La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Medikuntza eta Odontologia Fakultateko Ikasleen Kontseilua Consejo de Estudiantes de la Facultad de Medicina y Odontología.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Medikuntza eta Odontologia Fakultateko Ikasleen Kontseilua Consejo de Estudiantes de la Facultad de Medicina y Odontología."— Transcripción de la presentación:

1 Medikuntza eta Odontologia Fakultateko Ikasleen Kontseilua Consejo de Estudiantes de la Facultad de Medicina y Odontología

2 Asociación de Estudiantes de Medicina / Medikuntzako Ikasleen Batzarra

3 Oraingo kreditu sistema – Enborrezkoak: derrigorrezko ikasgaiak (1X10) – Hautazkoak (24): bigarren eta hirugarren mailan. – Aukera askekoak (52): ikasle ordezkaritza, kirol, hizkuntza eta bestelako jarduerengatik

4 Sistema de créditos actual – Troncales: asignaturas obligatorias – Optatitvas (24): asignaturas a elegir en segundo y tercero – Libre elección (52): por actividades de representación estudiantil, deporte, idiomas, etc.

5 Lehenengo mailako enborrezko irakasgaiak – Urterokoak: Giza Anatomia eta Enbriologia I ebaluazio finala Biologia Zelularra ebaluazio jarraia Biokimika ebaluazio jarraia – Lauhilabetekoak Biofisika (1.) Bioestadistika (1.) Medikuntzaren historia (1.) Genetika (2.) Fisiologia Orokorra (2.) Epidemiologia (2.)

6 Asignaturas troncales de primer curso – Anuales: Anatomía y Embriología Humana I evaluación final Biología Celular evaluación continua Bioquímica evaluación continua – Lauhilabetekoak Biofísica (1.) Bioestadística (1.) Historia de la medicina (1.) Genética (2.) Fisiología General (2.) Epidemiología (2.)

7 Ebaluaketa motak – Finala Ikasturte amaieran azterketa bakarra Urterokoetan lauhilabeteko bukaeran azterketa bat egon daiteke % gehiengoa edo guztia azterketaren notak – Jarraia (ECTS) Azterketa 2 (BZ) edo 3 (BK) Teoria eta praktikaren bereizirik ebaluatzen dira Aurkezpenak, lanak % Azterketa txikiak

8 Tipos de evaluación – Final Un único examen al finalizar la asignatura En las anuales puede haber un examen al final del cuatrimestre Todo o el mayor % se lo lleva el examen – Continua (ECTS) 2 (BC) o 3 (BQ) exámenes Evaluación diferenciada entre teoría y práctica Presentaciones, trabajos, ejercicios % Exámenes pequeños

9 Campus virtual – MOODLE: http://moodle.ehu.es/moodle/http://moodle.ehu.es/moodle/ – EKASI: http://ekasi.ehu.es/http://ekasi.ehu.es/ – ZAINDEGIA/CONSIGNA http://consigna.ehu.es/http://consigna.ehu.es/

10 Ordutegiak / Horarios – (EUS) http://www.medikuntza-odontologia.ehu.es/p247-home/eu/ Ikasketak: Medikuntza Lehenengo zikloa: ordutegiak > 32/31 taldea – (CAS) http://www.medikuntza-odontologia.ehu.es/p247-home/es/ Estudios: Medicina Primer ciclo: horarios > grupo 01/02 PA = prácticas en el aula PL = prácticas en el laboratorio [Mon] = monitores

11 Taldeak eta Ordutegiak – Euskaraz bi talde daude 31 eta 32 – Taldez edo hizkuntzaz aldatzeko idazkaritzan eskatu behar da – Praktika taldez aldatzeko zeuen irakasleei eskatu behar diezue – Ordutegi aldaketak egiteko talde OSOAREN oniritzia behar da eta ordezkariak helarazi behar dio irakasleari – Irakasleak ez dago ordutegi aldaketak onartzera beharturik – Irakasleak ala eskatuz gero ikasle guztien sinadura guztiak bildu beharko dira – Egutegiko azterketen datak ezin dira INOLA ERE aldatu*

12 Grupos y horarios – Existen dos grupos en castellano 01 y 02 – En caso de querer cambiarse de línea lingüística o grupo debéis solicitarlo en secretaría – En caso de querer cambiar de grupo de prácticas debéis solicitárselo al profesor correspondiente – Los cambios de horarios necesitan la aprobación de TODA la clase y ser comunicados por el Delegado de Grupo al profesor – El profesor no está obligado a aceptar los cambios de horario y puede exigir las firmas de todos los estudiantes para constatar que TODOS están de acuerdo – Las fechas de los exámenes del calendario no se pueden modificar bajo NINGUNA circunstancia*

13 Ikasleen Ordezkaritza – Ikasle ordezkaritzarako bi elkarte nagusi: AEM/MIB: Asociación de Estudiantes de Medicina / Medikuntzako Ikasleen Batzarra (CEEM) O.Be: Odontologo Berriak – Bestelako elkarteak AVIEM: Asociación Vasca de Intercambio de Estudiantes para la Cooperación Internacional MA: Medikuntzako Asanblada

14 Representación estudiantil – Asociación de representación estudiantil AEM/MIB: Asociación de Estudiantes de Medicina / Medikuntzako Ikasleen Batzarra (CEEM) O.Be: Odontologo Berriak – Otras asoaciaciones AVIEM: Asociación Vasca de Intercambio de Estudiantes para la Cooperación Internacional MA: Medikuntzako Asanblada

15 Asociación de Estudiantes de Medicina / Medikuntzako Ikasleen Batzarra – 1980 – Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina – Fund. Leire Rubio Benito del Valle Karmele Severino Ortiz Adrian Hugo Llorente Agingalde Nerea Ausín Morales Izaskun Calvo López – 2007-2009: pres. Nerea Ausín Morales – 9/12 ordezkari/representantes

16 Unibertsitateko ikasleen organoak – Ataleko Ikasleen Kontseilua (Leioa): taldeko ordezkariak + klaustro-kide + batzar-kide – Ikastegiko Ikasleen Kontseilua (Medikuntza eta Odontologia): 10 batzar-kide + 2 klaustro-kide – Kanpuseko Ikasleen Kontseilua (Bizkaia): ordezkari 1 – EHUko Ikasleen Kontseilua (zentrala): ordezkari 1

17 Órganos estudiantiles de la Universidad – Consejo de Estudiantes de Sección (Leioa): junteros + claustrales + delegados de grupo – Consejo de Estudiantes la Facultad (Medicina y Odontología) : 10 junteros + 2 claustrales – CdE de Campus (Bizkaia): 1 representante – Consejo de Estudiantes de la UPV (central): 1 representante

18 Ardurak / Responsabilidades – Ataleko Ikasleen Kontseilua / CE de Sección Ikasleen Jardunaldiak / Jornadas de Estudiantes Hitzaldiak, ikastaroak / Conferencias, cursillos Irakasleekin arazoak / Problemas con los profesores Instalazioak / Instalaciones – Fakultateko Ikasleen Kontseilua / CE de Facultad Beste erakundeetan ordezkariak aukeratu / representación en el resto de órganos estudiantiles Euskararen erabilera eta ikasgaien euskalduntzea Ikasleak ordezkatu ikastegian / representar a los estudiantes en la facultad

19 Ardurak / cargos – Pres.: Adrian H. Llorente – Vic. de odontología: Juncal Arjona Herrero – Vic. de medicina primer ciclo: Eduardo Varas Meis – Vic. de medicina segundo ciclo: Leire Rubio Benito del Valle – Secretaria/Idazkaria: Iraia Arteagoitia Colino – Tesorera/Diruzaina: Juncal Arjona Herrero – Pres. del CE de Cruces/Gurutzetako Ataleko I.K pres.: Nerea Ausín Morales – Pres. del CE de Txagorritxu/ko Ataleko I.K pres.: Raquel del Val González Ardurak / cargos – Pres.: Adrian H. Llorente – Vic. de odontología: Juncal Arjona Herrero – Vic. de medicina primer ciclo: Eduardo Varas Meis – Vic. de medicina segundo ciclo: Leire Rubio Benito del Valle – Secretaria/Idazkaria: Iraia Arteagoitia Colino – Tesorera/Diruzaina: Juncal Arjona Herrero – Pres. del CE de Cruces/Gurutzetako Ataleko I.K pres.: Nerea Ausín Morales – Pres. del CE de Txagorritxu/ko Ataleko I.K pres.: Raquel del Val González

20 Urteroko hauteskundeak / elecciones anuales – Ikastegiko batzarra / Junta de Facultad: – Unibertsitateko Klaustroa / Claustro Universitario

21 Asociación de Estudiantes de Medicina / Medikuntzako Ikasleen Batzarra

22 Goiko solairuan, idazkaritzatik gertu eta jantoki/ikasle gelaren ondoan Telefono zenbaki: 946012945 E-posta: medikuntzakoikasleak@gmail.com

23


Descargar ppt "Medikuntza eta Odontologia Fakultateko Ikasleen Kontseilua Consejo de Estudiantes de la Facultad de Medicina y Odontología."

Presentaciones similares


Anuncios Google