La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Zer gertatzen ari da? ¿Qué está pasando? 1.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Zer gertatzen ari da? ¿Qué está pasando? 1."— Transcripción de la presentación:

1 Zer gertatzen ari da? ¿Qué está pasando? 1

2 Elite ekonomiko eta politikoek aliantza bat egin dute herritarroi dagozkigun eskubide sozial eta laboralak murrizteko. Eginkizun honetan komunikabide erraldoien jarduna ezinbestekoa izaten ari da. Egoera hau krisi garaian larriagotzen ari da. Las elites políticas y económicas han sellado una alianza para recortar los derechos sociales y laborales que nos corresponden a la población. La labor de los grandes medios de comunicación está siendo fundamental para llevar a cabo este propósito. Esta situación se agrava en periodos de crisis. 2

3 Krisia herritarron lepo gainean erortzea nahi dute eta horrela geratzen ari zaizkigu gure eskubide sozial eta laboralak… Pretenden que la crisis recaiga sobre las espaldas de la clase trabajadora y en consecuencia así se están quedando nuestros derechos sociales y laborales… 3

4 ENPLEGUA/EMPLEO Langabetuak: EEEak:
(2009ko azaroaren amaieran). EEEak: Aurten, iraila bitarte, langile. Personas paradas: (a finales de noviembre de 2009). EREs: Este año, hasta septiembre, trabajadores y trabajadoras afectados. 4

5 ETXEBIZITZA/VIVIENDA
Etxebizitza beharra duten pertsonak: inguru. Etxebizitza prezioa: euro bataz besteko salerosketa 969 euro bataz besteko alokairua. Etxebizitza hutsak: inguru. Personas necesitadas de acceso a vivienda: Alrededor de Precio de una vivienda: euros de media en compra-venta. 969 euros alquiler medio. Cantidad de vivienda vacía: Alrededor de 5

6 EKONOMIAREN TERZIARIZAZIOA/TERCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Ekonomiaren hirugarren sektorera (serbitzuak) bultzatu dute, bigarren sektorearen (industriaren) kaltetan eta lehenengo sektorea (arrantza eta nekazaritza) guztiz alboratuz. Honek elikadura subirautzaren aukera baztertzen du eta gero eta menpekoagoak egiten gaitu. Sektore bakoitzaren aportazioa portzentaian BPGarekiko. Aportación sectorial en % al PIB. Han impulsado el tercer sector (servicios) de la economía, en detrimento del segundo sector (industria) y abandonado completamente el primer sector (agricultura y pesca). Esto nos aparta cada vez más de la posibilidad de la soberanía económica, con lo que nos hace cada vez más dependientes. 6

7 FISKALITATEA/FISCALIDAD
Dirudunen mesedetan egiten ari da fiskalitatea: Dirudunei zergak jeitsi egiten dizkiete: Sozietateen Gaineko Zerga jeitsi egin dute. Ogasunaren Gaineko Zerga ezabatu egin dute. BPFZn aurrerakortasuna murrizten ari dira. Opor fiskaletan dirutza izugarria baimendua. Iruzur fiskala: milioi euro inguru. Eta langileoi zergak igotzen dizkigute: BEZa igotzen digute. Ura, garraioa… igotzen dizkigute. Se está llevando a cabo una fiscalidad favorable a los ricos: Les rebajan los impuestos a los ricos: Les rebajan el Impuesto de Sociedades. Les eliminan el Impuesto sobre el Patrimonio. Reducen la progresividad en el IRPF. Grandes cantidades permitidas en vacaciones fiscales. Fraude fiscal: alrededor de millones de euros. Nos los suben a la clase trabajadora: Nos van a subir el IVA. Nos van a subir el agua, el transporte… 7

8 SEKTORE PUBLIKOA/SECTOR PÚBLICO
Sektore publikoa eraisten ari dira: Zerbitzu publiko eta sozialak murriztu eta pribatizatzen ari dituzte: Laguntzak, prestazioak, pentsioak, subsidioak… murriztu edo kentzen ari dituzte Zerbitzu sozialak pribatizatzen ari dituzte bertako langileen lan baldintzak okertuz eta emakumezkoen gain menpekoak diren pertsonen hainbat zaintza lana utziz emakumezkoen parte hartze sozialerako aukera baldintzatuz. Sektore publikoaren ardura gero eta gehiago kontrolera begira: Polizia ezberdinei bideratzen diren aurrekontu gero eta handiagoak. Están desmantelando el sector público: Están recortando y privatizando los servicios sociales: Están reduciendo o eliminando las prestaciones, las pensiones, los subsidios… Están privatizando los servicios sociales, de manera que se están precarizando las condiciones de las personas trabajadoras de esos servicios y se están dejando en manos de las mujeres una serie de trabajos de cuidado de personas dependientes, de manera que a las mujeres se les está privando de la posibilidad de tener una participación social activa La responsabilidad del sector público cada vez está más ligada a tareas de control Las partidas presupuestarias cada vez más amplias dirigidas a las diferentes policías. 8

9 Gure eskubideak murrizten dituzten bitartean, diru publikoa, guztion dirua, esku pribatuetara bideratzen ari dute… Mientras recortan nuestros derechos, están desviando el dinero público, dinero de todos y todas, a manos privadas… 9

10 SISTEMA FINANTZIEROARI/AL SISTEMA FINANCIERO
Dirutza izugarria bideratu izan da bankuak erreskatatzeko eta orain, inolako lotsarik gabe aurten iraila bitarte izugarrizko mozkinak izan dituztela esaten dute: BBVa: milioi euro. Santander: milioi euro. Vital, kutxa, BBK eta CAN: 509 milioi euro. Se ha destinado una gran cantidad de dinero a rescatar a la banca y ahora, sin ningún tipo de vergüenza nos restriegan sus grandes beneficios hasta septiembre del presente año: BBVA: millones de euros. Santander millones de eruos. Vital, kutxa, BBK y CAN: 509 millones de euros. 10

11 PATRONALARI/A LA PATRONAL
Patronalari ere diru publikoa desbideratu egin zaio modu ezberdinetan: Aurrekontu publikoen zati handiak azpiegitura erraldoiak egin behar dituzten eraikuntza entrepresei bideratuz (AHT, San Mames, Guggenheim…). EEEak onartuz langileon soldataren zati bat langabeziarako diruaz ordaintzen Sozietateen Gaineko Zerga murriztuz edo Ogasunaren Gaineko Zerga kenduz. A la patronal también se le ha desviado dinero público de diferentes maneras: Entregando grandes partidas de los presupuestos públicos a empresas constructoras para hacer grandes infraestructuras: TAV, San Mamés, Gugenheim… Aprobando EREs de manera que una parte del sueldo de los trabajadores se paga a través del fondo para el desempleo. Rebajando El Impuesto de Sociedades o eliminando el Impuesto de Patrimonio. 11

12 POLITIKO PROFESIONALEI/A LOS POLÍTICOS PROFESIONALES
Eta nola ez, politikoek ere bere zatia badute soldaten bitartez (kopuru hauei dietak… gehitu beharko litzaieke): Lehendakaria EAE: ,69 euro urtean. Lehendakaria Nafarroa: euro urtean. Lehendakari ordea EAE: ,42 euro urtean. Sailburua EAE: ,3 urtean. Sailburu Ordea EAE: ,61 euro urtean. Zuzendaria EAE: ,25 euro urtean. Y cómo no, los políticos también tienen su parte a través de sus sueldos (a estas cifras hay que añadirle dietas…): Lehendakari CAV: ,69 euros anuales. Lehendakari CFN: euros anuales. Vicepresidente CAV: ,42 euros anuales. Consejero CAV ,3 euros anuales. Viceconsejero CAV: ,61 euroa anuales Director CAV: ,25 euros anuales. 12

13 Eta honen aurrean zer? ¿Y ante esto qué? 13

14 ANTOLAKUNTZA ETA BORROKA/ORGANIZACIÓN Y LUCHA
Langileon eta herritar sektoreon antolakuntza ezinbestekoak dira egoerari aurre egiteko. Trebakuntza eta borroka ideologikoaren bitartez desideologizazioari aurre egiteak ere, berebiziko garrantzia dauka. Borroka da egoera honi aurre egiteko aukera egokiena. La organización de la clase trabajadora y los sectores populares es clave para hacerle frente a esta situación. La preparación y la lucha ideológica para hacer frente a la desideologización también es un elemento fundamental La lucha es la mejor opción para hacerle frente a la situación 14

15 ABENDUAK 19 MOBILIZAZIO EGUNA/19 DE DICIEMBRE DÍA DE MOVILIZACIÓN
Abenduak 19, MOBILIZAZIOA EGUNA deitzen du HERRIAabian!ek Euskal Herriak eta bere langile klaseak behar dugun aldaketa soziala aldarrikatzeko. Hurrengoa eskatzen dugu: Eredu ekonomiko honen aldaketa sakonak emateko herri honek behar duen subirautza ekonomikoa. Aldaketaren oinarriak hurrengo ardatzen zehaztapenetik etorriko dira: Lan produktibo eta berproduktiboaren banaketa. Ondasunaren banaketa. Ekonomiaren demokratizazioa. Ingurumenaren garapen demokratikoa. El 19 de diciembre HERRIAabian! Llama a un DÍA DE MOVILIZACIÓN para reivindicar el cambio social que necesitan Euskal Herria y su clase trabajadora. Pedimos lo siguiente: La soberanía económica que necesita nuestro pueblo para poder llevar a cabo un cambio profundo del actual sistema. Las bases del cambio vendrán de la concreción de los siguientes ejes: Reparto del trabajo productivo y reproductivo. Reparto de la riqueza. Democratización de la economía. Desarrollo democrático del ecosistema. 15

16 16

17 Gasteiz Bilbo Iruñea Donostia 12.00 Korreos Plaza
MOBILIZAZIOEN ORDUAK ETA LEKUAK/LUGARES Y HORAS DE LAS MOVILIZACIONES Gasteiz 12.00 Korreos Plaza Bilbo 12.00 Plaza Zirkularra Iruñea 12.00 Doctor Uharte 3, frente al CEN Donostia 12.30 Boulevard 17

18 herriaabian@gmail.org www.herria-abian.org
Guk: langileok, emakumeok, gazteok, nekazari eta arrantzaleok, ezgaitasunak ditugun pertsonok, langabeok, pentsiodunok, migratzaileok, ekologistok, menpeko autonomook, ikasleok… Uko egiten diogu espekulatzaileek euren diru-goseaz sortu duten krisia ordaintzeari. Iragartzen ari diren “kapitalismoaren birfundazio” horren aurrean ez gara besoak gurutzaturik geratuko, aitzitik, kapitalismoarekiko eredu ekonomiko eta sozial alternatiboa eraiki nahi dugu. Eta Planetak nahiz Euskal Herriak behar duten aldaketa sozialaren alde mobilizatu egingo gara. Nosotros y nosotras: personas trabajadoras y paradas, mujeres, jóvenes, nekazaris y arrantzales, pensionistas, personas migrantes, ecologistas, personas con discapacidades, autónomos dependientes, estudiantes… Nos negamos a pagar una crisis que han creado los especuladores en su avaricia. No vamos a permanecer con los brazos cruzados ante esa “refundación del Capitalismo” que pregonan, es más, apostamos por un modelo económico y social alternativo al Capitalismo. Y vamos a movilizarnos por el cambio social que necesita el Planeta y Euskal Herria. 18


Descargar ppt "Zer gertatzen ari da? ¿Qué está pasando? 1."

Presentaciones similares


Anuncios Google