La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

-SITUACIÓN GEOGRÁFICA: España como puente entre África y Europa. Aislamiento debido a que apenas afectó la última glaciación. Endemismos. -CONTRASTES CLIMÁTICOS:

Presentaciones similares


Presentación del tema: "-SITUACIÓN GEOGRÁFICA: España como puente entre África y Europa. Aislamiento debido a que apenas afectó la última glaciación. Endemismos. -CONTRASTES CLIMÁTICOS:"— Transcripción de la presentación:

1 -SITUACIÓN GEOGRÁFICA: España como puente entre África y Europa. Aislamiento debido a que apenas afectó la última glaciación. Endemismos. -CONTRASTES CLIMÁTICOS: Temperaturas (plantas megatermas, mesotermas, microtermas) y precipitaciones (plantas xerófilas, higrófilas). -RELIEVE: pisos de vegetación, solana y umbría, barlovento y sotavento. Clasificaciones de vegetación a partir de los pisos bioclimáticos. -SUELOS: Rocas silíceas: suelos ácidos (bajos en calcio; pH inferior a 7): plantas acidófilas y calcífugas. Rocas calcáreas: suelos neutros (pH igual a 7) o básicos (pH superior a 7): plantas neutrófilas y basófilas (= calcícolas). -FACTOR HUMANO: 20% de los bosques potenciales (vegetación clímax). Repoblaciones con eucaliptos y pinos. FACTORES

2 PLANTA XERÓFILA PLANTA XERÒFILA

3 DISTRIBUCIÓN DEL PALMITO Y DEL HAYA

4 CLISERIES

5 EUROSIBERIANOS:España verde Colino: Colinas (Encinas, costas,...) Montano:Montañas (Bosques caducifolios...) Alpino y subalpino: Alpino no hay bosque. Subalpino, si hay bosque (coníferas de montaña) MEDITERRÁNEOS: (sequía estival marcada, clima caluroso). Termomediterráneo: Zonas calientes, sequía aguda, y temperaturas altas. Mesomediterráneo: Zonas medio calientes, es el piso que más superficie ocupa. Supramediterráneo: Zonas con una sequía acusada. Crioromediterráneo y Oromediterráneo: Montañas de clima frío. Crioromediterráneo: cumbres de montaña en las que apenas hay vegetación. Oromediterráneo: Se caracteriza por ser zonas con fuertes oscilaciones térmicas con periodo de sequía. Rivas Martínez (1981)

6 DISTRIBUCIÓN DE LA SABINA ALBAR I DEL ALCORNOQUE

7 REGIONS BIOGEOGRÀFIQUES REGNE HOLÀRTIC REGIÓ EUROSIBERIANA REGIÓ MEDITERRÀNIA REGIÓ MACARONÈSICA PAISATGE ATLÀNTIC PAISATGE MEDITERRANI PAISATGE CANARI REGIÓ BOREOALPINA PAISATGE DE MUNTANYA

8 REGIONES BIOGEOGRÁFICAS REINO HOLÁRTICO REGIÓN EUROSIBERIANA REGIÓN MEDITERRÁNEA REGIÓN MACARONÉSICA PAISAJE ATLÁNTICO PAISAJE MEDITERRÁNEO PAISAJE CANARIO REGIÓN BOREOALPINA PAISAJE DE MONTAÑA

9

10

11 Espècie vegetal Regió Lletra del mapa Tipus de bosc Exigències quant a temperaturahumitatsòls Faig Eurosiber iana A caducifoli o temperat-oceànic o de frondoses tolera mal la calor i molt bé el fred (muntanya) gran humitat sòls calcaris i silicis, però prefereix els calcaris (Galícia no) Roure Eurosiber iana E caducifoli o temperat-oceànic o de frondoses no suporta estius calorosos. Menor tolerància al fred (en altures menors) exigeix menys humitat que el faig (en altures menors) Prefereix sòls silicis (excepte martinenc i menut) Alzina Mediterrà nia C Perennifoli o mediterrani o esclerofil·le Bastant estés: entre el nivell del mar i els 1.100 m d'altura resistent a la sequera (entre 300 i 2000 mm) tot tipus de sòls, però prefereix calcaris Surera Mediterrà nia B Perennifoli o mediterrani o esclerofil·le exigeix hiverns suaus major humitat que l'alzina (almenys 600 mm) sòls silicis (al sud-oest peninsular) Pi blanc Mediterrà nia D Perennifoli o mediterrani o esclerofil·le Sadapta a la calor però no suporta els hiverns molt rigorosos (entre la costa i els 1000 m d'altura). molt poc exigent en aigua (fins i tot a menys de 250 mm) adaptat als sòls calcaris i molt pobres Savina turífera Mediterrà nia F Perennifoli o mediterrani o esclerofil·le sadapta a clima continental Sadapta a la sequera prefereix sòls calcaris

12 Especie vegetal Región Letra del mapa Tipo de bosque Exigencias en cuanto a temperaturahumedadsuelos Haya Eurosiber iana A caducifolio o templado-oceánico o de frondosas tolera mal el calor y muy bien el frío (montaña) gran humedad Suelos calizos y silíceos, pero prefiere los calcáreos (Galicia no) Roble Eurosiber iana E caducifolio o templado-oceánico o de frondosas no soporta veranos calurosos. Menor tolerancia al frío (en alturas menores) exige menos humedad que el haya (en alturas menores) Prefiere suelos silíceos (excepto rebollo y quejigo) Encina Mediterrá nea C Perennifolio o mediterráneo o esclerófilo Bastante extendido: entre el nivel del mar i los 1.100 m de altura resistente a la sequía (entre 300 y 2000 mm) todo tipo de suelos, pero prefiere calcáreos Alcornoque Mediterrá nea B Perennifolio o mediterráneo o esclerófilo exige inviernos suaves mayor humedad que la encina (al menos 600 mm) suelos silíceos (suroeste peninsular) Pino Carrasco Mediterrá nea D Perennifolio o mediterráneo o esclerófilo Se adapta al calor pero no soporta los inviernos muy rigurosos (entre la costa y los 1000 m de altura). muy poco exigente en agua (incluso a menos de 250 mm) adaptado a los suelos calcáreos y muy pobres Sabina albar Mediterrá nea F Perennifolio o mediterráneo o esclerófilo Se adapta a clima continental Se adapta a la sequía prefiere suelos calcáreos

13 MatollRegió Tipus de bosc degradat amb el qual se li relaciona Característiques (plantes, sòls, densitat…) Landa Eurosiberiana caducifoli o temperat- oceànic o de frondoses densa vegetació de matoll, d'altura variable, i en la qual abunden el bruc [brezo], la gatosa europea [tojo] i la ginesta [retama]. De vegades pateix cremes per a convertir-la en pasturatges Màquia Mediterrània Perennifoli o mediterrani o esclerofil·le formació arbustiva densa, quasi impenetrable, de fins a dos metres d'altura, prefereix terrenys silicis i presenta matolls com lestepa [jara], el bruc [brezo], el llentiscle [lentisco] i la ginesta [retama]. Garriga Mediterrània Perennifoli o mediterrani o esclerofil·le matoll més obert format per arbustos i matolls de poca altura, com el timó [tomillo], romer [romero], etc. i prefereix sòls calcaris o margosos. Estepa Mediterrània Perennifoli o mediterrani o esclerofil·le en la zona semiàrida del sud-est, consta d'herbes baixes, entremesclades amb arbustos espinosos, baixos i discontinus (margalló [palmito], espí negre [espino negro], espartar, espàrrec…), que deixen al descobert sòls pobres.

14 MatorralRegión Tipo de bosque degradado con el que se le relaciona Características (plantas, suelos, densidad…) Landa Eurosiberiana caducifolio o templado-oceánico o de frondosas densa vegetación de matorral, de altura variable, y en la que abundan el brezo, el tojo y la retama. A veces sufre incendios para convertirla en pastizales Maquia Mediterránea Perennifolio o mediterráneo o esclerófilo formación arbustiva densa, casi impenetrable, de hasta dos metros de altura, prefiere terrenos silíceos y presenta matorrales como la jara, el brezo, el lentisco y la retama. Garriga Mediterránea Perennifolio o mediterráneo o esclerófilo matorral más abierto formado por arbustos y matorrales de poca altura, como el tomillo, romero, etc. y prefiere suelos calcáreos o margosos. Estepa Mediterránea Perennifolio o mediterráneo o esclerófilo en la zona semiárida del sureste, consta de hierbas bajas, entremezcladas con arbustos espinosos, bajos y discontinuos (palmito, espino negro, espartal, espárrago…), que dejan al descubierto suelos pobres.

15 g. En el mapa 2A (sobre la distribució de les precipitacions) apareixen tres punts. Indique a quin tipus de clima corresponen i descriga les seues formacions vegetals característiques. (PAU, juny de 2007)

16 Qüestió 3ª (3 punts) LA POSICIÓ (1) es troba en zona de clima oceànic i allí es podran trobar boscos caducifolis (amb abundància de faigs i roures) mesclats amb algunes altres espècies. També és lògic que hi trobem formacions arbustives (landes) i herbàcies (prats) allí on el bosc ha desaparegut. En LA POSICIÓ (2) és una zona de clima mediterrani continental amb estiu calorós i hivern fred (subaltiplà sud) i és lògic que hi trobem formacions vegetals compostes per espècies adaptades a la llarga sequera estival (fulla perenne i esclerofil·la). Poden ser boscos dalzina (o carrasques) o de pins (no sureres ni formacions de devesa en aquell lloc), o àrees amb matoll formant garrigues o màquies (no estepes). LA POSICIÓ (3) està al centre dels Pirineus i per tant ací la vegetació que es trobarà és la pròpia de la muntanya alpina o pirinenca. Hi destacarà lexistència de distints pisos de vegetació relacionats amb les distintes franges altitudinals que es cobreixen. Inclouen des de boscos perennifolis (alzines i pinedes) en les parts més baixes, fins a boscos de caducifolis (en zones més altes i humides) i coníferes (avets, pi negre i silvestre) en les parts més fredes. Per damunt apareixeran els prats alpins i després daquests pràcticament desapareixerà la vegetació (o quedarà reduïda a xicotetes comunitats de líquens i molses)

17 g. En el mapa 2A (sobre la distribución de las precipitaciones) aparecen tres puntos. Indique a qué tipo de clima corresponden y describa sus formaciones vegetales características. (PAU, junio de 2007)

18 Cuestión 3ª (3 puntos) LA POSICIÓN (1) se encuentra en zona de clima oceánico y allí se podrá encontrar bosques caducifolios (con abundancia de hayas y robles) mezclado con algunas otras especies. También es lógico que encontremos formaciones arbustivas (landas) y herbáceas (prados) allí donde el bosque ha desaparecido. En LA POSICIÓN (2) es una zona de clima mediterráneo continental con verano caluroso e invierno frío (submeseta sur) y lógico es que encontremos formaciones vegetales formadas por especies adaptadas a la larga sequía estival (hoja perenne y esclerófila). Pueden ser bosques de encina (o carrascas) o de pinos (no alcornoques ni formaciones de dehesa en ese lugar). O áreas con matorral formando garrigas o maquias (no estepas). LA POSICIÓN (3) se encuentra en el centro de los Pirineos y por tanto aquí la vegetación que se encontrará es la propia de la montaña alpina o pirenaica. En ella destacará la existencia de distintos pisos de vegetación relacionados con las distintas franjas altitudinales que se cubren. Incluyen desde bosques perennifolios (encinas y pinares) en las partes más bajas, a bosques de caducifolios (en zonas más altas y húmedas) y coníferas (abetos, pino negro y silvestre) en las partes más frías. Por encima aparecerán los prados alpinos y tras ellos prácticamente desaparecerá la vegetación (o quedará reducida a pequeñas comunidades de líquenes y musgos.


Descargar ppt "-SITUACIÓN GEOGRÁFICA: España como puente entre África y Europa. Aislamiento debido a que apenas afectó la última glaciación. Endemismos. -CONTRASTES CLIMÁTICOS:"

Presentaciones similares


Anuncios Google