La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Sha creat aquesta presentació com a suport visual per a una possible exposició dels temes a debatre. No sha volgut crear un document amb tota la informació,

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Sha creat aquesta presentació com a suport visual per a una possible exposició dels temes a debatre. No sha volgut crear un document amb tota la informació,"— Transcripción de la presentación:

1 Sha creat aquesta presentació com a suport visual per a una possible exposició dels temes a debatre. No sha volgut crear un document amb tota la informació, sinó amb la informació susceptible de debat. Sha procurat posar la informació de manera neutre, sempre que ha estat possible. TEMES: Com ens afecten les retallades Decret Tractament Integrat de Llengues Avantprojecte Llei Convivència Escolar Avantprojecte LOMCE Teniu tota la llibertat per modificar, eliminar o ocultar les diapositives que no vos interessi tractar. [DIAPOSITIVA OCULTA] Presentació Base Informativa

2 ASSEMBLEA COMUNITAT EDUCATIVA Informació recopilada per

3 PROFESSORAT ALUMNAT PARES I MARES PERSONAL NO DOCENT COMUNITAT EDUCATIVA

4 Crear un espai de trobada de tota la Comunitat Educativa Informar, dialogar i debatre leducació del nostre centre Reivindicar la situació actual de lEducació Finalitat Assemblea

5 RETALLADES Reial Decret 14/2012 Mesures urgents de racionalització de la despesa pública en làmbit educatiu Reial Decret 132/2010 Requisits mínims dels centres educatius NORMATIVA APLICABLE

6 RETALLADES SUBSTITUCIONS BAIXES LABORALS No es subsituiran baixes inferiors a 30 dies Pèrdua dhores de classe Dificultat per acabar contingut assignatura Sinterromp el ritme daprenentatge Possibles conseqüències per Selectivitat

7 RETALLADES AUGMENT RÀTIOS (ALUMNES PER AULA) Increment del 20% Primària – de 25 a 30 alumnes per aula ESO – de 30 a 36 alumnes per aula Batxillerat – de 35 a 42 alumnes de aula

8 RETALLADES AUGMENT RÀTIOS (ALUMNES PER AULA) Increment del 20% Atenció individualitzada i a famílies Convivència, relacions i cohesió de grup Innovació i metodologies actives Avaluació de lalumne (qualitat i diversitat) Conflictivitat en els espais comuns

9 RETALLADES HORES LECTIVES (IES) Increment de 18 a 20h Mateixes conseqüencies que de ràtios Satisfacció professional i personal Pèrdua places de professors (D. Orientació i Suport, fins un 30%)

10 RETALLADES PROGRAMES DE SUPORT Eliminació/reducció Eliminació TISE (Treballador Social) Eliminació PROA (suport educatiu) Reducció beques Reducció subvencions APIMA Reducció oferta PQPI

11 RETALLADES PROGRAMES DE SUPORT Eliminació/reducció Diferències socials (escola inclusiva?) Conflictivitat Atenció a alumnat necessitat Rendiment general

12 El Consell Escolar és lorgan de PARTICIPACIÓ i DECISIÓ en la gestió del centre Hi està representada tota la COMUNITAT EDUCATIVA. CONSELL ESCOLAR

13 COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR

14 http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1300594 TRILINGÜISME Esborrany de Projecte de Decret Tractament integrat de llengües Aspectes principals de debat

15 Article 6 Educació infantil 1.Els alumnes deducació infantil, dacord amb larticle 18.1 de la Llei de normalització lingüística, han de rebre lensenyament en la llengua oficial escollida pels pares i shan diniciar en laltra llengua oficial i la llengua estrangera a partir del segon cicle deducació infantil. TRILINGÜISME

16 Article 7 Educació primària 1.Els alumnes deducació primària han de rebre lensenyament en les dues llengües oficials i en la llengua estrangera. 2.[…] 3.Els alumnes han de cursar un mínim de cinc hores en cadascuna de les llengües oficials i en la llengua estrangera […] 4.[…] 5.A letapa de leducació primària, sha dimpartir en cada una de les llengües oficials com a mínim una de les àrees següents: matemàtiques i coneixement del medi natural, social i cultural. […] TRILINGÜISME

17 Article 8 Educació secundaria obligatòria 1.A letapa de leducació secundària obligatòria, sha dimpartir en cada una de les llengües oficials com a mínim una de les matèries següents: matemàtiques, ciències de la natura i ciències socials, geografia i història […] 2. El centre ha doferir un mínim dun 20 % de la càrrega lectiva de la resta de matèries en cadascuna de les llengües oficials i en la primera llengua estrangera […] TRILINGÜISME

18 Article 9 Batxillerat Els alumnes de batxillerat han de cursar en les llengües oficials i en la llengua estrangera, a cada un dels cursos, una o més matèries no lingüístiques del currículum, en cada una de les modalitats de batxillerat […]

19 TRILINGÜISME Article 10 Formació professional 1.[…] de nivell 1 i 2, els alumnes han de cursar un o més mòduls en cada una de les llengües oficials i en la llengua estrangera[…] 2.[…] de nivell 3, shan dimpartir dacord amb els currículums de cadascun dels cicles de les diverses famílies professionals. Es pot ampliar lensenyament en llengua estrangera o en les llengües oficials de les Illes Balears a qualsevol mòdul […]

20 TRILINGÜISME Article 23 Suport de les famílies al projecte … El suport de les famílies […] és fonamental perquè simplanti i es desenvolupi. Per aquest motiu, les famílies tenen els drets següents: a) A ser informades pels centres sobre el projecte de tractament integrat de les llengües. […] b) A ser consultades mitjançant una votació en el cas duna proposta de projecte de tractament integrat de les llengües que prevegi una distribució diferent de la que figura en aquest Decret […]

21 TRILINGÜISME Article 25 - Requisits 1.Per poder impartir mòduls, àrees, matèries o blocs de continguts no lingüístics en llengua estrangera, els docents han dacreditar un certificat de nivell B2 o superior de coneixements de la llengua estrangera definida en el projecte integrat de les llengües del centre. Article 28 - Formació dels professors La Conselleria dEducació ha de dur a terme els programes de formació […] per garantir una adequada competència lingüística dels professors que han dimpartir àrees, blocs de contingut, matèries o mòduls no lingüístics en llengua estrangera.

22 TRILINGÜISME Disposició addicional primera Procediment alternatiu Dacord amb el foment de lautonomia dels centres educatius, aquests poden implementar […] una distribució horària de les llengües objecte densenyament diferent […] En aquest cas, és necessària la consulta directa a les famílies mitjançant una votació i es necessita perquè sigui aprovat el vot favorable del 65 % del cens total dels representants legals dels alumnes […]

23 http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1300627 CONVIVÈNCIA Esborrany dAvantprojecte de llei Convivència Escolar i Autoritat del professorat Aspectes principals de debat

24 CONVIVÈNCIA Article 62 (Personal docent) Article 99 (Personal Administració i serveis) Objectivitat i neutralitat El personal docent/PAS ha de perseguir la satisfacció dels interessos generals de la comunitat educativa […], al marge de qualsevol factor que expressi posicions personals, familiars, corporatives, polítiques, clientelars o altres factors que puguin anar en contra daquest principi.

25 CONVIVÈNCIA Article 145 Autoritat pública Els directors i altres membres de lequip directiu, i també els docents dels centres educatius de les Illes Balears, en lexercici de les funcions de govern, docents i disciplinàries que tenguin assignades, tendran la consideració dautoritat pública.

26 CONVIVÈNCIA Article 146 Presumpció de veracitat En lexercici de les competències disciplinàries, i en el si de les actuacions substanciades a lefecte, els fets constatats pels directors i altres membres de lequip directiu, i també pels docents dels centres educatius de les Illes Balears, gaudiran de presumpció de veracitat quan es formalitzin per escrit en un document que compleixi els requisits que sestableixin reglamentàriament.

27 CONVIVÈNCIA Article 151 Faltes disciplinàries 2. Són faltes molt greus aplicables al personal docent les següents: a) Violació de la imparcialitat, objectivitat i neutralitat en lexercici de les seves funcions realitzant actuacions que expressin posicions personals, familiars, corporatives, polítiques, clientelars o qualsevol altra que, utilitzant les facultats que té atribuïdes, pugui vulnerar aquest principi.

28 CONVIVÈNCIA Article 154 Tipologia de les sancions 1. Per la comissió de faltes molt greus es poden imposar les sancions següents: a) Acomiadament, separació del servei del personal funcionari o revocació del nomenament del personal funcionari interí. b) Suspensió ferma de funcions i retribucions per un període entre un i sis anys. c) En el cas de personal funcionari, el trasllat a un lloc de feina situat en una localitat o una illa distintes. d) En el cas de personal funcionari, la pèrdua de dos a tres graus personals.

29 LOMCE http://www.educacion.gob.es/horizontales/dms/ministerio/h orizontales/ministerio/campanas/lomce/20120925- anteproyecto-LOMCE.pdf Avantprojecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa Modificacions principals sobre la LOE (2006) i algunes comparatives

30 PREGUNTES PRÈVIES NECESSÀRIA? PARTICIPACIÓ a lesborrany? CONSENS de la Comunitat Educativa? Justificació CIENTÍFICA? PREÁMBULO I - Esta ley orgánica es el resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa. LOMCE

31 PREÀMBUL - LOMCE (2012) La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas nivel de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. LOMCE

32 PREÀMBUL - LOE (2006) […] La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal […] es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura,[…] de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.

33 LOMCE PREÀMBUL - LOE (2006) […] Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.

34 OBJECTIUS PREÀMBUL III 1.Reduir taxa abandonament escolar 2.Millorar els resultats internacionals 3.Millorar la taxa comparativa dalumnes excel·lents i de titulats en ESO 4.Millorar la empleabilitat dels estudiants LOMCE

35 MESURES PREÀMBUL III 1.Flexibilitzar les trajectòries: anticipar itineraris a 2n i 3r ESO 2.Proves davaluació externes 3.Racionalitzar oferta educativa, reforçar matèries instrumentals LOMCE

36 MESURES PREÀMBUL III 4.Augmentar autonomia de centre, especialització i rendiment de comptes 5.Desenvolupar TIC com eines complementàries 6.Suport al plurilingüisme 7.Impulsar Formació Professional LOMCE

37 SISTEMA EDUCATIU Artículo 3. 3.La Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y los ciclos de Formación Profesional Básica constituyen la educación básica. LOMCE [ Text afegit ]

38 CURRÍCULUM Artículo 6. 2. Con el fin de asegurar una formación común [...] corresponderá al Gobierno: b) La fijación de los contenidos comunes [...] Los contenidos comunes requerirán el 65 % de los horarios escolares para las CCAA que tengan lengua cooficial y el 75% para aquéllas que no la tengan. Empreniment empresarial: ensenyament transversal a totes les etapes. LOMCE [ LOE: 55% i 65% ]

39 EDUCACIÓ PRIMÀRIA Artículo 18. 1.La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador. LOMCE [ Eliminació de lagrupació per cicles ] [ Coneixement del medi es divideix en Ciències Naturals i Ciències Socials ]

40 EDUCACIÓ PRIMÀRIA Artículo 18. 3. En los dos últimos cursos de la etapa, las Administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua extranjera. Artículo 19. 4. La lengua castellana o la lengua cooficial sólo se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Se priorizarán la comprensión y la expresión oral. LOMCE

41 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Artículo 23 bis. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende dos ciclos, el primero de tres años académicos, y el segundo con carácter propedéutico de un año académico, y se organiza en materias. LOMCE

42 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Artículo 24 bis. 3r ESO Matèries comuns 1 optativa 1 modalitat Disseny i Tecnologia Utilització de les TIC LOMCE

43 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Artículo 25. 4t ESO – 2 opcions a)Ensenyaments acadèmics diniciació Batxillerat b)Ensenyaments aplicats diniciació a FP LOMCE

44 DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR Artículo 27. Ara: Programes de millora de laprenentatge i el rendiment. Savancen a 2n dESO 1 o 2 cursos Objectiu: cursar 4t dESO de manera ordinària Dirigits a alumnes amb dificultats daprenentatge no imputables a falta destudi. LOMCE

45 PQPI Prog. Qualificació Professional Inicial Artículo 30. Formación Profesional Básica. Substitueix al PQPI 2 anys obligatoris Accés amb 15 anys Objectiu: aconseguir Competències Bàsiques LOMCE

46 BATXILLERAT Artículo 34. 1. Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes: a)Artes. b)Ciencias, con dos vías a escoger: Ciencias e ingeniería, y Ciencias de la salud. c)Humanidades y Ciencias Sociales, con dos vías a escoger: Humanidades, y Ciencias Sociales. LOMCE [ Selimina BAT Arts Escèniques i Musicals ] BATXILLERAT Artículo 34. 1. Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes: a)Artes. b)Ciencias, con dos vías a escoger: Ciencias e ingeniería, y Ciencias de la salud. c)Humanidades y Ciencias Sociales, con dos vías a escoger: Humanidades, y Ciencias Sociales.

47 BATXILLERAT Artículo 34. Matèries comuns obligatòries: Ciències per al món Contemporani: desapareix Matèries específiques de modalitat: Grec: desapareix Tecnologia Industrial: desapareix LOMCE

48 FORMACIÓ PROFESSIONAL Formació Professional Bàsica (abans PQPI) Formació Professional de Grau Mitjà Formació Professional de Grau Superior Formación Profesional Dual (pendent de desenvolupar) FP relacionada amb arts escèniques (pendent de desenvolupar) LOMCE

49 ESCOLARITZACIÓ Artículo 84. 3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo para que los centros de educación diferenciada por sexos puedan suscribir los conciertos [...] LOMCE [ Justificació Educació diferenciada ]

50 CONSELL ESCOLAR Composició Artículo 126. d) Un número de profesores que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo, elegidos por el Claustro y en representación del mismo. LOMCE [ Text afegit ]

51 CONSELL ESCOLAR Competències Artículo 127. El Consejo Escolar es el órgano consultivo del centro [...] Avaluar, conéixer, informar, participar… Selimina la competència aprovar Selimina la capacitat de decisió dels professors, alumnes i famílies LOMCE [ La funció aprovar passa al director en exclusiva ]

52 Competències del director Artículo 132. Aprovar projectes i normes Aprovar la PGA Decidir sobre ladmisió dalumnes Aprovar obtenció recursos complementaris Fixar directrius de col·laboració amb entitats externes LOMCE [ Competències afegides a les que ja tenia ]

53 CONSELL ESCOLAR Competències Artículo 133. Selección del director 2. Dicho proceso debe permitir seleccionar a los candidatos más idóneos profesionalmente y que obtengan el mayor apoyo de la comunidad educativa. LOMCE [ Text eliminat ]

54 CONSELL ESCOLAR Competències Artículo 133. Procedimiento de selección 2. La selección será realizada por una Comisión constituida por representantes de las Administraciones educativas y, al menos, en un treinta por ciento por representantes del centro correspondiente. De estos últimos, al menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro de profesores de dicho centro. LOMCE [ LOMCE: 70% Administració; 30% Centre ] [ LOE: 1/3 Administració; 1/3 docents; 1/3 no docents ]

55 CONSELL ESCOLAR Competències Artículo 133. Procedimiento de selección 4. La selección del director, […], será decidida democráticamente por los miembros de la Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos por las Administraciones educativas. LOMCE [ Text eliminat ]

56 AVALUACIÓ DEL SIST.EDUCATIU Artículo 140. Finalidad de la evaluación. 2. La finalidad establecida en el apartado anterior no podrá amparar que los resultados de las evaluaciones del sistema educativo, […] puedan ser utilizados para valoraciones individuales de los alumnos o para establecer clasificaciones de los centros. LOMCE [ Text eliminat ]

57 AVALUACIÓ DEL SIST.EDUCATIU Artículo 147. Difusión del resultado de las evaluaciones. 2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicará periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones […] En concreto, se publicarán los resultados de los centros educativos según indicadores educativos comunes para todos los centros educativos españoles […]. LOMCE [ Text afegit ]

58 CALENDARI ESCOLAR Disposición adicional quinta. El calendario escolar, que fijarán anualmente las Administraciones educativas, comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. En este cómputo no se incluirán los días dedicados a evaluaciones finales de curso o etapa dispuestas en los artículos 20.3, 21,29 y 38 de esta ley orgánica. LOMCE [ Text afegit ]

59 ASSEMBLEA COMUNITAT EDUCATIVA Informació recopilada per


Descargar ppt "Sha creat aquesta presentació com a suport visual per a una possible exposició dels temes a debatre. No sha volgut crear un document amb tota la informació,"

Presentaciones similares


Anuncios Google