La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Curs de Llenguatge Administratiu Valencià Juli Martínez Amorós

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Curs de Llenguatge Administratiu Valencià Juli Martínez Amorós"— Transcripción de la presentación:

1 Curs de Llenguatge Administratiu Valencià Juli Martínez Amorós
L’informe

2 L’informe. Definició Document administratiu que emet una opinió autoritzada, especialment de l’àmbit jurídic o tècnic, per tal de basar la resolució que, sobre un tema concret, ha de dictar l’òrgan administratiu competent.

3 L’informe. Característiques
L’informe no es genera d’ofici, sinó que ha de ser sol·licitat en el decurs d’un procediment administratiu. La composició de l’informe no és invariable, a causa de la gran quantitat d’elements que el componen. Tractament personal: primera persona del singular, tercera (si el fa un òrgan col·legiat) o primera del plural (si hi ha més d’un redactor). El càrrec de la persona que redacta només s’ha de fer constar en la signatura, no en l’interior del text.

4 L’informe. Tipus Preceptius: són exigits per la normativa legal.
Facultatius: són demanats per l’òrgan administratiu competent. Vinculants: determinen la decisió de l’òrgan. No vinculants: assessoren l’òrgan. Descriptius. Valoratius. Els informes habituals del procediment administratiu són facultatius i no vinculants. Tipus especials: Dictamen: informe descriptiu que conté valoracions i opinions de les persones que el redacten. Proposta de resolució: informe que emet una proposició quant a la decisió que hauria de prendre l’òrgan competent.

5 L’informe. Estructura. Model 1
Capçalera. Identificació: Núm. de l’expedient. Departament o persona que el sol·licita. Assumpte que analitza. Òrgan que l’emet, si escau. Cos de l’informe: INFORME: INFORME Que... / 1. EXPOSICIÓ DE FETS Que... / (...), 2. (...), etc. Que... / 3. FONAMENTS NORMATIUS Etc (...), 2. (...), etc. Conclusió (s’omet en els descriptius). Signatura: [òrgan / càrrec amb article / signatura / nom i cognoms] Datació. Annexos.

6 L’informe. Estructura. Model 2
Capçalera. Identificació: amb majúscules i negreta, reflecteix l’òrgan que emet l’informe i el motiu de què tracta: INFORME DE LA SECRETARIA DEL DEPT. SOBRE LES GESTIONS AMB... Cos de l’informe: els diversos punts es distribueixen en paràgrafs numerats. Conclusió (s’omet en els descriptius). Signatura: [òrgan / càrrec / signatura / nom i cognoms] Datació. Annexos.

7 L’informe. Fraseologia
Introducció al cos de l’informe: Després de seguir tots els tràmits que exigeix la normativa legal, el Servei de Publicacions emet el següent INFORME: Que... Que.... Després de tenir en compte les disposicions legals escaients... Conclusió de l’informe: Propose que... / Es proposa que... / Proposem que... Considere que... / Es considera que... / Considerem que... Aquest Servei / Comissió / Vicerectorat... considera que...

8 L’informe. Esquema visual
Capçalera IDENTIFICACIÓ DE L’INFORME Cos 1. (...) 2. (...) 3. (...) Signatura Datació Annexos


Descargar ppt "Curs de Llenguatge Administratiu Valencià Juli Martínez Amorós"

Presentaciones similares


Anuncios Google