La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib)

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib)"— Transcripción de la presentación:

1 Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib)

2 Presentació: 1.Objectius de l’estadística pública. 2.L’estadística pública: a)Virtuts i deficiències de l’estadística estatal. b) Necessitat d’un sistema estadístic autonòmic. 3.Estructura del Sestib: a) L’IBESTAT. b) Les unitats estadístiques. c) La Comissió Assessora i la Comissió Interdepartamental. 4.Instruments per ordenar l’estadística pública: a) Els plans quadriennals. b) Els programes anuals. Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib)

3 1) Finalitat de l’estadística pública: Conèixer la realitat que ens envolta de manera objectiva per: 1.Possibilitar als agents públics i privats dissenyar les seves actuacions d’acord amb les demandes de la societat. 2.Avaluar correctament els resultats obtinguts. 3.Activar el principi de transparència que ha de caracteritzar a tota societat democràtica. Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib)

4 Marc competencial: Ve definit per: a) Els tractats de la Unió Europea Que atorguen a la Comissió, Eurostat i al BCE la capacitat de definir les estadístiques que s’han de dur a terme pels estats membres b) La Constitució espanyola (art. 149.31) L’Estat té competència exclusiva en estadística per a finalitats estatals. c) L’Estatut d’autonomia (art. 30.32) La Comunitat Autònoma té competència exclusiva en estadística d’interès autonòmic i per ordenar el seu sistema estadístic. MARC DUAL ESTAT – CCAA

5 Els sistemes estadístics espanyol i europeu: Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib) ESTADÍSTIQUES ESTATALS ESTADÍSTIQUES EUROPEES INE Ministeris C.G.P. Judicial Banc d’Espanya Eurostat Comissió Europea Banc Central Europeu ESTADÍSTIQUES INTERNACIONALS ONU, OCDE, Fons Monetari Internacional, etc. ESTADÍSTIQUES INTERNACIONALS ONU, OCDE, Fons Monetari Internacional, etc. UNITATS INFORMANTS Enquestes a ciutadania i empreses Registres administratius: de competència de l’Estat i de les CCAA Altres

6 2) Virtuts i mancances de l’estadística estatal: Virtuts: Comparabilitat autonòmica, nacional i internacional Amplitud temàtica i temporal Mancances: Desagregació territorial a nivell insular, municipal, etc. gairebé inexistent (o amb poca significació de la dada) Tractament de variables globals que no contemplen les especificitats territorials Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib)

7 La necessitat d’un sistema estadístic balear Per què? 1.Per produir productes propis inexistents en altres àmbits 2.Per possibilitar l’obtenció d’un plus d’informació ( desagregació territorial, variables específiques d’altres estadístiques existents) 3.Per obtenir a “cost zero” les dades estadístiques que genera el conjunt d’administracions públiques a Balears. En resum: Per donar resposta a la demanda d’informació més propera que altres àmbits no poden cobrir, optimitzant els recursos existents. Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib)

8 La necessitat d’un sistema estadístic balear Com? 1.Amb un institut autonòmic (IBESTAT) que tengui els coneixements i les eines tecnològiques per produir i gestionar les dades. 2.Amb la creació d’unitats estadístiques a les conselleries del Govern i als consells insulars. AQUESTA FASE JA S’ESTÀ DUENT A TERME Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib)

9 3) Estructura del SESTIB: IBESTAT Unitats estadístiques Òrgans de participació –Comissió Assessora d’Estadística –Consell Rector de l’IBESTAT –Comissió Interdepartamental d’Estadística Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib)

10 L’IBESTAT Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib) 1.Executa les operacions estadístiques que li encomanen directament els plans quadriennals i els programes anuals, i en fa la corresponent difusió al seu web. 2.Coordina les unitats estadístiques i du a terme la confecció de les propostes de plans i programes estadístics. 3.Dóna suport tècnic i metodològics a les distintes unitats estadístiques. 4.Coopera amb l’INE i altres entitats per a l’elaboració d’estadístiques oficials pròpies i estatals.

11 Les unitats estadístiques Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib) 1.Executen les estadístiques que els plans i els programes assignen a cada conselleria o consell insular (la majoria són explotacions estadístiques de registres administratius). 2.Estan compostes per un coordinador i un equip que integra a tots els responsables de cada una de les operacions (encomanades a les seves direccions generals, secretaria general o entitats públiques vinculades). 3.Les unitats estadístiques són autònomes i la seva relació amb l’IBESTAT es du a terme de manera bilateral o a través de la Comissió Interdepartamental d’Estadística.

12 Òrgans de participació Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib) 1.Comissió Interdepartamental: coordinació tècnica de les unitats estadístiques i l’IBESTAT 2.Consell Rector: coordinació institucional i d’establiment de les directrius de funcionament de l’IBESTAT 3.Comissió Assessora d’Estadística: interlocució amb la societat civil

13 Estructura del sistema estadístic balear Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib) Comissió Assessora d’Estadística (Participació societat civil i institucional) Comissió Interdepartamental d’Estadística (Coordinació dels tècnics del Sestib) Consell RectorDirecció Producció Estadística Àrees que integren l’Institut Difusió Estadística Assistència Tècnica (Informàtica) Coordinació Sestib i Pla. Serveis Generals Unitats est. dels consells insulars (4) En fase de constitució Unitats est. dels consells insulars (4) En fase de constitució Unitats est. de les conselleries del Govern (7) Ja constituïdes Unitats est. de les conselleries del Govern (7) Ja constituïdes Vicepresident DG Economia Representants: -Conselleries -Consells insulars Vicepresident DG Economia Representants: -Conselleries -Consells insulars Vicepresident DG Economia Representants: -Conselleries (2) -Consells insulars -Municipis -Patronal -Sindicats -Universitat -Persones reconegut prestigi Vicepresident DG Economia Representants: -Conselleries (2) -Consells insulars -Municipis -Patronal -Sindicats -Universitat -Persones reconegut prestigi

14 Els sistema estadístic balear (Producció i difusió) Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib) UNITATS INFORMANTS ÒRGAN CENTRAL D’ESTADÍSTICA DE LA CAIB 39 operacions: Elaboració de productes propis Explotació de les microdades d’altres entitats Directoris Productes de síntesi (comptes, anuaris, etc.) Etc. ÒRGAN CENTRAL D’ESTADÍSTICA DE LA CAIB 39 operacions: Elaboració de productes propis Explotació de les microdades d’altres entitats Directoris Productes de síntesi (comptes, anuaris, etc.) Etc. INE Microdades enquestes, censos, MNP, Etc. UNITATS ESTADÍSTIQUES GOVERN I CONSELLS 124 operacions: Explotació de registres administratius (92) Directoris Etc. UNITATS ESTADÍSTIQUES GOVERN I CONSELLS 124 operacions: Explotació de registres administratius (92) Directoris Etc. D I F U S I Ó W E B Etc. D I F U S I Ó W E B Etc. Enquestes a ciutadania i empreses Registres administratius Dades Ministeris

15 4) Instruments per ordenar l’estadística pública: Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib) 1.Inventaris d’activitats estadístiques. Relació anual de totes les actuacions de l’administració de caire estadístic detallant-ne les seves característiques. 2.Plans quadriennals d’estadística. Relació oficial de les estadístiques pròpies de la Comunitat Autònoma que s’han de dur a terme (Decret del Govern). 3.Programes anuals d’estadística. Relació detallada de les estadístiques del Pla que s’han d’executar durant l’any de referència, indicant les seves característiques metodològiques (Acord de Consell de Govern).

16 Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib) Gràcies per la vostra atenció


Descargar ppt "Introducció al Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib)"

Presentaciones similares


Anuncios Google