La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

TEMA 3. MARC PER A L’ESTUDI DE L’0RGANITZACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU

Presentaciones similares


Presentación del tema: "TEMA 3. MARC PER A L’ESTUDI DE L’0RGANITZACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU"— Transcripción de la presentación:

1 TEMA 3. MARC PER A L’ESTUDI DE L’0RGANITZACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU
Profesorado: Antonio Giner Gomis (coordinador) Vicente Carrasco Embuena José Antonio Corral Fuentes Aurora Fourcade López Marcos Jesús Iglesias Martínez Cristina Lapeña Pérez Inés Lozano Cabezas María Ángeles Martínez Ruiz Francisco Pastor Verdú Joaquín Ripoll Ferrándiz Pilar Tormo Jordá TEMA 3. MARC PER A L’ESTUDI DE L’0RGANITZACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU Organització i gestió en centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària

2 ORGANITZACIÓ CENTRE ESCOLAR
CONTINGUTS ORGANITZACIÓ CENTRE ESCOLAR Aspectes contextuals Dinàmica organitzativa Aspectes organitzatius

3 Aspectes contextuals CONTEXT GENERAL CONTEXT ESPECÍFIC
Política educativa (LODE, LOGSE, LOPEGCE, LOE...) Relacions de l’entorn social (família, barri, comunitat...) Legislació, normativa (Menjador, transport…) Relacions de l’entorn polític (ajuntament, associacions..) Aspectes administratius (matrícula, expedients...)

4 Aspectes organitzatius
Plantejaments institucionals Estructuració dels recursos humans Estructuració dels recursos materials VERTICAL (Òrgans de govern) HORITZONTAL (Òrgans de participació i control) ARQUITECTURA (Espais, il·luminació...) MOBILIARI I EQUIPAMENT (Tipologia, ordenació...) PEC, PCE, PGA, PRESUPOST… (Elaboració, aprovació, desplegament i avaluació)

5 Aspectes organizatius
Estructuració dels recursos funcionals Sistema relacional TEMPS (Calendari escolar, horaris...) PRESSUPOST ECONÒMIC (Ingressos, despeses...) PARTICIPACIÓ (Òrgans, processos...) COMUNICACIÓ PRESA DE DECISIONS CULTURA ESCOLAR CLIMA EDUCATIU

6 Dinàmica organitzativa
Planificació Distribució de tasques Actuació DELIMITACIÓ DE POLÍTIQUES (Variables d’anàlisi, models) DETECCIÓ DE NECESSITATS (Instruments, models) ELABORACIÓ DEL PLA (Elements, processos) ANÀLISI DE LLOCS (Utilitat, formes d’anàlisi) DELEGACIÓ (Conceptes, tipus, conseqüències...) TASQUES IMPLICADES (Guia, supervisió, motivació...) PERSONES IMPLICADES (Coordinadores, responsables...)

7 Dinàmica organitzativa
Coordinació Control, avaluació, innovació TIPUS (Vertical, horitzontal) ESTRATÈGIES (Submissió, consens...) INSTRUMENTS (Oberts, tancats, externs...) CRITERIS (Eficàcia, eficiència...) INEPRETACIONS (Control, innovació...)

8 BIBLIOGRAFÍA BOLÍVAR, A. (2000) Los centros escolares como organizaciones que aprenden. Promesas y realidades. Madrid: La Muralla. CANTÓN MAYO, I. (1996) La organización Escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona: Oikos-Tau. GARCÍA REQUENA, F. (1997) Organización escolar y gestión de centros educativos. Málaga: Aljibe. RAMO TRAVER, Z. y RODRIGUEZ CARREÑO, M. (1997) Guía de la organización de los colegios de Primaria y de las Escuelas Infantiles. Madrid: Escuela Española.


Descargar ppt "TEMA 3. MARC PER A L’ESTUDI DE L’0RGANITZACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU"

Presentaciones similares


Anuncios Google