La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Imperfect and preterite

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Imperfect and preterite"— Transcripción de la presentación:

1 Imperfect and preterite

2 Imperfect ER/IR ía ías íamos ían AR aba abas ábamos aban

3 Imperfect: Irregular Ir iba ibas íbamos iban Ser era eras éramos eran
Ver veía veías veíamos veían

4 Preterite: Regular endings
é aste ó amos aron ER/IR í iste imos ieron

5 Preterite: car, gar, zar verbs
Only change in the yo form -Car: Sacar CQu Saqué Sacaste Sacó Sacamos Sacaron -Gar: Jugar GGu Jugué Jugaste Jugó Jugamos Jugaron -Zar: Empezar ZC Empecé Empezaste Empezó Empezamos Empezaron

6 Preterite: iy Verbs that end –eer, aer Change in the 3rd person Leer
Leíste Leyó Leímos Leyeron Caer: to fall Caí Caíste Cayó Caímos Cayeron Poseer: to possess Poseí Poseíste Poseyó Poseímos Poseyeron

7 Preterite: stem-changing verbs
3 rules: Only change in 3rd person Only –ir verbs stem-change, not –ar or –er Only change to the first letter (oue in the present, in the preterite it changes ou) Dormir: to sleep Dormí Dormiste Durmió Dormimos Durmieron Pedir: to order, to ask for (ei) Pedí Pediste Pidió Pedimos Pidieron

8 Preterite: irregulars
Ir: fui, fuiste, fue, fuimos, fueron Ser: fui, fuiste, fue, fuimos, fueron Ver: Vi, viste, vio, vimos, vieron Dar: di, diste, dio, dimos, dieron Poner: puse, pusiste, puso, pusimos, pusieron Poder: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudieron Estar: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvieron Tener: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvieron Andar: anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvieron Querer: quise, quisiste, quiso, quisimos, quisieron Hacer: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicieron Saber: supe, supiste, supo, supimos, supieron Decir: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijeron Venir: vine, viniste, vino, vinimos, vinieron


Descargar ppt "Imperfect and preterite"

Presentaciones similares


Anuncios Google