenedor. Projecte cofinançat per la Fundació Surt i el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 36

37 GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ Marta Zaragoza Domingo
El contingut d’aquests materials elaborats per Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, s.c.p està sota la llicència de Creative Commons Attribution 3.0. 37


Descargar ppt "EMPRENDRE EN CLAU DE COMPETÈNCIES EL PERFIL EMPRENEDOR"

Presentaciones similares


Anuncios Google